Spring naar content

Over Valente

Valente is de landelijke branchevereniging voor organisaties die hulp en begeleiding bieden aan kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals dakloze mensen, mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en cliënten in begeleid en beschermd wonen. De branchevereniging vertegenwoordigt tientallen instellingen en instanties uit het hele land, verbindt duizenden professionals en zorgt voor een continue dialoog tussen branche, politiek en maatschappij.

Dat doet zij onder meer door organisaties te adviseren, kennisdeling en ervaringsdeskundigheid te faciliteren en belanghebbenden te raadplegen en informeren. Mede dankzij deze activiteiten wordt de stem van zo’n honderdduizend cliënten gehoord. Op lokaal, regionaal én landelijk niveau.

Kijk ook bij: verenigingszaken

Visie

Mensen die door psychische of sociale omstandigheden een kwetsbare positie in onze samenleving innemen, mensen met langdurige psychische problematiek, mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn of dreigen te worden hebben recht op een veilige en volwaardige positie in onze samenleving. Een positie waarin ze als mensen naar eigen vermogen en met eigen keuze betekenisvol kunnen bijdragen.

Missie

Onze missie is om samenwerkingsverbanden te vormen en ondersteunen om dit doel te verwezenlijken.

Onze doelen

  1. Voor 2030 maken we een einde aan grootschalige dakloosheid. Hiervoor zetten we in op voorkomen van dakloosheid, zo snel mogelijk huisvesting en begeleiding, en – in uiterste gevallen – noodopvang van goede kwaliteit.
  2. Vanuit de visie Community Next zorgen we ervoor dat cliënten vanaf 2030 zelf de regie kunnen nemen over hun leven.
  3. In 2030 ontvangen cliënten die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld zonder drempels de juiste hulp voor hun situatie op de voor hen meest geschikte plaats. Hiervoor is integrale en systeemgerichte aanpak nodig.
  4. In 2030 hebben cliënten in forensische zorg – zo veel mogelijk tijdens en volledig na hun FZ-periode – een passende, veilige en gewenste plek in de samenleving, waarin zij waar nodig verder werken aan hun herstel en als volwaardig burger meedoen.
  5. In 2030 is de kans dat kinderen van ouders die te maken hebben met opvang of hulp van VO, MO en BW&B, in hun latere leven cliënten worden binnen het sociaal domein en justitie níet groter dan bij andere kinderen. 
  6. In 2030 heeft ervaringsdeskundigheid een volwaardige en professionele rol in de hulpverlening en methodische zelfhulp, en wordt deze benut in het maken van beleid.
  7. In 2030 worden cliënten van onze leden begeleid vanuit de best beschikbare kennis en inzichten, én zijn behoeften uit de praktijk leidend in onderzoek en beleid.
  8. In 2030 hebben de cliënten van onze leden voldoende financiële mogelijkheden om de minimaal noodzakelijke goederen en voorzieningen te bekostigen, en om kinderen zonder armoede op te laten groeien. Ook is er voor iedereen de mogelijkheid binnen 18 maanden uit de schulden te komen.
  9. In 2030 hebben alle cliënten de kans om een passende daginvulling of betaald werk uit te voeren dat aansluit bij hun ambities en mogelijkheden.
  10. In 2030 nemen landelijke overheid en gemeenten de belangen van onze leden en hun cliënten vanzelfsprekend mee in het maken en uitvoeren van hun beleid. Dat betekent dat cliënten vanaf 2030 eenvoudig toegang tot de juiste hulp kunnen krijgen, zonder te verdwalen.

Fusie Federatie Opvang en RIBW Alliantie

Vereniging Valente komt voort uit een fusie van Federatie Opvang en RIBW Alliantie. ‘Valente’ betekent in verschillende Romaanse talen krachtig, gezond, dapper en getalenteerd. Het heeft dezelfde afkomst als het Engelse ‘value’ (waarde). ‘Vallum’ is daarnaast Latijn voor ‘beschutting’. 

Hoewel de twee afzonderlijke verenigingen zich richtten op verschillende, specifieke terreinen binnen de maatschappelijke hulpverlening, was er één gezamenlijk doel: ondersteuning en veiligheid bieden aan kwetsbare groepen. Met de fusie op 1 januari 2020 ontstond een breed georiënteerde branchevereniging met een groot netwerk, een enorm draagvlak en zeer specialistische kennis over de maatschappelijke hulpverlening en geestelijke gezondheidszorg.

Werkgeverschap

De leden van vereniging Valente hebben te maken met meerdere cao’s. De meest voorkomende zijn de cao’s Sociaal Werk, GGZ, gehandicaptenzorg, VVT en Jeugdzorg. Elke vereniging heeft belang bij een goede invulling van de werkgeversfunctie om van daaruit afspraken met de vakbonden te kunnen maken. Valente zelf is geen zelfstandige partij bij deze cao-onderhandelingen. Voor de GGZ is deze belegd bij de Nederlandse ggz, voor de jeugdzorg bij Jeugdzorg Nederland en voor het sociaal werk bij Sociaal Werk Nederland. De voormalige Vereniging Federatie Opvang sloot in 2013, gezien de specifieke belangen van haar leden, een aparte samenwerkingsovereenkomst met Sociaal Werk Nederland over een nadere invulling van deze werkgeversfunctie. Valente heeft deze overeenkomst per 1 januari 2020 overgenomen en bekrachtigd.

Valente zorgt voor de formele inbreng van leden die zij vertegenwoordigt bij de besluitvorming over de cao in de ledenvergaderingen van Sociaal Werk Nederland via Kitty de Laat van SMO Helmond. Kitty de Laat is tevens bestuurslid bij vereniging Valente. Voor specifieke inbreng vanuit de opvangsector maakt Valente onderdeel uit van de onderhandelingsdelegatie van werkgeverszijde voor de cao-onderhandelingen via Gerard Stoop van Stichting Ontmoeting.