Spring naar content

Maatregelen woningtekort: doorbouwen tijdens corona

22 mei 2020

Het Ministerie van BZK neemt voor 2020 kortetermijnmaatregelen om de bouw door te laten bouwen tijdens de coronacrisis. Het woningtekort blijft immers groot en de bouw is een belangrijke economische pijler. Het kabinet doet dit door zelf te investeren, verduurzaming te stimuleren en door maatregelen te nemen om de bouw door te laten gaan. Het aantal nieuwe woningen moet verder omhoog. Samen met de bouwsector en alle partijen op de woningmarkt wordt eraan gewerkt dat de bouw ook na 2020 doorgaat.  

Minister Ollongren (BZK): ‘Het woningtekort is groot. Mensen moeten nu en ook na de crisis een betaalbare woning kunnen vinden. We moeten lering trekken uit de vorige crisis waarbij de bouwsector heel hard getroffen werd en lang nodig had om de bouwproductie weer op peil te krijgen.’ (Lees het hele bericht van BZK hier.)

Kwetsbare groepen

Goede huisvesting van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en andere spoedzoekers is door de coronacrisis nog belangrijker geworden. Goede huisvesting is noodzakelijk om risico op verspreiding van het virus te voorkomen. Daarom wordt in 2020 50 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de woningbouwimpuls om de bouw van (flexibele) huisvesting aan te jagen. Circa 10.000 woningen kunnen hiermee worden gerealiseerd voor deze groepen.

Valente lobby’t al sinds 2016 voor 10.000 extra woningen per jaar. Steeds meer mensen raken dakloos omdat ze de huur of de hypotheek niet meer kunnen betalen. De leden van Valente bieden jaarlijks hulp en onderdak aan 60.000 mensen. De uitstroom en doorstroom stagneert echter volledig doordat er onvoldoende geschikte woningen zijn. Instellingen voor crisisopvang moeten dan ook dagelijks mensen weigeren.

Het grootste deel van de daklozen betreft alleenstaanden. Zij hebben behoefte aan een woning met een of twee kamers met een huur van maximaal 450 euro. Mensen met een uitkering kunnen dan net de huur betalen. Die woningen zijn echter schaars. Bij een versnelling van de ambulantisering, zoals de ggz-sector met de overheid heeft afgesproken, zal het aantal benodigde woningen nog fors verder toenemen.

Investerende overheid

Investeringen vanuit de overheid moeten doorgaan en waar mogelijk worden versneld. Zo moeten bestaande plannen en projecten van de overheid doorgaan of naar voren gehaald worden. Het Rijksvastgoedbedrijf kan voor 15 miljoen euro aan onderhoud versnellen en in 2020 laten plaatsvinden. Gestimuleerd wordt om renovatie en onderhoud te koppelen aan verduurzaming en energiebesparende maatregelen. Nog dit jaar zal een subsidieregeling in werking treden zodat deze projecten dit jaar starten. Daarnaast wordt in de gezamenlijke ‘Taskforce Infra’ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en brancheorganisaties gekeken naar maatregelen die direct uitvoerbaar zijn, naar maatregelen over een half jaar en voor 2021.

Om ervoor te zorgen dat de woningbouw doorgaat moeten belemmeringen bij procedures en realisatie van planvorming zoveel mogelijk worden weggehaald. Gemeenten worden extra ondersteund bij vergunningverlening en andere procedures door zogenoemde flexpools (ambtenaren met technische kennis over planvorming en vergunningsverlening). Hier komt 20 miljoen euro voor beschikbaar. Ook het beschikbaar stellen van woningbouwgrond blijft nog te vaak achter, juist nu moet dat worden voorkomen. Met gemeenten wordt besproken hoe dit kan worden verbeterd. Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor het vinden van geschikte woonruimte, maar slagen hier alleen in door een gezamenlijke aanpak met woningcorporaties en ministeries.

Veel regio’s willen prioriteit geven aan woningbouw en staan klaar om een aanvraag te doen voor een bijdrage vanuit de woningbouwimpuls van 1 miljard euro. Er staan nu al voor honderden miljoenen aan plannen klaar om te worden ingediend. Vanaf 1 juli kan er een beroep op de woningbouwimpuls worden gedaan.