Spring naar content

Begroting VWS: hoe gaan we verder in 2022?

20 oktober 2021

Op 26 oktober 2021 behandelt de Tweede Kamer de begroting voor 2022 van VWS. Het is de vraag of de huidige aanpak van huiselijk geweld, dakloosheid en de transitie van beschermd wonen naar wonen in de wijk, ruimte krijgen voor vervolg. De programma’s van VWS lopen einde 2021 af. Er is nog geen kabinet om structureel vervolg te geven aan ingezet beleid.

Pleidooi voor voortzetting programma’s

Valente schreef een brief aan de Tweede Kamer over de risico’s van het aflopen van de programma’s voor de aanpak van dakloosheid en van huiselijk geweld. Ook de Meerjarenagenda Beschermd Wonen loopt af zonder dat een structureel vervolg is begroot. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft dezelfde zorgen, met name op de aanpak van dakloosheid. Met Valente zonden zij de Tweede Kamer een brief over de noodzaak om de ingezette Brede Aanpak Dakloosheid van 2020 en 2021 voort te zetten in 2022, met incidentele middelen, zolang er geen nieuw kabinet is om structurele maatregelen te nemen. De VNG herhaalde deze boodschap voor een incidentele impuls in hun recente position paper voor de behandeling van de VWS begroting.

Investeren in Wonen en Zorg

De VNG vraagt in hun brief aan de Tweede Kamer om de vele financiële schotten, domeinen en aandachtsgroepen samen te brengen om aan de toekomstige woon-zorg vraag van alle aandachtsgroepen te kunnen voldoen. Dit sluit aan bij het advies van de commissie Ter Haar over huisvesting van bijzondere aandachtsgroepen. Ook het Leger des Heils maakte in een brief aan de Tweede Kamer duidelijk dat de tijd rijp is voor een Deltaplan Wonen dat dakloosheid uitbant: “We lossen dit maatschappelijk probleem alleen gezamenlijk op met een structurele en volhardende aanpak”, schrijft kapitein Harm Slomp.