Spring naar content

Geslaagd congres Problematische Schulden

13 december 2019

Op 12 december vond in Utrecht het 22e jaarcongres plaats over schulden, georganiseerd door Kerckebosch. Het grote publiek was divers van samenstelling , van schuldhulpverleners, deurwaarders en bewindvoerders, tot beleidsmakers, vertegenwoordigers van CJIB etc.

Voorzitter Marco Florijn van NVVK opende het congres en besteedde veel aandacht aan het Landelijk waarborgfonds voor gemeenten bij het verstrekken van saneringskredieten. Sanering biedt een effectief alternatief voor de zeer arbeidsintensieve bemiddeling bij schulden. Medewerking van CJIB  is hierbij van belang en ook evt. problemen rondom fraude moeten opgelost. Vanuit Valente wordt het pleidooi voor het “saneren tenzij” dan ook al geruime tijd ondersteund. Er werd stilgestaan bij de voorstellen vroegsignalering, waarin nu ook verhuurders meldplicht krijgen en gemeenten veel actiever met signalen aan de slag moeten gaan.

Tijdens een levendig debat werden stevige uitspraken gedaan. Linda Voortman (wethouder Utrecht) gaf aan dat de vroegsignalering van groot belang is, maar dat dat een investering vergt. Er is dus hulp vanuit het rijk nodig. Daarnaast pleitte zij voor het verhogen van het sociaal minimum, waardoor toeslagen niet nodig zijn. Roeland van Geuns ondersteunde dit pleidooi omdat minima 50-60% kwijt zijn aan vaste lasten. Dat is onhoudbaar. Martin Wörsdörfer (Tweede Kamerlid VVD en commissielid SZW) vroeg aandacht voor de zzp’ers met schulden en trok het boetekleed aan waar het de toeslagen-affaire betreft met de kinderopvangtoeslag. Er komt een nieuw voorstel meldde hij! Een motie hiertoe werd aangenomen (Bruins en van Weyenberg).

Er moet veel meer aandacht komen voor preventie, maar ook nazorg. Zorg dat mensen niet terugvallen. Dick van Maanen (Amersfoort, Stadsring 51) gaf hierbij nog aan, dat er ook gewerkt moet worden aan het imago van schuldhulp. Te weinig mensen willen nu hulp, waardoor ze verder in de problemen komen. NVVK benadrukt dat De Basisnorm Schuldhulp en de richtlijnen voor kwaliteit en bevorderen van Vakmanschap de schuldhulp structureel moeten verbeteren. Men is positief over de ontwikkelingen in het algemeen. De aandacht voor het thema is groot, politiek draagvlak voor verbetering breed. Er moet echter nog veel gebeuren om te zorgen voor minder problematische schulden, met alle gevolgen voor betrokkenen van dien – zie de toename van de dakloosheid.

Valente werkt samen binnen de Landelijke Armoedecoalitie (met onder meer NVVK, Landelijke Cliëntenraad, SUNN, Armoedecoalitie Utrecht)  om hierin zoveel mogelijk te bereiken. We zullen een voorstel over wijzigingen rondom het toeslagenstelsel kritisch volgen. Vragen? karen.vanbrunschot@valente.nl