Spring naar content

De Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor de instellingen voor de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd en begeleid wonen. Ongeveer 60 instellingen zijn aangesloten bij de Federatie Opvang. Het is een sector waarin ruim 12.000 mensen werkzaam zijn met een omzet van 770 miljoen euro (2014).

Missie: voor de lidinstelling én de cliënt

De Federatie Opvang is een vereniging van instellingen die zich, ieder op eigen wijze, inzetten voor de opvang en ondersteuning van mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie.

Het gaat daarbij onder meer om opvanginstellingen voor dak- en thuislozen, slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, slachtoffers mensenhandel, ex-gedetineerden en zwerfjongeren.

De Federatie Opvang behartigt de belangen van haar lidinstellingen en ondersteunt de leden bij de werkzaamheden. Onze activiteiten zorgen ervoor dat de instellingen de cliënten goed kunnen ondersteunen in hun weg naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Maatschappelijke meerwaarde

De cliënt staat voor onze lidinstellingen centraal. En dus voor de Federatie Opvang ook!

Ieder mens heeft recht op een veilig en menswaardig bestaan, vrij van geweld en onderdrukking. Onze leden hebben de Federatie Opvang de nadrukkelijke opdracht gegeven om te werken aan een samenleving waarin mensen op die manier kunnen leven.

Wij signaleren en agenderen, gevoed door de ervaringen van de leden, belangrijke trends en ontwikkelingen in het politieke en publieke domein. De Federatie Opvang levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de bewustwording in de samenleving van de maatschappelijke problemen van de cliënten. We zijn een belangrijke gesprekspartner voor de overheid, wetenschap en andere brancheorganisaties.

Visie: innovatief, gezond en professioneel

De Federatie Opvang wil de vertegenwoordiger van een innovatieve en een bedrijfsmatig gezonde branche zijn. Stilstaan kan niet voor een branche, we zijn altijd met u in beweging op zoek naar kansen en uitdagingen.

Wij zijn daarbij:
• hét platform voor leden voor ontmoeting, ontwikkelingen en kennisdeling;
• dé belangrijkste belangenbehartiger op het werkterrein van de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk- en eergerelateerd geweld;
• dé agenda bepaler voor het maatschappelijk debat op het terrein van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

Ledenvoordelen: we staan altijd klaar voor onze leden!

Lid zijn van de Federatie Opvang betekent dat u een sterke organisatie achter uw instelling heeft staan. Een organisatie die opkomt voor uw belangen, die u informeert over actuele ontwikkelingen binnen de branche en die u een pakket van diensten en activiteiten aanreikt. Een organisatie die sterk gewaardeerd wordt door overheden, financiers, het publieke en andere brancheorganisaties.

Onze kerntaken zijn:
• Het behartigen van de belangen van aangesloten instellingen;
• Ondersteunen van de bedrijfsvoering van de instellingen;
• Kennis- en informatie uitwisselen;
• Trends en ontwikkelingen monitoren;
• Initiatieven nemen.