Spring naar content

Kamerbrief aanpak verward en onbegrepen gedrag

20 juli 2022

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Helder van Langdurige Zorg en Sport hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpak voor personen met verward of onbegrepen gedrag. Zij willen uitvoering gaan geven aan de afspraak in het coalitieakkoord dat politie en ggz intensiever gaan samenwerken en ervoor zorgen dat personen met verward of onbegrepen gedrag aparte zorg krijgen en niet onnodig worden opgepakt.

Inzetten op intensievere samenwerking

Het is daarom belangrijk dat politie en andere betrokken partijen elkaar goed weten te vinden, om gezamenlijk te bepalen wat een persoon met verward of onbegrepen gedrag nu echt kan helpen. Het verwarde of onbegrepen gedrag kent vaak een lange voorgeschiedenis. De problemen van deze mensen vereisen niet alleen zorg, maar vragen dikwijls ook om inzet van het sociaal domein in de vorm van begeleiding, schuldhulpverlening, huisvesting, werk en dagbesteding.

De ministers schrijven hierover: “Als we willen voorkomen dat deze mensen de grip op hun leven verliezen, moeten we de verbinding tussen deze domeinen (het sociaal domein, het zorgdomein en het justitieel domein) beter leggen. Een goede samenwerking draagt tevens bij aan het gepast inzetten van de beperkte beschikbare capaciteit in de drie domeinen.”

Goede praktijken duurzaam implementeren

De afgelopen jaren is gebleken wat de ‘best practices’ zijn op het gebied van de samenwerking ten behoeve van de aanpak voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. De ministers vragen daarom politie, ggz en gemeenten deze best practices nu duurzaam te implementeren. Voor uitvoering van dit beleid worden middelen uit de preventieparagraaf van het coalitieakkoord ingezet. Er is structureel 39 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van personen met verward of onbegrepen gedrag.

De ‘best practices’ betreffen onder meer ‘street-triage’ en de inzet van wijk-ggd’ers. Bij ‘street-triage reageren politie en zorg (bijvoorbeeld een politieagent en een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige) beiden op meldingen van personen met verward of onbegrepen gedrag. De verpleegkundige bepaalt ter plekke of en welke zorg dan wel ondersteuning nodig is om de persoon die verward of onbegrepen gedrag vertoont verder te helpen. Wijk-ggd’ers fungeren in de wijk als belangrijke schakel fungeren tussen zorg en politie. Deze sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen reageren zelfstandig of samen met de politie op meldingen over personen met verward of onbegrepen gedrag. Een wijk-ggd’er heeft kennis en ervaring op het medische vlak én het psychische vlak. Dat maakt dat de wijk-ggd’er in staat is om te bepalen welke zorg dan wel ondersteuning nodig is om de persoon die verward of onbegrepen gedrag vertoont te helpen.

De ministers laten onderzoek doen om meer inzicht te krijgen in de problematiek en om het effect van de maatregelen te kunnen bepalen.

Auteur: Rina Beers