Spring naar content

Over Valente

Valente is de landelijke branchevereniging voor organisaties die hulp en begeleiding bieden aan kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals dakloze mensen, mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en cliënten in begeleid en beschermd wonen. De branchevereniging vertegenwoordigt tientallen instellingen en instanties uit het hele land, verbindt duizenden professionals en zorgt voor een continue dialoog tussen branche, politiek en maatschappij.

Dat doet zij onder meer door organisaties te adviseren, kennisdeling en ervaringsdeskundigheid te faciliteren en belanghebbenden te raadplegen en informeren. Mede dankzij deze activiteiten wordt de stem van zo’n honderdduizend cliënten gehoord. Op lokaal, regionaal én landelijk niveau.

Kijk ook bij: verenigingszaken

Visie

Mensen die door psychische of sociale omstandigheden een kwetsbare positie in onze samenleving innemen, mensen met langdurige psychische problematiek, mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn of dreigen te worden hebben recht op een veilige en volwaardige positie in onze samenleving. Een positie waarin ze als mensen naar eigen vermogen en met eigen keuze betekenisvol kunnen bijdragen.

Missie

Onze missie is om samenwerkingsverbanden te vormen en ondersteunen om dit doel te verwezenlijken.

Onze principes

  1. Wij staan voor een gelijkwaardige positie voor iedereen in onze maatschappij;
  2. Wij gaan tot het uiterste voor een zinvol en menswaardig bestaan voor iedereen;
  3. Wij zorgen voor een veilige sociale omgeving, zonder (huiselijk) geweld;
  4. Wij borgen goede zorg ten behoeve van herstel (bij iemand thuis);
  5. Wij voorkomen maatschappelijke achterstanden en psychische aandoeningen;
  6. Wij dragen actief bij aan destigmatisering en sociale inclusie;
  7. Wij werken aan herstel en participatie, wij stimuleren zelfregie en talentontwikkeling;
  8. Wij passen professionele standaarden toe die mensen effectief helpen groeien;
  9. Wij lossen maatschappelijke problemen op en dragen bij aan een stabiele samenleving;
  10. Wij staan voor verantwoordelijkheid, samenwerken en verbinden.

Fusie Federatie Opvang en RIBW Alliantie

Vereniging Valente komt voort uit een fusie van Federatie Opvang en RIBW Alliantie. ‘Valente’ betekent in verschillende Romaanse talen krachtig, gezond, dapper en getalenteerd. Het heeft dezelfde afkomst als het Engelse ‘value’ (waarde). ‘Vallum’ is daarnaast Latijn voor ‘beschutting’. 

Hoewel de twee afzonderlijke verenigingen zich richtten op verschillende, specifieke terreinen binnen de maatschappelijke hulpverlening, was er één gezamenlijk doel: ondersteuning en veiligheid bieden aan kwetsbare groepen. Met de fusie op 1 januari 2020 ontstond een breed georiënteerde branchevereniging met een groot netwerk, een enorm draagvlak en zeer specialistische kennis over de maatschappelijke hulpverlening en geestelijke gezondheidszorg.

Valente bestaat uit een vereniging en een stichting, die de ANBI-status heeft.

Werkgeverschap

De leden van vereniging Valente hebben te maken met meerdere cao’s. De meest voorkomende zijn de cao’s Sociaal Werk, GGZ, gehandicaptenzorg, VVT en Jeugdzorg. Elke vereniging heeft belang bij een goede invulling van de werkgeversfunctie om van daaruit afspraken met de vakbonden te kunnen maken. Valente zelf is geen zelfstandige partij bij deze cao-onderhandelingen. Voor de GGZ is deze belegd bij de Nederlandse ggz, voor de jeugdzorg bij Jeugdzorg Nederland en voor het sociaal werk bij Sociaal Werk Nederland. De voormalige Vereniging Federatie Opvang sloot in 2013, gezien de specifieke belangen van haar leden, een aparte samenwerkingsovereenkomst met Sociaal Werk Nederland over een nadere invulling van deze werkgeversfunctie. Valente heeft deze overeenkomst per 1 januari 2020 overgenomen en bekrachtigd.

Valente zorgt voor de formele inbreng van leden die zij vertegenwoordigt bij de besluitvorming over de cao in de ledenvergaderingen van Sociaal Werk Nederland via Kitty de Laat van SMO Helmond. Kitty de Laat is tevens bestuurslid bij vereniging Valente. Voor specifieke inbreng vanuit de opvangsector maakt Valente onderdeel uit van de onderhandelingsdelegatie van werkgeverszijde voor de cao-onderhandelingen via Gerard Stoop van Stichting Ontmoeting.