Spring naar content

Convenant Samen werken aan wat werkt

In het convenant Samen Werken aan wat Werkt, werkt een brede groep van partijen aan het verbeteren van de toegang tot betaald werk van psychisch kwetsbare groepen en tevens aan het voorkomen van uitval. Het betreft daarmee een brede doelstelling en ook een brede doelgroep die men wil bereiken.

Men maakt zich sterk om knelpunten die nu bestaan op te lossen. Via pilots wordt geprobeerd concrete verbeteringen te realiseren. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld: schotten tussen de verschillende financieringsstromen waardoor veel tijd kwijt is met het zoeken en vinden van adequate financiering. Ook sluit de financiering slecht op elkaar aan. Het ongelijk neervallen van kosten en baten. Partijen die investeren zijn vaak niet dezelfde die ook de baten krijgen. Problematiek rondom privacy doordat verschillende instanties nauw met elkaar samenwerken en informatie moeten delen (in het belang van de cliënt) maar daar in het kader van AVG uitvoeringsproblemen ervaren. En stigmatisering, zowel bij werkgevers, professionals, financierders en cliënten zelf.

Brede coalitie met onder meer: Divosa, UWV, GGZ Nederland, Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen, MIND, en andere.