Spring naar content

Hoofdlijnendebat VWS Tweede Kamer

03 maart 2022

Op 8 maart debatteert de Tweede Kamer met de bewindspersonen van VWS, minister Kuipers, minister Helder en staatssecretaris van Ooijen. Valente stuurde een brief aan de woordvoerders zorg om aandacht te vragen voor de langdurige ggz en de aanpak van huiselijk geweld en dakloosheid.

Op de agenda van dit hoofdlijnendebat staat de uitwerking van het coalitieakkoord op het terrein van zorg, ondersteuning en sport. De Kamerleden zullen de bewindspersonen vragen naar hun plannen en concrete voornemens voor wetswijzigingen. Valente vindt het belangrijk dat de bewindspersonen zowel onderling binnen het ministerie van VWS samenwerken, als ook met de bewindspersonen van andere ministeries zoals Volkshuisvesting, Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Problemen op het gebied van ggz, veiligheid, huiselijk geweld en dakloosheid kunnen alleen effectief worden aangepakt als alle beleidsmakers daarin samenwerken.

Langdurige ggz

Valente is benieuwd naar de inzet van minister Helder voor een kwaliteitskader voor de langdurige ggz, dat op dit moment nog ontbreekt. Ook leven er vragen over de reikwijdte van het voorgenomen Hoofdlijnenakkoord ggz: is ook het sociaal domein partij daarbij? Een vraag voor staatssecretaris van Ooijen betreft de doordecentralisatie van beschermd wonen voor mensen met ernstig psychische aandoeningen: hoe denkt hij over het wettelijk verankeren van regionale samenwerking door gemeenten?

Aanpak huiselijk geweld

Staatssecretaris van Ooijen is de bewindspersoon die de aanpak van huiselijk geweld in zijn portefeuille heeft. Valente is benieuwd welke initiatieven hij op dit onderwerp wil gaan nemen en zeker ook of hij de opbrengsten uit het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ gaat borgen. Voor de doorontwikkeling en implementatie van de verschillende opbrengsten uit dat programma is substantiële inzet nodig de komende jaren.

Een kansrijkere start is nodig voor kinderen die met een ouder in een opvanghuis terecht komen vanwege huiselijk geweld of dakloosheid, vindt Valente. Intergenerationele overdracht van huiselijk geweld en armoede moet worden doorbroken, vluchten naar opvang moet worden voorkomen en ouders hebben steun nodig bij de opvoeding van hun kinderen. Het uithuisplaatsen van kinderen omdat de ouder geen huis heeft moet worden gestopt. Valente is benieuwd wat de staatssecretaris hieraan gaat doen.

Aanpak dakloosheid

Voor de aanpak van woningnood onder kwetsbare groepen ligt een degelijk advies van de commissie Ter Haar : ‘Een thuis voor iedereen‘. De samenwerking tussen VWS bewindspersonen en de minister van Volkshuisvesting is nodig om de aanbevelingen uit dit rapport op te volgen. Valente is benieuwd naar de afspraken die zij hierover gaan maken. Een andere vraag is of de extra middelen voor maatschappelijke opvang ook gaan leiden tot een kwaliteitsstandaard in de sector. De kwaliteit van toegang en aanbod vertoont nu hele grote verschillen, daar zou echt een bodem in gelegd moeten worden. De maatschappelijke opvang vormt nu een vangnet voor mensen met multiproblem gedrag en mensen met ggz en verslavingsproblematiek die elders uit de keten vallen. Deze mensen komen vaak niet in aanmerking voor individuele ondersteuning en maatwerk. Een verbetering van de uitvoeringspraktijk op dit punt vindt Valente hard nodig.