Spring naar content

Beleidskader Bovenregionale plaatsing in de vrouwenopvang

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen in Nederland op verschillende plekken hulp vragen. Vaak is ambulante hulp voldoende, maar als sprake is van een dermate onveilige situatie dat de cliënt (tijdelijk) niet thuis kan blijven, dan is residentiële opvang nodig in de eigen regio. Als de situatie zo onveilig is dat de cliënt niet in de eigen gemeente/regio kan verblijven, dan heeft de cliënt recht op hulp en opvang in een andere regio. We noemen dit een bovenregionale plaatsing. De afspraken over de bovenregionale plaatsingen zijn vastgelegd in het beleidskader ‘Bovenregionale plaatsing in de vrouwenopvang’. 

Deze nieuwe afspraken:

  • Zijn vastgesteld door de centrumgemeenten vrouwenopvang & de leden van het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang;
  • Hebben betrekking op de rol van gemeenten & die van vrouwenopvang-organisaties in de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld die vanwege directe- en/of structurele onveiligheid niet in hun eigen regio kunnen verblijven en daarom in een andere regio worden opgevangen;
  • Gaan over de in-  door- en uitstroom & financiering;
  • Is een actualisatie van eerder beleidskader ‘Landelijke in-, door- en uitstroom van crisisopvang en opvang in acute crisissituaties’ uit 2016;
  • Is een tussenstap. Ze worden periodiek tegen het licht gehouden en waar nodig bijgesteld, onder meer op basis van beleidsontwikkelingen & monitorgegevens.  

Contact hierover?

Mijke Caminada

senior beleidsadviseur

mijke.caminada@valente.nl

06 11529019

Thema’s

kinderen & doorbreken van gezinspatronen

Meer informatieover Mijke Caminada