Spring naar content

Landelijk congres Flexwonen, online

online | 10:00 - 14:00

Op woensdag 14 oktober 2020 organiseren de provincie Overijssel, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 vanuit de Buitensoos in Zwolle gezamenlijk online het landelijk congres Flexwonen. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Aanmelden kan hier.

Waarschijnlijk kent u in uw omgeving wel een ‘spoedzoeker’: iemand die gebaat is bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan jongeren die uit huis willen, (internationale) studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, arbeidsmigranten, expats, mantelzorgers, net gescheiden mensen en starters op de woningmarkt.

De huidige woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar andere woonvormen en een flexibel segment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Flexwoningen kunnen sneller worden toegevoegd en zijn daarmee ook een factor van belang in het bestrijden van de ergste woningnood. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je als gemeente (groot of klein), provincie, woningcorporatie of private partij werk van flexwonen? En hoe doe je dat goed? En hoe doe je dat samen?

Deze vragen staan centraal tijdens het programma en worden verder uitgewerkt door:

  • te laten zien welke oplossingen spoedzoekers nu benutten en wat dat voor hen betekent;
  • inzicht te geven in welk aanbod kan worden ingezet en hoe flexwoningen stedenbouwkundig kunnen worden ingepast;
  • praktijkvoorbeelden te delen: wat zijn de ervaringen van andere gemeenten, corporaties en private partijen?
  • te laten zien welke stimuleringsmaatregelen kunnen worden benut;
  • aandachtspunten te bespreken en samen oplossingen te zoeken voor specifieke vraagstukken.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met (de doelgroepen van) flexwonen: bestuurders en medewerkers van provincies, regio’s, gemeenten, corporaties, aanbieders van flexwoonconcepten (zoals aanbieders en bemiddelaars huisvesting, woningbeheerders, ontwikkelaars), werkgevers en uitzendorganisaties voor arbeidsmigranten, vertegenwoordigers van doelgroepen van flexwonen zoals zorgpartijen, studenten- en vluchtelingenorganisaties etc.


Programma(onderdelen)

Helaas is het elkaar fysiek ontmoeten nog niet mogelijk. Om deze reden hebben we een gevarieerd en aantrekkelijk webinarprogramma voor u ontwikkeld dat bestaat uit de volgende drie onderdelen:

A. Het landelijk congres Flexwonen, online: op 14 oktober van 10.00 – 11.35 uur

B. De ‘Flexperience’: een digitaal kennis- en inspiratieaanbod flexwonen, op 14 oktober tussen 12.00 – 14.00 uur

C. Een serie verdiepingssessies: iedere dag in de periode van maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober tussen 14.00 – 16.00 uur