Spring naar content

Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021 bekend

15 december 2020

Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg. De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2021 zijn beschikbaar.

Er zijn geen beleidsinhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de beleidsregels 2020, meldt het CIZ.

De belangrijkste verduidelijkingen zijn:

  • Zorg voor mensen met een indicatiebesluit voor een zorgprofiel GGZ-Wonen kan vanaf 2021 geleverd worden uit de Wlz. Daarom is de beperking over de ingangsdatum van deze zorgprofielen verwijderd.
  • De tekst over de zorgprofielen GGZ-B (voorgezet verblijf) is aangepast in overeenstemming met de teksten die het CIZ staan.
  • In het afwegingskader voor de (SG)LVG zorgprofielen is een stap 2b toegevoegd. Het gaat in deze stap om jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen die toegang krijgen tot een LVG-zorgprofiel. Dit omdat hun behandelaar aangeeft dat ze zijn aangewezen op het afmaken van de behandeling die tot hun 18e verjaardag werd vergoed vanuit de Jeugdwet. In de nieuwe stap beschrijven we dat we de aandoening, stoornissen en beperkingen van de jongere in kaart brengen om zo een indicatiebesluit te kunnen geven dat het beste bij de zorgbehoefte past.
  • In het hoofdstuk gebruikelijke zorg is het overzicht ‘uitgangspunten gebruikelijke zorg’ tekstueel verduidelijkt. Het is niet de bedoeling dat kinderen door deze aanpassing eerder of later toegang krijgen tot de Wlz.

Ook is de leesbaarheid van de beleidsregels verbeterd en zijn verschillende passages verder verduidelijkt.

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2021 zijn ook op 3 december in de Staatscourant gepubliceerd.

Beleidsregels ADL-assistentie

Ook de beleidsregels voor de indicatiestelling ADL-assistentie 2021 staan op de website van het CIZ. Er zijn geen beleidsinhoudelijke wijzigingen vergeleken met de beleidsregels 2020. Wel worden de verwijzingen naar de regeling Wlz-indiceerbaren en de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling verwijderd. Beide regelingen eindigen op 31 december 2020.

Dit bericht stond ook in de nieuwsbrief van het CIZ, CIZ Info. Je kunt je hier aanmelden voor deze nieuwsbrief.