Spring naar content

GREVIO bepleit uitbreiding vrouwenopvang

21 januari 2020

Op 20 januari publiceerde de GREVIO-commissie haar evaluatierapport over het Nederlands beleid ten aanzien van geweld tegen vrouwen. GREVIO is het orgaan van de Raad van Europa dat toeziet op de implementatie van het Verdrag van Istanbul. Hierin staan diverse maatregelen die volgens het Verdrag nodig zijn om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Een van de aanbevelingen is de voorzieningen voor vrouwen gespecialiseerde hulpverlening met een gendergerelateerde aanpak te garanderen en het aantal opvangplaatsen uit te breiden.

Een andere belangrijke aanbeveling ondersteunt eerdere oproepen van de vrouwenopvang. Dit is een oproep tot een sterkere vormgeving van landelijk samenhangende beleidsontwikkeling en landelijke monitoring.

Grevio beveelt namelijk aan de rol van een coördinerend orgaan toe te wijzen aan geïnstitutionaliseerde instanties, deze te voorzien van duidelijke mandaten en bevoegdheden en deze instanties de benodigde personele en financiële middelen toe te wijzen om aan de ene kant de coördinatie en uitvoering van het beleid en de maatregelen om alle vormen van geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden.

Integrale aanpak

Het rapport, dat gaat over alle vormen van geweld tegen vrouwen, benadrukt de integrale aanpak van huiselijk geweld in Nederland. Uitgelicht worden het nationale actieplan Geweld hoort nergens thuis en het Veilig Thuis-programma, waar meerdere stakeholders bij betrokken zijn. Als positief punt noemt GREVIO ook de bewustwordingsprogramma’s voor gezonde intieme relaties. Act4Respect is hiervan een goed voorbeeld. Dit samenwerkingsverband van Atria, Rutgers en het ministerie van OCW, heeft als doel gendergerelateerd geweld onder jongeren terug te brengen. Daarnaast is GREVIO blij met veelbelovende initiatieven op het gebied van gedwongen huwelijken, vrouwelijke genitale verminking, cybergeweld en seksuele (straat)intimidatie.

Gebrek aan gendersensitiviteit

Kritiek is er ook. De genderneutrale insteek van het Nederlandse beleid gaat geheel voorbij aan de gendercomponent van huiselijk geweld en de noodzaak van het verzamelen van naar gender uitgesplitste data over geweld. Het rapport waarschuwt dat professionals door een genderneutrale aanpak geen gendersensitieve interventies gebruiken. Dit kan ten koste gaan van adequate bescherming en support van slachtoffers. En het leidt tot een vergroot risico voor slachtoffers om opnieuw slachtoffer te worden. GREVIO erkent de Nederlandse poging tot het blootleggen van de overlap tussen verschillende soorten geweld achter de voordeur – seksueel geweld, kindermishandeling, partnergeweld en andere vormen van huiselijk geweld – maar waarschuwt dat ook hier een sterker genderperspectief nodig is. Zo wijst de Commissie bijvoorbeeld op de gendercomponent van intergenerationele overdracht van geweld.

Valente stuurde een brief aan de Tweede Kamer om hen te verzoeken aandacht te besteden aan de uitkomsten van dit rapport.