Spring naar content

Themanetwerk: Housing First Nederland

Bundelen van krachten

Er is in ons land grote behoefte aan het bundelen van krachten en kennis rond Housing First. Dit vormde in 2018 de aanleiding voor het (her)oprichten van het landelijk platform Housing First Nederland.
Het platform bestaat uit afgevaardigden van ruim twintig organisaties die met dit model werken. Wat het platform bindt is de gezamenlijke ambitie: het beëindigen van dakloosheid middels Housing First.

Housing First Nederland

Housing First Nederland (HFNL) vertegenwoordigt de belangen van de praktijken en Housing First als zodanig. Het platform richt zich enerzijds op het profileren, opschalen en doorontwikkelen van Housing First en anderzijds op de ontwikkeling van Housing First-professionals en praktijken. Vanuit de pijlers kennisdeling, belangenbehartiging, onderzoek en innovatie werkt Housing First Nederland aan een positieve invloed op politiek, beleid en onderzoek. HFNL streeft naar een radicale verandering in de manier waarop we in ons land met dakloosheid omgaan. Ofwel van het omgaan met dakloosheid naar het oplossen van dakloosheid.

Samenhangend beleid

Housing First Nederland heeft als doel om de principes van Housing First te verankeren in een brede strategie om dak- en thuisloosheid te beëindigen en voorkomen. Het platform streeft naar samenhangend beleid en regelgeving waarin Housing First de leidende aanpak is op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Daarbij is de zorg in Nederland in verandering. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen zullen verder ambulantiseren. Housing First is in Nederland al meer dan tien jaar best practice op het gebied van wonen in de wijk met een intensieve hulpvraag. Er is een toenemende vraag naar expertise. Housing First Nederland wil zorgen dat de transformatie op een verantwoorde en kwalitatieve manier gemaakt kan worden.

De aanpak

In tegenstelling tot de traditionele aanpak begint Housing First door iemand die dakloos is een zelfstandige woning aan te bieden. Een dak boven je hoofd. Daarmee krijgt het recht op huisvesting vorm. Daarbij wordt flexibele, langdurige begeleiding geboden. Vanuit deze veilige basis komen mensen tot ontwikkeling.

De enige afspraken voor deelname zijn dat je de afspraken van het huurcontract naleeft; denk aan het betalen van de huur en geen overlast veroorzaken. En dat je in contact blijft met je begeleider.

De ambulante begeleiding van Housing First is gericht op het behoud van huisvesting, het verbeteren van gezondheid en welzijn en het bevorderen van sociale integratie. Benodigde (toegang tot) hulp wordt geleverd. Dat kan woonbegeleiding zijn, maar ook toeleiding tot schuldhulp of behandeling.

Acht kernprincipes

Acht kernprincipes vormen de basis van de ondersteuning:

  1. Huisvesting is een mensenrecht
  2. Keuze en regie voor deelnemers
  3. Scheiden van wonen en zorg
  4. Herstelondersteuning
  5. Harm reduction
  6. Actieve betrokkenheid zonder dwang
  7. Persoonsgerichte begeleiding
  8. Flexibele ondersteuning zo lang als nodig is

Housing First werkt

Onderzoek wijst het uit: Housing First is het meest succesvolle model om dak- en thuisloosheid te bestrijden. Voor minstens 8 op de 10 mensen leidt het tot duurzame beëindiging van dakloosheid. 

Housing First wordt ook ingezet voor jongeren, gezinnen en voor mensen die aanraking zijn gekomen met justitie. Bovendien voor het ambulantiseren van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg.

Bij Housing First is sociale inclusie vanzelfsprekend. Mensen gaan in woningen verspreid over de stad wonen, in een normale wijk en worden daarmee automatisch buurman of -vrouw en wijkgenoot.

Meer informatie

Meer informatie over Housing First Nederland vind je op de website: www.housingfirstnederland.nl Daar is ook de Housing First Nederland Gids te vinden. Vragen kun je stellen via housingfirstnederland@gmail.com

Zie ook een aantal video’s over Housing First:

Housing First Den Haag

Housing First Amsterdam

Housing First Arnhem

;