Spring naar content

Kennisnetwerk: Forensische Zorg

Een grote groep leden van Valente biedt zorg en ondersteuning aan cliënten die in aanraking zijn (geweest) met justitie. Deze cliënten hebben een zogenaamde forensische titel (straf of maatregel), waar een uitspraak van de rechter aan ten grondslag ligt. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de financiering. De forensische zorg is bij onze leden de afgelopen jaren fors gegroeid en de verwachting is, dat ook de komende jaren nog sprake zal zijn van groei.

Het vormt dan ook een belangrijk thema voor onze vereniging. Het belang ervan wordt bijvoorbeeld onderstreept door de totstandkoming en de medeondertekening op 13 juli 2018 van de meerjarenafspraken 2018-2021 over veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg die de betrokken zorgbranches hebben gemaakt met het Ministerie.

In samenwerking met het Expertisecentrum Forensische Zorg en het programma Kwaliteit Forensische Zorg hebben we de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de deskundigheidsbevordering en de kwaliteitsverbetering van de forensische zorg binnen en vanuit het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. De inspanningen op dit terrein zullen de komende jaren door en voor onze leden worden voortgezet.

We denken dan aan bijeenkomsten voor en door de professionals die te maken hebben met forensische cliënten. Bestaande netwerken of themagroepen zullen verder worden opgebouwd en uitgebouwd.

Contacten met het Ministerie, collega zorgbranches en andere stakeholders blijven belangrijk. Meer nog dan de afgelopen jaren zullen leden daar een bijdrage aan leveren.

Contactpersoon:

Tonny van Hensbergen
tonny.vanhensbergen@valente.nl
06 15219060

Heb je interesse om je aan te sluiten?