Spring naar content

Online hulp bij huiselijk en seksueel geweld heeft meerwaarde

22 december 2021

Ministerie van VWS, VNG en Valente lieten het verkennende onderzoek ‘Online hulpverlening huiselijk geweld en seksueel geweld’ doen naar mogelijkheden, belemmeringen en vervolgstappen voor het gebruik van online hulpverlening bij huiselijk en seksueel geweld. Uit het onderzoek blijkt dat het waardevol is om online hulp in te zetten. Hulpverleners geven aan dat online hulp hun cliënten flexibiliteit en anonimiteit biedt, het versterkt regie en sluit aan bij de eigen belevingswereld. Het gevolg is dat de drempel om hulp te zoeken lager wordt, dat andere doelgroepen worden bereikt en dat slachtoffers in een eerdere fase kunnen worden geholpen.

Ook kwam een aantal belemmeringen en risico’s naar voren. Zo wordt de potentie van het aanbod nog niet volledig benut, moeten cliënten en hulpverleners nog wennen aan de inzet, bestaan er nog verschillende ervaringen met online hulpverlening en blijkt dat de werkprocessen belangrijker zijn dan de techniek wanneer je online hulp wilt inzetten.

Aanbevelingen voor vervolgstappen zijn o.a. gericht op het benutten van de potentie van het huidige aanbod, het stimuleren van het inzetten van online hulpverlening, bovenregionaal aanbod en vervolgonderzoek.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Q-Consult. Het rapport is gepubliceerd bij de zevende voortgangsrapportage van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Voor meer informatie, neem contact op met mijke.caminada@valente.nl.

Lees ook:

https://www.kadera.nl/kadera-en-radboudumc-starten-onderzoek-naar-online-en-offline-hulpverlening-aan-slachtoffers-van-huiselijk-geweld/