Spring naar content

Basisnetwerk: Maatschappelijke opvang

Voor wie is dit netwerk?

Dit van-voor-door netwerk is er voor directeuren/bestuurders en andere vertegenwoordigers met besluitvormingsmandaat van lidorganisaties die maatschappelijke opvang (willen gaan) bieden.

Het doel van het Basisnetwerk Maatschappelijke Opvang is het waarborgen van de MO als eigenstandige functie in het voorzieningenstelsel zodat zij die zijn aangewezen op deze hulp deze kunnen krijgen op de plek waar dit nodig, in een voorziening toegerust voor deze taak.

We willen garanderen dat er voor mensen in een kwetsbare positie altijd een menswaardige en veilige opvangplek is. We streven naar opvang in een eigen woning. De realiteit is dat er niet voor iedereen direct een woning beschikbaar is. Voor het zo ver is, dient er opvang en begeleiding te zijn van goede kwaliteit, die landelijk toegankelijk is.

Uitgangspunten

Het gaat in het basisnetwerk om het behalen van concrete resultaten in de belangenbehartiging en verbetering van de professionaliteit en kwaliteit.

We zoeken de onderwerpen die het gezamenlijk belang van de sector dienen en de cliënt groep en organisatiebelangen overstijgen.

We zoeken kansen in de spanning tussen centrale afspraken en het decentrale stelsel. Die kansen maximaliseren we voor elk lid.

We hebben de focus op de langetermijnambities. Dat bindt, in de onderlinge en regionale verschillen zoeken we dat wat bijdraagt aan die langetermijnambities.

De basis van ons werk is verankerd in mensenrechtenverdragen en daar beroepen we ons op.

We verliezen ons niet in operationele discussies. Het langetermijnperspectief staat centraal.

Wat we gaan doen:

Doelen scherpstellen

De start is om met de leden de doelen op de lange en korte termijn vast te stellen. Dit betekent dat we een analyse maken van hoe de positie van de maatschappelijke opvang nu is en hoe we vinden dat die moet zijn. We vinden in ieder geval:

  • Housing First is het leidende principe voor de opvang in Nederland;
  • Noodopvang moet altijd per direct voor iedereen beschikbaar en landelijk toegankelijk zijn;
  • Er is een landelijke visie en beleid nodig voor de opvang van Uitvallers uit de Europese migratiestromen;
  • Niemand hoeft langer dan drie maanden in de noodopvang te verblijven;
  • Wachtlijsten voor onderdak, anders dan noodopvang mogen nergens langer dan drie maanden zijn;
  • Wachtlijsten voor goede en passende schuldhulpverlening mogen nergens langer dan drie maanden zijn.

Proactieve belangenbehartiging

Er is urgentie, want het aantal dakloze mensen is ongekend hoog en de middelen voor de begeleiding zijn te beperkt. Het netwerk neemt in de belangenbehartiging het voortouw.

Werken aan kwaliteit

Mensen hebben recht op opvang en begeleiding van goede kwaliteit. Vereniging Valente staat hier borg voor. Het netwerk stelt zich ten doel het werk van alle leden op een hoger plan te krijgen. Dit kan leiden tot een sectorspecifiek keurmerk.

Contactpersoon:

Ineke Baas

senior beleidsadviseur

ineke.baas@valente.nl

06 20756860

Thema’s

maatschappelijke opvang, wonen

Meer informatieover Ineke Baas