Spring naar content

Consultatie verdeelmodel beschermd wonen Wmo

10 november 2021

Van 12 tot en met 23 november 2021 kunnen gemeenten reageren op een VNG enquête over de invoering van het objectief verdeelmodel beschermd wonen, waarvan het voornemen is dat het ingaat per 1 januari 2023. Besloten is dat beschermd wonen een taak van alle 352 gemeenten wordt. Daarvoor is nodig dat dit ook een financiële doorvertaling krijgt zodat elke gemeente wonen en zorg kan betalen voor burgers met ernstige psychische aandoeningen die niet zelfstandig kunnen wonen.

Bedragen per gemeente 2023-2032 voor beschermd wonen

Voor het budget Wmo beschermd wonen is een nieuw verdeelmodel ontwikkeld. Dit verdeelmodel zal in tien jaar tijd worden ingevoerd, zo is het voornemen. De berekening hiervan is in september gepubliceerd. Om de informatie toegankelijk te maken heeft Valente de bedragen per centrumgemeente en per centrumgemeente-regio op een rij gezet. In het overzicht is te zien dat sommige regio’s in 2032 aanzienlijk minder budget overhouden dan ze nu hebben. Ook is het de vraag, gezien de verschuivingen van middelen naar regiogemeenten, of alle woonvoorzieningen die in centrumgemeenten gelegen zijn, overeind kunnen blijven. Veel zal afhangen van de mate waarin centrumgemeenten en regiogemeenten regionale financiële afspraken maken om het regionale voorzieningen niveau op peil te houden of te brengen. Solidariteit tussen gemeenten in een regio zal hiervoor essentieel zijn.

Samenhang herijking Gemeentefonds

In september concludeerden de VNG-commissies Zorg Jeugd en Onderwijs (ZJO) en Financiën dat alle informatie beschikbaar is om de samenhang tussen het verdeelvoorstel voor beschermd wonen en het verdeelvoorstel van de algemene uitkering te bezien en dat ten aanzien van het objectief verdeelmodel beschermd wonen overgegaan kan worden tot consultatie van de leden. De VNG heeft daarnaast, inzake de herijking van de algemene uitkering, aan het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd om een reactie op de kritiekpunten die de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) naar voren brengt. Daarbij is de vraag wat het ministerie wil inpassen voorafgaand aan de invoering en gedurende de eerste 3 jaar na de invoering. De VNG wil de reactie van het ministerie benutten voor de bestuurlijke consultatie die nog zal volgen.

Is afgewogen oordeel op consultatie BW mogelijk?

Of gemeenten voldoende in staat zullen zijn om de effecten van de doordecentralisatie van Wmo beschermd wonen in samenhang te beoordelen met het effect van de herijking van het Gemeentefonds is voor Valente een vraag. De mogelijkheid bestaat dat gemeenten geld erbij krijgen om de taak van beschermd wonen voor ggz cliënten uit te voeren, maar tegelijkertijd geld verliezen door de andere verdeling (herijking) van de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Per saldo kan sprake zijn van tekorten op de begroting, waarbij het de vraag is of beschermd wonen niet in de knel komt. De vraag is dan ook of de consultatie over het verdeelmodel Wmo beschermd wonen, niet tegelijk met de toekomstige consultatie over de herijking van de Algemene Uitkering zou moeten plaatsvinden voor een afgewogen oordeel.