Spring naar content

Maatregelen versoepeling Participatiewet

24 juni 2022

In het coalitieakkoord  is opgenomen dat de participatiewet geëvalueerd zal worden en waar nodig aangepast. De afgelopen tijd zijn knelpunten geïnventariseerd en minister Schouten heeft deze week een brief aan de kamer gestuurd met de voorgenomen maatregelen. Hierin staat o.a. opgenomen een verruiming van de bijverdiengrenzen en het mogelijk maken om in schrijnende situaties af te wijken van het principe aanvraagdatum is ingangsdatum. Dat is een goed voorstel, omdat juist onze cliënten door problemen op allerlei leefgebieden soms niet direct de uitkeringsaanvraag indienen.

Verder moet het volgens minister Schouten mogelijk gemaakt worden om inkomsten uit arbeid automatisch te verrekenen op basis van gegevens uit de polisadministratie. Cliënten zouden dan niet meer iedere maand een loonstrook in hoeven te leveren. Ook zou de aanvraagprocedure vereenvoudigt worden, bijvoorbeeld voor mensen die kortdurend zijn gaan werken maar weer moeten terugvallen op de bijstand. Hoewel dit niet in de brief is opgenomen hopen wij dat dit ook zal gaan gelden voor mensen die van één gemeente verhuizen naar een andere gemeente. We zien dat cliënten bij uitstroom uit de opvang naar een woning in een andere gemeente te vaak nog lange en ingewikkelde aanvraagprocedures moeten doorlopen.

Een andere maatregel in de brief gaat over het aanpassen van de 4 weken zoektermijn voor jongeren tot 27 jaar. Deze zou aangepast worden naar een kan-bepaling. Op deze manier kan maatwerk toegepast worden bij schrijnende situaties. Jongeren blijven hierdoor beter in beeld waardoor bijvoorbeeld dakloosheid voorkomen kan worden. Ook het harmoniseren van de hoogte van de aanvullende bijzondere bijstand aan jongeren van wie ouders niet in beeld zijn of geen ondersteuning kunnen bieden door ziekte of armoede is opgenomen in de brief.

Ook de maatregel om de kostendelersnorm niet toe te passen bij vooropgezet tijdelijk verblijf is opgenomen in de lijst met mogelijke maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan mensen in een crisissituatie, daklozen of mensen die dakloos dreigen te raken. Ook moet binnen de kostendelersnorm meer maatwerk geboden worden en moeten belemmeringen voor het verlenen van mantelzorg vanuit de bijstand weggenomen worden.

Meer informatie: marthe.riemeijer@valente.nl