Spring naar content

Meerjarenagenda Toekomst Beschermd Wonen en Opvang (2018-2022)

De Meerjarenagenda werd in 2018 door tal van partijen opgesteld om te komen tot verbetering in opvang en Beschermd wonen.

De meerjarenagenda geeft een beeld van de inhoudelijke koers en prioriteiten voor de komende jaren die partijen graag gezamenlijk oppakken. Er worden ambities in benoemd waar de hier boven genoemde partijen zich aan verbonden hebben en naar vermogen een bijdrage aan zullen leveren. In de meerjarenagenda staat het ‘wat’ centraal. De Meerjarenagenda is verdeeld in acht thema’s die alle van groot belang zijn voor de cliënten. Het gaat om:

  1. Cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid omgeving
  2. Lokale, regionale en landelijke samenwerking
  3. Wonen
  4. Vroegsignalering en schulden
  5. Participatie, werk en inkomen
  6. Toegang
  7. Kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning
  8. Continuïteit van zorg en ondersteuning

Lees meer

Het Actieprogramma Weer Thuis wordt gefinancierd uit deze Meerjarenagenda. Tevens zijn er enkele programma’s gericht op schulden die binnen de MJA worden uitgevoerd.

Met VWS, VNG, GGZ Nederland, Aedes, werkplaats Como, Mind, Zorgverzekeraars Nederland en andere.

Contactpersoon:

Rina Beers
rina.beers@valente.nl
06 13846484