Spring naar content

Overzicht: Mogelijkheden, ondersteuning en regelingen huisvesting aandachtsgroepen

20 augustus 2023

Voor steeds meer mensen is het moeilijk een passende woning te vinden. De krapte op de woningmarkt heeft specifiek voor ‘aandachtsgroepen’ vaak vergaande gevolgen. Het zijn mensen in een kwetsbare situatie die vaak afhankelijk zijn van extra zorg of begeleiding of hun leven (opnieuw) moeten opbouwen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die dak- en thuisloos zijn, die uitstromen uit een intramurale (zorg)instelling, statushouders en diverse groepen mensen met sociale of medische urgentie.

Op dit moment moeten deze aandachtsgroepen en andere woningzoekenden
tegelijkertijd een beroep doen op de schaarse betaalbare woningen. De komende
jaren blijft dit een grote uitdaging. Nieuwe woningen realiseren kost tijd.
De verwachting is dat de omvang van aandachtsgroepen verder toeneemt.
Dit komt mede doordat de taakstelling voor huisvesting van statushouders
de komende jaren waarschijnlijk hoger is dan in 2023.

Dit overzicht toont alle bestuurlijke instrumenten die beschikbaar zijn voor
de huisvestingsopgaven van de verschillende doelgroepen, in deze versie vooral
voor statushouders. Iedere woonoplossing heeft een andere impact en een
ander tijdspad waarbinnen effecten te verwachten zijn. Ze kunnen naar behoefte
worden gecombineerd.

Dit overzicht is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Augustus 2023