Spring naar content

Begrotingsbehandeling VWS

22 oktober 2020

In de week van 2 november bespreekt de Tweede Kamer de laatste VWS begroting van dit kabinet. Valente roept de Kamer op om concrete acties in te zetten voor de aanpak van huiselijk geweld, de aanpak van dakloosheid en voor de duurzame uitstroom van beschermd wonen.

Aanpak huiselijk geweld – De organisaties voor vrouwenopvang die lid zijn van Valente signaleren dat zij vanwege de COVID-19-pandemie, minder zicht hebben op gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt. Het thuiswerken, de sluiting van publieke voorzieningen en de beperkte bewegingsvrijheid maken het lastiger voor slachtoffers van huiselijk geweld om hulp te zoeken. Een anonieme chatfunctie, zoals Fier die heeft, zou een goed landelijk aan te bieden hulpmogelijkheid zijn. De vraag is hoe een dergelijk landelijke functie, enigszins te vergelijken met de Kindertelefoon, te organiseren en financieren zou zijn.

Aanpak dakloosheid – In Nederland slapen elke nacht meer mensen buiten. De opvang is vol, terwijl steeds meer mensen door verlies van baan en inkomen, de kosten van hun woning niet meer kunnen betalen. Vanwege de risico’s van besmetting met Covid-19 kunnen dakloze mensen ook minder vaak terecht bij familie of vrienden. Het kabinet heeft in 2020 besloten om extra geld beschikbaar te stellen voor de aanpak van dakloosheid, incidenteel voor 2020 en 2021. Nu al, in een natte herfst en met de winter in zicht, is te zien dat de hulp tekort schiet. Valente pleit voor het starten van een doorlopende winteropvang regeling, mogelijk in samenwerking met hotelaccommodatie die leeg staat, en daarvoor gemeenten te compenseren. Valente vindt, net als de VNG en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, dat dakloosheid een structurele aanpak nodig heeft. Daarvoor is nodig dat de brede aanpak van dakloosheid structureel geborgd wordt door het volgende kabinet.

Wonen en zorg – Valente constateert dat er binnen de bestaande Taskforce Wonen en Zorg er onvoldoende tot geen aandacht is voor de doelgroepen van beschermd wonen, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. Zorgaanbieders worden nauwelijks bij gesprekken betrokken en kunnen geen inbreng leveren aan prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties. Terwijl voor een duurzame uitstroom uit beschermd wonen ggz en opvang afspraken nodig zijn over huisvesting én de noodzakelijke begeleiding en ondersteuning. Corporaties zijn niet bereid cliënten te plaatsen in huurwoningen als er geen begeleiding wordt geboden. De ambulantisering van de ggz en de transformatie van beschermd wonen en opvang dreigen hierdoor stil komen te liggen. Valente wil dat een aparte inhaalslag georganiseerd wordt voor het maken van prestatieafspraken over de doelgroepen opvang en beschermd wonen ggz, en erop toe te zien dat zorgaanbieders bij het maken van deze afspraken betrokken worden.