Spring naar content

Mijlpaal: Kwaliteitskader woonzorg in de langdurige ggz deze maand ingediend bij Zorginstituut

23 april 2024

Het kwaliteitskader woonzorg in de langdurige ggz is af. Het kader wordt deze maand ingediend bij Zorginstituut Nederland. Zij beoordeelt of het kwaliteitskader voldoet aan de criteria van hun toetsingskader. Het kwaliteitskader geeft een gedeelde visie op wat goede woonzorg is en hoe samengewerkt wordt aan passende woonzorg. Naar verwachting gaan zorgorganisaties vanaf 1 juli 2024 gebruikmaken van het kwaliteitskader.

Het indienen van het kwaliteitskader bij Zorginstituut Nederland is een belangrijke mijlpaal voor cliënten die gebruik maken van de woonzorg in de langdurige GGZ en daarnaast voor Valente en de ruim twintig andere organisaties die hieraan werken sinds de start van de projectgroep mei 2023.

Een duidelijk handvat voor passende woonzorg

Het kader geeft een eenduidige beschrijving van de kwaliteit van woonzorg in de langdurige ggz voor cliënten met een Wlz ggz-indicatie. Het geeft handvatten en richting over wat goede, passende woonzorg is.  De wensen en behoeften van een cliënt zijn het vertrekpunt voor woonzorg, maar dit kan schuren met de (financiële) mogelijkheden, de normen en waarden, de uitgangspunten van de Wet langdurige zorg of de veiligheid van de maatschappij. Het doel van het kwaliteitskader is een gedeelde visie (van cliënt, naaste, (zorg)professional, zorgorganisatie en financiers) op wat goede woonzorg in de langdurige ggz is en hoe samen te werken aan passende zorg.

Voor wie is het kwaliteitskader?

Het kwaliteitskader is gemaakt voor iedereen die met langdurige ggz te maken heeft:

  • Cliënten en hun naasten vinden hier duidelijkheid over wat hun zorg inhoudt
  • Zorgprofessionals gebruiken het om samen te leren, te ontwikkelen, te reflecteren en te verbeteren
  • Zorgorganisaties hebben een handvat om de kwaliteit van de zorg vorm te geven, te evalueren en te gebruiken in gesprek met zorgkantoren
  • De zorgkantoren gebruiken het als kader voor de inkoop en contractering
  • De inspectie past het kwaliteitskader toe als toetsingskader

Vanaf 1 januari 2021 is de Wet langdurige zorg opengesteld voor mensen met een psychische aandoening die voldoen aan de zorginhoudelijke toegangscriteria. Sinds de openstelling van de Wlz voor deze doelgroep hebben ruim 27.000 mensen met een psychische aandoening en een intensieve zorgvraag toegang gekregen tot de Wlz.

Samenwerking

Veel aspecten van kwaliteit van zorg staan al beschreven in wet- en regelgeving, richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules, die ook van toepassing zijn op cliënten binnen de Wlz ggz. Organisaties maken daar gebruik van. Dit kwaliteitskader richt zich op de woonzorg, waar nog geen beschrijving voor was. De vraag naar een kwaliteitskader voor de langdurige ggz bestond al langer maar tot nog toe was er geen gezamenlijk beeld beschikbaar van wat goede kwaliteit van zorg is. Dat gezamenlijke beeld is er nu wel. Ruim twintig beroepsverenigingen, brancheverenigingen, zorgorganisaties, bestuursorganen en financiers hebben in een korte periode constructief aan het kwaliteitskader samengewerkt.
Valente is met de Nederlandse ggz initiatiefnemer en opdrachtgever geweest voor de ontwikkeling van het kwaliteitskader. Valente heeft zich hard gemaakt dat dit kwaliteitskader er kwam. We hebben actief geïnvesteerd in de totstandkoming en zijn dan ook erg blij met deze mooie mijlpaal.

Start implementatie vanaf 1 juli

Het kwaliteitskader wordt deze maand ter beoordeling ingediend bij Zorginstituut Nederland. We verwachten dat het kader per 1 juli wordt gepubliceerd. Ondertussen kunnen zorgorganisaties aan de slag met de implementatie. De verdere planning ziet er zo uit:

  • 1 juli 2024: kwaliteitskader gaat in
  • Juli 2024 t/m juli 2027: implementatie kwaliteitskader
  • Juli 2027: evaluatie kwaliteitskader en eventueel bijstelling van afspraken voor implementatie en beheer
  • Hierna elke 3 jaar evaluatie

Leden die enthousiast zijn en eerder dan 1 juli 2024 willen beginnen met de implementatie, kunnen de versie opvragen bij Hester Stokkel.

Contact hierover?

Hester Stokkel

senior beleidsadviseur

hester.stokkel@valente.nl

06 45012878

Thema’s

Wlz

Meer informatieover Hester Stokkel