Spring naar content

Basisnetwerk: Beschermd wonen en begeleiding

Voor wie is dit netwerk?

Dit van-voor-door netwerk is er voor directeuren/bestuurders en andere vertegenwoordigers met besluitvormingsmandaat van lidorganisaties die beschermd wonen en begeleiding (willen gaan) bieden.

De leden ondertekenden het manifest Community Next – basis voor herstel en inclusie – en vinden het van belang dat mensen in een kwetsbare periode in hun leven, zelf de regie kunnen nemen. De leden bieden vakmanschap in begeleiding bij wonen, werk en zorg. Waar dat kan thuis, midden in de wijk. We richten ons op een gezamenlijke missie en doelstelling en communiceren deze eenduidig, gelijktijdig en actief. We versterken zo alle leden, en daarmee onze positie in de sector (imago), dat komt ten goede aan de zorg. Zie hier het plan van aanpak Community Next.

Valente heeft ook andere netwerken en groepen zoals het gelegenheidsnetwerk strategische positionering, de projectgroep kwaliteitsstandaard herstelprofessional, het netwerk kwaliteit en zorg, het netwerk e-health, het kartrekkersoverleg ervaringsdeskundigheid en het netwerk participatie. Dit zou ook iets voor je kunnen zijn. Daarnaast zijn er ook netwerken specifiek gericht op financieringsstromen, zoals het netwerk Wlz, de kennisbijeenkomsten Wlz, het netwerk forensische zorg en de kennisbijeenkomsten forensische zorg. Via de landelijke onderzoeksagenda werken we mee aan een sterkere verbinding tussen praktijk, beleid en onderzoek. Op de netwerkenpagina van Valente vind je meer informatie over de netwerken en voor wie deze netwerken zijn.

Met welke thema’s houdt het netwerk zich bezig?

Het netwerk houdt zich bezig met de landelijke ontwikkelingen op het gebied van herstel en inclusie en de randvoorwaarden die daarbij horen, vanuit de visie van Community Next.

Voorbeelden van thema’s zijn:

 • Faciliteren van bestuurlijke ontmoetingen en/of onderlinge collegiale bezoeken.
 • Belangenbehartiging op thema’s als de doordecentralisatie, de wet langdurige zorg, forensische zorg, inkoop en aanbesteden, samen met andere netwerken binnen en buiten Valente.
 • Bijdragen aan de uitwerking van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord op de thema’s preventie en leefstijl, herstel- en regiecentra en mentale gezondheidscentra.
 • Inzet op preventie vanuit het perspectief van Community Next, zorg op de juiste plek, de arbeidsmarktproblematiek en sociale innovatie/informele netwerken.
 • Positioneringsstrategie voor de sector als ‘voorloper van de inclusieve samenleving’
 • Landelijk kwaliteitskader van de sector; een ‘kwaliteitslat’ waar leden van Valente zich aan kunnen meten en verbeteren.
 • Een landelijke kwaliteitsstandaard van de herstelprofessional waarin eenduidigheid en herkenbaarheid van de herstelprofessional het streven is. Vanuit de ambitie om niet de organisatie maar juist de professional te profileren op de juiste plek.
 • Krachten bundelen met andere netwerken en partners, zorgen voor een gedeelde maatschappelijke agenda en kijken waar gezamenlijk meer impact te realiseren is.

Wat hebben we al bereikt en wat willen we dit jaar bereiken?

Het basisnetwerk BW&B is hét verbindingspunt waarin thema’s uit verschillende onderwerpen uit de andere netwerken binnen Valente en samenwerkingsverbanden buiten Valente bij elkaar komen. In de voortgangsrapportage van Valente worden de resultaten zichtbaar. Kijk bij het basisnetwerk BW&B, maar bijvoorbeeld ook bij doordecentralisatie, forensische zorg, vakmanschap en ervaringsdeskundigheid en innovatie. Voor een uitgebreide beschrijving van alle doelstellingen kan het jaarplan 2023 geraadpleegd worden.

Wat levert aansluiting bij het netwerk mij op?

We delen kennis, stimuleren vakmanschap, richten ons op vernieuwing, voeren gezamenlijk landelijke lobby waar nodig en wisselen uit over regionale initiatieven en landelijke ontwikkelingen.

“Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je echt verder; de bundeling van kennis, expertise en ervaringen werkt niet alleen als vliegwiel voor kwaliteitsontwikkeling, maar is ook essentieel voor een stevige belangenbehartiging. Niet alleen voor onze organisaties, maar vooral voor de mensen die wij ondersteunen.
In een wereld waarin het recht van de sterkste steeds meer lijkt te gelden, is dat belangrijker dan ooit.

~Marcel Mucek, directeur Cordaan

Wat kan ik betekenen als ik me aansluit bij dit netwerk?

Vier keer per jaar hebben we een netwerkbijeenkomst en tussendoor werken we met elkaar aan bovengenoemde thema’s, vanuit het van-voor-door principe. Jouw aanwezigheid en inbreng is wenselijk. Daarnaast organiseren we regelmatige (digitale) inloopsessies over inhoudelijke en strategische onderwerpen. Als er bijeenkomsten van dit netwerk gepland staan, zie je die onderaan de pagina.

Wie is de voorzitter van dit netwerk?

Louise Olij (directeur Zorgontwikkeling & Onderzoek HVO-Querido) is voorzitter, en neemt deel aan de kerngroep BW&B. Dit is de groep die de strategische koers voor het basisnetwerk voorbereid en de landelijke en regionale ontwikkelingen naar gezamenlijke (lobby)strategieën en acties voor het basisnetwerk vertaalt.

Andere leden van de kerngroep zijn: 

 • Edwin ten Holte (portefeuille: kwaliteitsstandaard herstelprofessional), 
 • Marja van Leeuwen (portefeuille: positionering/Community Next), 
 • Marina Hesen (portefeuille: bestuurslid Valente), 
 • Han Jetten (portefeuille: bestuurslid Valente),
 • Louise Olij (portefeuille: ervaringsdeskundigheid en voorzitter van het basisnetwerk).
 • Caroline Truijens (portefeuille: preventie/informele zorg),
 • Denise Veldhuis (portefeuille: kwaliteit en kwaliteitskader Wlz),
 • Linda van den Brink (coördinator basisnetwerk vanuit Valente).

Op de thema’s kwaliteit, vakmanschap en preventie werken het basisnetwerk BW&B en het basisnetwerk MO steeds meer samen.

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie en aanmelding?

Je kan terecht bij Linda van den Brink, coördinator van hetbasisnetwerk.

Linda van den Brink

bestuurssecretaris & coördinator basisnetwerk BW&B

linda.vandenbrink@valente.nl

06 10624341

Thema’s

beschermd en begeleid wonen, strategie, verenigingsmanagement

Meer informatieover Linda van den Brink

Bijeenkomsten

Als er bijeenkomsten van dit netwerk gepland staan, zie je die hieronder tussen alle bijeenkomsten met thema ‘beschermd wonen & begeleiding’.