Spring naar content

Basisnetwerk: Beschermd wonen en begeleiding

Het basisnetwerk beschermd wonen en begeleiding is het landelijke samenwerkingsverband van organisaties voor maatschappelijke ggz die professionele begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek. Het basisnetwerk beschermd wonen en begeleiding is een van drie basisnetwerken binnen brancheorganisatie Valente.

Oorsprong

RIBW’s zijn in 1989 opgericht als alternatief voor de excluderende en dehumaniserende gevolgen voor mensen met langdurende psychiatrische problematiek. Tot die tijd meestal gehuisvest, en niet meer dan dat, op grootschalige verblijfsafdelingen van klassieke psychiatrische instituten ver van de bewoonde wereld. RIBW’s zijn ontwikkeld als (daar waar mogelijk tijdelijk) maatschappelijk alternatief voor intramurale voorzieningen om via hun semimurale functie een brug te slaan tussen de intramurale GGZ en sociale inclusie en participatie in de ‘gewone’ samenleving in een ‘gewone’ wijk. RIBW’s noemen zich tegenwoordig vaak geen RIBW meer. De focus is in de loop van tijd ontwikkeld van bescherming naar ontplooiing; van beschermd wonen naar beschermd thuis. Zij voelen zich beter thuis onder de noemer ‘organisaties voor maatschappelijke GGZ’.

De afgelopen jaren hebben RIBW’s samen met zeer diverse samenwerkingspartners enerzijds bijgedragen aan het verkorten en het voorkomen van opname in de intramurale ggz. Anderzijds aan het scheiden van wonen en zorg waardoor meer mensen (beschermd en begeleid) thuis kunnen wonen. RIBW’s onderkenden als eersten de vernieuwingskracht van de rehabilitatie- en herstelbeweging en de erkenning en meerwaarde van ervaringsdeskundigheid. Zij hebben ruimte geboden aan veelbelovende vernieuwende initiatieven op deze terreinen waardoor zij goede invulling hebben gegeven aan de maatschappelijke beweging van sociale inclusie en participatie alsook aan ambulantiseringsdoelstellingen.

Visie

De deelnemers van het basisnetwerk staan voor een maatschappelijke beweging naar een inclusieve samenleving waarin eenieder naar vermogen mee kan doen en op een gelijkwaardig manier als burger deelneemt aan de maatschappij. De focus daarbij verschuift van  ziekte naar gezondheid en herstel. Mensen wonen waar mogelijk zelfstandig thuis en ontvangen wanneer nodig zorg en ondersteuning in hun eigen leefomgeving.  De zorg en ondersteuning worden in de wijk vormgegeven in nauwe samenwerkingsverbanden tussen GGZ-professionals, ervaringsdeskundigen, mensen met psychische aandoeningen zelf, hun sociale netwerken (waaronder familie en vrijwilligers) en netwerken van andere voorzieningen in de wijk (sociale wijkteams, buurthuizen, huisartsen, voorzieningen op het gebied van arbeid en participatie).

Ons vakmanschap is cruciaal om kwetsbare burgers in positie te brengen (en houden) om te participeren naar vermogen. We werken met een brede blik in het sociale domein. Met specifieke kennis van psychische- en psychiatrische aandoeningen en psychosociale problemen. Als netwerk faciliteren we vanuit ons vakmanschap op alle mogelijke manieren deze maatschappelijke beweging. Dat zien we als onze opdracht. Dit geeft ons bestaansrecht .

Speerpunten

De speerpunten van het basisnetwerk worden begin 2020 uitgewerkt in een jaarplan met concreet te behalen resultaten. Voor de meeste speerpunten geldt dat deze ook van toepassing kunnen zijn voor de andere basisnetwerken en het slim is deze gezamenlijk (ook met andere ketenpartners) op te pakken.

  1. Stigmatisering moet de wereld uit geholpen worden
  2. Wij zijn dé specialist op het gebied van herstelondersteunende begeleiding
  3. Herstelgericht werken en (professionele) inzet van ervaringsdeskundigheid gaan samen
  4. Begeleiding naar werk, zoveel mogelijk duurzaam
  5. Continuïteit van zorg staat centraal
  6. Zonder innovatie geen transformatie

Contactpersoon:

Linda van den Brink
linda.vandenbrink@valente.nl
06 10624314

Louise Olij (voorzitter netwerk)
louise.olij@hvoquerido.nl
06 83257237

Artie van Tuijn
artie.vantuijn@valente.nl
06 13581022

;