Spring naar content

Eindrapport Ontwikkeling Normenkader ‘Kinderen in de opvang’

Voor kinderen is het een zeer ingrijpende ervaring als zij samen met (een van) hun ouders terecht komen
in de vrouwenopvang of maatschappelijke opvang. Hoewel de sector de afgelopen jaren steeds meer aandacht heeft gekregen voor kinderen en jongeren – als zelfstandige individuen met een eigen hulpvraag waarin moet worden
voorzien – is er meer nodig. Dit sluit ook aan bij het VN-verdrag inzake Rechten van het kind1 (VN, 1989). Op 2 juli jongstleden is in een bestuurlijk overleg over kinderen in de opvang afgesproken een normenkader voor kinderen in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang te ontwikkelen. Aanleiding vormde de ‘Eindrapportage Lenferink over kinderen in de maatschappelijke- en de vrouwenopvang’ (Lenferink 2017) waaruit onder andere blijkt dat niet helder is wat wordt verstaan onder ‘goede opvang’ van kinderen in de opvang.

Eindrapport Ontwikkeling Normenkader ‘Kinderen in de opvang