Spring naar content

Debat ‘Sociale Staat van Nederland’

28 februari 2020

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) publiceert jaarlijks een rapport over de ‘Sociale Staat van Nederland’. Ook in 2019 constateert het SCP dat er een groep mensen is met grote objectieve achterstanden op het gebied van gezondheid en levensverwachting, veilig opgroeien, opleiding en werk en participatie in de samenleving.

Op 4 maart 2020 debatteert minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de Tweede Kamer over de uitkomsten van het SCP rapport. Vereniging Valente en GGZ Nederland vragen de leden van de Tweede Kamer en het kabinet in een brief om duidelijkheid te geven. Gaat het kabinet iets doen aan de achterstand die mensen met een psychische aandoening, mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en dakloze mensen, nog steeds hebben en die niet is verbeterd?

Het gaat om de bestaanszekerheid van enkele honderdduizenden mensen in Nederland. Het gaat om hun kansen op adequate huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, inkomen en werk. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in onderzoeken, monitoren, taskforces, landelijke overlegtafels, meerjarenagenda’s, evaluaties, verbeterprogramma’s en armoedemiddelen. Helaas zonder resultaat voor de mensen die een beroep doen op opvang, beschermd wonen en ggz.

De basis voor deze mensen is in Nederland niet op orde. Kans-ongelijkheid noemt het SCP dit. Die kans-ongelijkheid wordt echter niet opgelost door nog meer rapporten of overlegstructuren. Wat gaat het kabinet hier concreet aan doen?