Spring naar content

2600 woonplekken voor ex-dakloze mensen

11 november 2020

Ruim 50 gemeenten gaan aan de slag met de eenmalige extra middelen van het ministerie van Binnenlandse Zaken/Wonen voor huisvesting van bijzondere doelgroepen. Voor spoedzoekers, arbeidsmigranten en (ex)dakloze mensen gaan ruim 12.000 nieuwe woningen, dan wel woonplekken gerealiseerd worden. 2600 daarvan zijn voor (ex)dakloze mensen.

De regeling is bedoeld om een versnelling te krijgen in het realiseren van woonplekken, ook omdat de coronacrisis heeft laten zien hoe groot het belang van goede woon- en leefomstandigheden is in deze tijd. Dit geldt voor iedereen, maar zeker ook voor groepen in een kwetsbare positie. In de afgelopen periode is al een aantal keer zichtbaar geworden hoe schrijnend de huisvesting van arbeidsmigranten soms is. Het voorzien in voldoende en goede huisvesting voor deze groep is niet alleen vanuit gezondheidsperspectief erg urgent, maar ook voor het op gang houden van de economie.

Onder spoedzoekers worden woningzoekenden verstaan die snel huisvesting nodig hebben en daar niet lang op kunnen wachten. Daarbij kan het gaan om personen die uitstromen uit intramurale settingen als beschermd wonen, ggz en de maatschappelijke opvang (dakloze mensen in het bijzonder), maar ook om statushouders, studenten, mensen in scheiding of personen die bijvoorbeeld door schulden of ontslag niet in hun woning kunnen blijven.

Het niet tijdig voorzien in de woonvraag van spoedzoekers kan zowel op persoonlijk niveau als voor de samenleving grote gevolgen hebben. Exemplarisch hiervoor is de verdubbeling van het aantal dakloze mensen in de afgelopen 10 jaar. Hoewel er al verschillende maatregelen worden getroffen om dakloosheid te bestrijden, zijn de risico’s groot dat door de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis het aantal spoedzoekers de komende tijd toeneemt.

Het ministerie heeft 123 projecten geselecteerd in 59 gemeenten die ondersteund worden met een totale bijdrage van € 45.258.652,–. Een aantal leden van Valente is betrokken bij het realiseren van deze woonprojecten. Met deze projecten worden ruim 12.400 woningen/woonplekken gerealiseerd, indicatief als volgt verdeeld over de genoemde doelgroepen:

•4.700 woningen/woonplekken voor arbeidsmigranten.

•5.100 woningen/woonplekken voor spoedzoekers.

•2.600 woningen/woonplekken voor dakloze mensen.