Spring naar content

Over Valente

Vereniging Valente maakt zich sterk voor kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals dak- en thuisloze mensen, mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en cliënten in begeleid en beschermd wonen. De branchevereniging vertegenwoordigt tientallen instellingen en instanties uit het hele land, verbindt duizenden professionals en zorgt voor een continue dialoog tussen branche, politiek en maatschappij.

Dat doet zij onder meer door organisaties te adviseren, kennisdeling en ervaringsdeskundigheid te faciliteren en belanghebbenden te raadplegen en informeren. Mede dankzij deze activiteiten wordt de stem van zo’n honderdduizend cliënten gehoord. Op lokaal, regionaal én landelijk niveau.

Missie

Als branchevereniging vormen en ondersteunen wij samenwerkingsverbanden die zich richten op mensen die door psychische of sociale omstandigheden een kwetsbare positie in onze samenleving innemen; mensen (volwassenen en kinderen) met langdurige psychische problematiek, mensen die te maken hebben met ontwrichtend huiselijk geweld, mensen die dak- en thuisloos zijn geworden. Zij hebben recht op een veilige en volwaardige positie in onze samenleving, waaraan ze als mens naar eigen vermogen en met eigen keuzes betekenisvol kunnen bijdragen. Dat is een mensenrecht.
De leden van de nieuwe vereniging vangen mensen in een kwetsbare positie op als dat nodig is, stimuleren hen hun talenten in te zetten en zelf regie te nemen en bieden hen een perspectief in de maatschappij. Zo leveren de leden steeds opnieuw een waardevolle bijdrage aan hun herstellend vermogen, veiligheid, waardigheid, weerbaarheid, welbevinden en participatie.

Visie

We zijn een branchevereniging die wordt gedragen door de leden: van, voor en door de leden. We richten ons als vereniging op vier speerpunten: belangenbehartiging, vakmanschap, kennisdeling en innovatie.
We bundelen waar mogelijk of nodig onze krachten met onze netwerkpartners met als gezamenlijke doelstelling het verschil te maken voor mensen in kwetsbare posities in onze samenleving; we werken professioneel – waar mogelijk preventief – en bieden met elkaar een integraal en innovatief hulpaanbod.
Daarnaast zien we belangenbehartiging als onze kerntaak. We reiken data aan, zetten ervaringsdeskundigheid in en laten via storytelling een krachtige stem horen bij politiek, rijksoverheid, gemeenten en andere financiers. In wisselende coalities spreken we hen aan op hun verantwoordelijkheden. We streven naar verbetering van de positie van de cliënt, dragen bij aan destigmatisering en signaleren en/of heffen tekortkomingen in het stelsel op, zodat leden hun dienstverlening kunnen verbeteren en vernieuwen.
We werken zowel bottom-up als top-down; door deze wisselwerking en het delen van ervaring en expertise, kunnen we onze belangenbehartiging zowel lokaal, regionaal als landelijk meer kracht bijzetten.

Onze principes

  1. Wij staan voor een gelijkwaardige positie voor iedereen in onze maatschappij;
  2. Wij gaan tot het uiterste voor een zinvol en menswaardig bestaan voor iedereen;
  3. Wij zorgen voor een veilige sociale omgeving, zonder (huiselijk) geweld;
  4. Wij borgen goede zorg ten behoeve van herstel (bij iemand thuis);
  5. Wij voorkomen maatschappelijke achterstanden en psychische aandoeningen;
  6. Wij dragen actief bij aan destigmatisering en sociale inclusie;
  7. Wij werken aan herstel en participatie, wij stimuleren zelfregie en talentontwikkeling;
  8. Wij passen professionele standaarden toe die mensen effectief helpen groeien;
  9. Wij lossen maatschappelijke problemen op en dragen bij aan een stabiele samenleving;
  10. Wij staan voor verantwoordelijkheid, samenwerken en verbinden.

Fusie Federatie Opvang en RIBW Alliantie

Vereniging Valente komt voort uit een fusie van Federatie Opvang en RIBW Alliantie. ‘Valente’ betekent in verschillende Romaanse talen krachtig, gezond, dapper en getalenteerd. Het heeft dezelfde afkomst als het Engelse ‘value’ (waarde). ‘Vallum’ is daarnaast Latijn voor ‘beschutting’. 

Hoewel de twee afzonderlijke verenigingen zich richtten op verschillende, specifieke terreinen binnen de maatschappelijke hulpverlening, was er één gezamenlijk doel: ondersteuning en veiligheid bieden aan kwetsbare groepen. Met de fusie op 1 januari 2020 ontstond een breed georiënteerde branchevereniging met een groot netwerk, een enorm draagvlak en zeer specialistische kennis over de maatschappelijke hulpverlening en geestelijke gezondheidszorg.

Valente bestaat uit een vereniging en een stichting, die de ANBI-status heeft.

Werkgeverschap

De leden van vereniging Valente hebben te maken met meerdere cao’s. De meest voorkomende zijn de cao’s Sociaal Werk, GGZ, gehandicaptenzorg, VVT en Jeugdzorg. Elke vereniging heeft belang bij een goede invulling van de werkgeversfunctie om van daaruit afspraken met de vakbonden te kunnen maken. Valente zelf is geen zelfstandige partij bij deze cao-onderhandelingen. Voor de GGZ is deze belegd bij de Nederlandse ggz, voor de jeugdzorg bij Jeugdzorg Nederland en voor het sociaal werk bij Sociaal Werk Nederland. De voormalige Vereniging Federatie Opvang sloot in 2013, gezien de specifieke belangen van haar leden, een aparte samenwerkingsovereenkomst met Sociaal Werk Nederland over een nadere invulling van deze werkgeversfunctie. Valente heeft deze overeenkomst per 1 januari 2020 overgenomen en bekrachtigd.

Valente zorgt voor de formele inbreng van leden die zij vertegenwoordigt bij de besluitvorming over de cao in de ledenvergaderingen van Sociaal Werk Nederland via Kitty de Laat van SMO Helmond. Kitty de Laat is tevens bestuurslid bij vereniging Valente. Voor specifieke inbreng vanuit de opvangsector maakt Valente onderdeel uit van de onderhandelingsdelegatie van werkgeverszijde voor de cao-onderhandelingen via Gerard Stoop van Stichting Ontmoeting.