Spring naar content

Kwaliteitskaders nodig om zorgfraude te bestrijden

01 februari 2022

De Tweede Kamer debatteert op 3 februari 2022 over zorgfraude. Valente schreef een brief aan de vaste Kamercommissie voor VWS. Valente vindt het nodig dat lacunes in kwaliteitskaders en toezicht worden ingevuld. Zowel in de Wmo als de Wlz is nog geen sprake van landelijk overeengekomen kwaliteitseisen. Naar aanleiding van onderzoek en incidenten klinkt de roep om meer toezicht. Dat vinden we terecht. Het is dan wel nodig dat het duidelijk is op basis van welke kwaliteitseisen toezicht gehouden moeten worden. Daar is nu sprake van een lacune: in de Wmo en Wlz is dat niet op orde. Valente pleit voor het ontwikkelen van landelijke kwaliteitseisen in Wlz en Wmo.

Toezicht op Wmo en Jeugdwet.

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) zijn niet van toepassing op zorg in de Wmo. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) houdt geen toezicht op Wmo aanbieders. Er is geen verplicht kwaliteitskader in de Wmo. De Wmo kent geen publicatieplicht van jaarrekening en jaarstukken. Dit maakt toezicht om zorgfraude te voorkomen lastig. Ook de VNG constateert deze lacunes. In een brief aan de Tweede Kamer vragen ze landelijk om de volgende acties:

  • Maak gegevensuitwisseling mogelijk, zowel tussen gemeenten als met partners in de zorgketen;
  • Om zorgfraude aan te pakken en te handhaven op kwaliteit is een intensivering van inzet van mensen en middelen vereist. Daarvoor is tenminste € 85 miljoen nodig;
  • Verbreed de inzet van andere wetten (Wtza, WIBZ, WNT) naar de Wmo en Jeugdwet zodat er meer duidelijkheid ontstaat in het zorgveld over rapportageverplichtingen en toepassing van normering.