Spring naar content

Jaarverslag en jaarrekening 2019

01 april 2020

2019 was het jaar waarin Federatie Opvang en de RIBW Alliantie zich voorbereidden op een fusie die 1 januari 2020 van kracht werd. We hebben in deze inleiding gekozen voor een vooruitblik.

In een visievierluik is krachtig weergegeven welk doel Valente voor ogen heeft: het vormen en ondersteunen van samenwerkingsverbanden die zich richten op mensen die door psychische of sociale omstandigheden een kwetsbare positie in onze samenleving innemen; mensen (volwassenen en kinderen) met langdurige psychische problematiek, mensen die te maken hebben met ontwrichtend huiselijk geweld, mensen die dak- en thuisloos zijn geworden. Zij hebben recht op een veilige en volwaardige positie in onze samenleving, waaraan ze als mens naar eigen vermogen en met eigen keuzes betekenisvol kunnen bijdragen.

De leden van Valente vangen mensen in een kwetsbare positie op als dat nodig is, stimuleren hen hun talenten in te zetten en zelf regie te nemen en bieden hun een perspectief in de maatschappij. Zo leveren de leden steeds opnieuw een waardevolle bijdrage aan hun herstellend vermogen, veiligheid, waardigheid, weerbaarheid, welbevinden en participatie. Valente is een branchevereniging die wordt gedragen door de leden: van, voor en door de leden. We richten ons als vereniging op vier speerpunten: belangenbehartiging, vakmanschap, kennisdeling en innovatie.

We bundelen waar mogelijk of nodig onze krachten met onze netwerkpartners met als gezamenlijke doelstelling het verschil te maken voor mensen in kwetsbare posities in onze samenleving. We werken professioneel – waar mogelijk preventief – en bieden met elkaar een integraal en innovatief hulpaanbod.

Daarnaast zien we belangenbehartiging als onze kerntaak. We reiken data aan, zetten ervaringsdeskundigheid in en laten via storytelling een krachtige stem horen bij politiek, rijksoverheid, gemeenten en andere financiers. In wisselende coalities spreken we hen aan op hun verantwoordelijkheden. We streven naar verbetering van de positie van de cliënt, dragen bij aan destigmatisering en signaleren en/of heffen tekortkomingen in het stelsel op, zodat leden hun dienstverlening kunnen verbeteren en vernieuwen. We werken zowel bottom-up als top-down; door deze wisselwerking en het delen van ervaring en expertise kunnen we onze belangenbehartiging lokaal, regionaal en landelijk meer kracht bijzetten. We hechten veel belang aan goed werkgeverschap, zijn daarin gezamenlijk actief en nemen onze verantwoordelijkheid.

In 2019 hebben we daar al een start mee gemaakt. Je leest erover in dit jaarverslag.

Op het moment dat dit jaarverslag verschijnt, verkeert Nederland in een ongekend grote crisis als gevolg van COVID-19. Onze organisaties worden hierdoor hard geraakt. Juist nu merken we de meerwaarde van krachtenbundeling binnen Valente, om in tijden van crisis te kunnen doen wat nodig is, in het belang van de meest kwetsbaren van onze samenleving.