Spring naar content

Handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg herzien

08 juli 2021

GGD GHOR Nederland heeft een nieuwe versie uitgebracht van de ‘Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg 2014’. Deze herziene versie is aangepast aan nieuwe of gewijzigde wetgeving zoals de AVG, Jeugdwet, WMO 2015, etc. Leden en bureau van Valente hebben meegewerkt aan de vernieuwde uitgave. 

Bemoeizorg is het verlenen van zorg, terwijl er geen hulpvraag is, in situaties waarin niet-handelen geen optie (meer) is. De herziene handreiking gaat over het uitwisselen van persoonsgegevens voorafgaand aan en gedurende het bemoeizorgtraject en niet over het bieden van bemoeizorg als zodanig. Er is geen wetgeving specifiek voor de situatie van het uitwisselen van persoonsgegevens bij bemoeizorg, wat in de praktijk leidt tot misverstanden. Daardoor wordt soms meer informatie gedeeld dan toegestaan en soms te weinig. Deze handreiking biedt handvatten voor het zorgvuldig uitwisselen van persoonsgegevens bij bemoeizorg. 

De handreiking gaat kort in op wat onder bemoeizorg wordt verstaan en waarvoor en bij wie bemoeizorg kan worden ingezet. Er is een stappenplan opgenomen voor het zorgvuldig uitwisselen van gegevens bij bemoeizorg en enkele zorgvuldigheidseisen bij het toepassen van dit stappenplan. Zo worden enkele situaties van gegevensuitwisseling toegelicht. De herziene handreiking is in overleg met het veld tot stand gekomen. Naast schriftelijke consultatieronden zijn expertmeetings gehouden en schriftelijke reacties gevraagd.  

In de bijlagen is naast een juridische onderbouwing en een toelichting op gehanteerde begrippen ook een overzichtelijk schema opgenomen van het stappenplan en de zorgvuldigheidseisen.  

De handreiking is hier te vinden: Gegevensuitwisseling bij Bemoeizorg.  Handreiking 2021