Spring naar content

Ontwikkeling kwaliteitskader forensische zorg van start

16 juli 2020

Met een zogeheten ´blended’ bijeenkomst in Utrecht op dinsdag 16 juni is de ontwikkeling van een kwaliteitskader van de forensische zorg officieel begonnen. Een deel van de mensen was fysiek aanwezig, een deel nam digitaal deel aan de bijeenkomst. Het kwaliteitskader wordt ontwikkeld door en voor de zorgprofessionals. Eind van het jaar is het kwaliteitskader klaar en wordt het aangeboden aan het Zorginstituut Nederland.

Kwaliteitskader geeft duidelijkheid
Al langere tijd is binnen het forensisch veld behoefte aan een kwaliteitskader voor de forensische zorg. Een kwaliteitskader helpt professionals om goede, veilige en gepaste zorg te leveren. Het vormt voor hen een hulpmiddel bij het maken van keuzes in de praktijk en het helpt hen om samen te leren, te ontwikkelen en te reflecteren en vervolgens te verbeteren. Daarnaast geeft het duidelijkheid aan patiënten en hun naasten, aan de politiek en aan de samenleving over wat kwalitatief goede forensische zorg is. Ook biedt het kader handvatten voor het bepalen van passende tarieven binnen de forensische zorg, waardoor het mogelijk wordt reële prijzen te bepalen voor de geleverde kwaliteit.

Eind 2020 is kwaliteitskader klaar
De afgelopen maanden is op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid onder leiding van het adviesbureau Q-Consult Zorg door beroeps- en brancheverenigingen, patiëntvertegenwoordigers, zorgverzekeraars en diverse justitiële instanties hard gewerkt aan het plan van aanpak voor de periode tot eind van dit jaar. Met de bijeenkomst op 16 juni is het officiële startsein voor de ontwikkeling gegeven. Aan de hand van 9 stappen gaat de projectorganisatie de komende maanden aan de slag om tot het kwaliteitskader forensische zorg te komen. Dit kader wordt aangeboden aan het Zorginstituut Nederland (ZiNL) als zijnde kwaliteitsstandaard voor opname in het Register.

Over het kwaliteitskader:

‘Het is waardevol om dit traject naar een Kwaliteitskader Forensische Zorg aan te gaan samen met professionals en vertegenwoordigers van cliënten en patiënten. We moeten proberen de forensische zorgverlening zo te gaan beschrijven dat iedereen goed weet wat hij kan en mag verwachten. Als daar dan ook de financiële kaders passend op worden gemaakt zal dat een stevige impuls geven aan kwaliteit en veiligheid van de forensische zorg.
Veronique Esman-Peeters, Directeur de Nederlandse ggz

‘Bij forensische patiënten is er vaak sprake van complexe en chronische problematiek, waardoor er geregeld langdurig zorg nodig is. Daarom is samenwerking binnen de forensische keten erg belangrijk. Ik hoop dat het kwaliteitskader bijdraagt aan het versterken van de samenwerking tussen de forensische ketenpartners en dat het kwaliteitskader ook de communicatie bij overdracht naar een andere zorgaanbieder makkelijker zal maken.
Daarnaast hoop ik dat het kwaliteitskader bijdraagt aan het stimuleren van verder onderzoek naar welke vormen van behandeling en begeleiding goed werken bij forensisch patiënten. In de afgelopen jaren is er duidelijk vooruitgang geboekt op dit vlak, maar er blijft nog een aanzienlijke groep forensisch patiënten die maar beperkt profiteert van hulpverlening. Meer onderzoek is dan ook hard nodig.
Harm Scharft, GZ-psycholoog

‘Ik verwacht dat we met dit kwaliteitskader veiligheid en zorg bij elkaar kunnen brengen zodat voor professionals duidelijk is hoe zij moeten handelen en zodat voor de samenleving en patiënten duidelijk is wat van de forensische zorg verwacht mag worden.
Frank Candel, Programmadirecteur Forensische Zorg, ministerie van Justitie en Veiligheid

‘Valente draagt met haar leden graag bij aan dit Kwaliteitskader, vanuit onze kennis en ervaring in het forensisch beschermd en begeleid wonen. Uiteindelijk gaat het om een goede terugkeer van de forensische cliënten naar de wijk (of de best passende vervolgvoorziening). Dit vraagt een brede blik.’
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink, directeur Valente