Spring naar content

Basisnetwerk: Beschermd wonen en begeleiding

Voor wie is dit netwerk?

Dit van-voor-door netwerk is er voor bestuurders/directeuren (of andere gemandateerde leidinggevenden) van lidorganisaties die beschermd wonen en begeleiding bieden.

De leden ondertekenden het manifest Community Next – basis voor herstel en inclusie – en vinden het van belang dat mensen in een kwetsbare periode in hun leven, zelf de regie kunnen nemen. De leden bieden vakmanschap in begeleiding bij wonen, werk en zorg, waar dat kan thuis, altijd midden in de wijk. Leden versterken elkaar maximaal vanuit expertise en ervaring belemmeringen worden gesignaleerd en aangepakt. We richten ons op een gezamenlijke missie en doelstelling en communiceren deze eenduidig, gelijktijdig en actief. We versterken zo alle leden, en daarmee onze positie in de sector (imago), dat komt ten goede aan de zorg.

Valente heeft ook andere netwerken die hiermee verband houden zoals het gelegenheidsnetwerk strategische positionering, het netwerk landelijke beroepsstandaard herstelprofessional, het netwerk kwaliteit en zorg en het netwerk e-health. Dit zou ook iets voor je kunnen zijn. Daarnaast zijn er ook netwerken specifiek gericht op financieringsstromen, zoals de bestuurlijke netwerkgroep Wlz en het forensisch netwerk.

Met welke thema’s houdt het netwerk zich bezig?

Het netwerk houdt zich bezig met de landelijke ontwikkelingen op het gebied van herstel en inclusie en de randvoorwaarden die daarbij horen, vanuit de visie van Community Next.

Voorbeelden van thema’s zijn:

  • Belangenbehartiging op thema als de doordecentralisatie, de wet langdurige zorg, forensische zorg, inkoop en aanbesteden, samen met andere netwerken binnen Valente.
  • Landelijk kwaliteitskader van de sector; een ‘kwaliteitslat’ waar leden van Valente zich aan kunnen meten en verbeteren.
  • Een landelijke beroepsstandaard van de herstelprofessional waarin eenduidigheid en herkenbaarheid van de herstelprofessional het streven is.
  • Positioneringsstrategie voor de sector als ‘voorloper van de inclusieve samenleving’.
  • Krachten bundelen met andere netwerken en partners, zorgen voor een gedeelde maatschappelijke agenda en kijken waar gezamenlijk meer impact te realiseren is.

Wat hebben we al bereikt en wat willen we dit jaar bereiken?

Het basisnetwerk BW&B is hét verbindingspunt waarin thema’s uit verschillende onderwerpen uit de andere netwerken binnen Valente en samenwerkingsverbanden buiten Valente bij elkaar komen. In de voortgangsrapportage van Valente worden de resultaten zichtbaar. Kijk bij het basisnetwerk BW&B, maar bijvoorbeeld ook bij doordecentralisatie, forensische zorg, vakmanschap en ervaringsdeskundigheid en innovatie. Voor een uitgebreide beschrijving van alle doelstellingen kan het jaarplan geraadpleegd worden.

Wat levert aansluiting bij het netwerk mij op?

We delen kennis, stimuleren vakmanschap, richten ons op vernieuwing, voeren gezamenlijk landelijke lobby waar nodig en wisselen uit over regionale initiatieven en landelijke ontwikkelingen.

“Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom  je echt verder; de bundeling van kennis, expertise en ervaringen werkt niet alleen als vliegwiel voor kwaliteitsontwikkeling, maar is ook essentieel voor een stevige belangenbehartiging. Niet alleen voor onze organisaties, maar vooral voor de mensen die wij ondersteunen.
In een wereld waarin het recht van de sterkste steeds meer lijkt te gelden, is dat belangrijker dan ooit.

~Marcel Mucek, directeur Cordaan

Wat kan ik betekenen als ik me aansluit bij dit netwerk?

Vier keer per jaar hebben we een netwerkbijeenkomst en tussendoor werken we met elkaar aan bovengenoemde thema’s, vanuit het van-voor-door principe. Jouw aanwezigheid en inbreng is wenselijk. Daarnaast organiseren we regelmatige (digitale) inloopsessies over inhoudelijke en strategische onderwerpen. Als er bijeenkomsten van dit netwerk gepland staan, zie je die onderaan de pagina.

Wie is de voorzitter van dit netwerk?

Louise Olij (directeur Zorgontwikkeling & Onderzoek HVO-Querido) is voorzitter. Samen met Marja van Leeuwen (bestuurder Fonteynenburg), Jan Alblas (directeur Pameijer), Artie van Tuijn (adviseur basisnetwerk BW&B) en Linda van den Brink (coördinator basisnetwerk BW&B) vormt zij de agendacommissie die de netwerkbijeenkomsten voorbereidt.

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie en aanmelding?

Je kan terecht bij Linda van den Brink, coördinator basisnetwerk via linda.vandenbrink@valente.nl of 06-10624341.

Bijeenkomsten

Als er bijeenkomsten van dit netwerk gepland staan, zie je die hieronder tussen alle bijeenkomsten met thema ‘beschermd wonen & begeleiding’.

ALV/Basisnetwerk
Congres/festival
Congres/festival
;