Spring naar content

Toekomst Wet maatschappelijke ondersteuning

08 april 2022

Staatssecretaris van Ooijen heeft in een brief aan de Tweede Kamer beschreven hoe hij de toekomst ziet van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015). Aan de hand van vier thema’s (effectieve uitvoering; samenwerking; werkend Wmo-stelsel; kwaliteit en sturing) gaat hij aan de slag met tien vraagstukken die de houdbaarheid en uitvoering van de Wmo2015 moeten verbeteren.

Mijlpalenplanning – effectieve uitvoering

De thema’s en vraagstukken zijn geordend in de ‘mijlpalenplanning’. Onder het eerste thema ‘Effectieve uitvoering (per doelgroep)’ valt het beleid over dakloosheid en maatschappelijke opvang en het beleid over geweld in afhankelijkheidsrelaties. In het kader van aanpak dakloosheid zal de staatssecretaris half april de Tweede Kamer informeren over de besteding van de 65 miljoen euro extra voor maatschappelijke opvang. Ook gaat het plan van aanpak voor dakloze arbeidsmigranten dan naar de Kamer. In januari 2023 verwacht de staatssecretaris de structurele “aanpak van Ooijen” te presenteren.

Voor wat betreft het beleid inzake Geweld in afhankelijkheidsrelaties en vrouwenopvang stuurt staatssecretaris van Ooijen in de zomer een interdepartementale brief over de uitwerking van het coalitieakkoord inzake schadelijke praktijken aan de Tweede Kamer. Dit gaat om beleid over huwelijksdwang, achterlating in het buitenland, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. In het tweede kwartaal van 2022 informeert de staatsecretaris de Tweede Kamer over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Mijlpalenplanning – werkend Wmo stelsel

Het beleid inzake beschermd wonen komt aan de orde onder het thema ‘werkend Wmo-stelsel’. In dat kader heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer eind maart 2022 geïnformeerd over het uitstel van de invoering van het wetsvoorstel Woonplaatsbeginsel Wmo voor beschermd wonen en daarmee het uitstel van de doordecentralisatie van beschermd wonen. Ook heeft hij zijn voornemens beschreven met betrekking tot toezicht in de Wmo en over de werkagenda beschermd thuis. Hij werkt nu met een aantal toezichthouders aan een visie op het Wmo toezicht, inclusief toezicht op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze zal de Tweede Kamer in juni 2022 ontvangen.
Tenslotte zal de staatssecretaris in juli 2022 de Tweede Kamer informeren over de stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot ‘resultaatgericht beschikken’ in de Wmo2015.

Mijlpalenplanning – samenwerking

Onder het thema ‘Samenwerking’ valt de uitwerking van het wetsvoorstel voor de aanpak meervoudige problematiek Sociaal Domein (wetsvoorstel WAMS). Op dit moment wordt het advies van de Raad van State hierover verwerkt. Het voornemen is het wetsvoorstel in de loop van 2022 voor te leggen aan de Tweede Kamer ter behandeling.

Mijlpalenplanning – kwaliteit en sturing

In het kader van het thema ‘kwaliteit en sturing’ laat staatssecretaris van Ooijen een Houdbaarheidsonderzoek Wmo uitvoeren. In het tweede kwartaal van 2022 wordt op basis van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen een analyse van de Wmo 2015 opgesteld, met als doel een gezamenlijk beeld te krijgen van de opgaven in de Wmo 2015. Naar aanleiding van die analyse zullen mogelijke fundamentele keuzes voor de lange termijn bepaald worden. De staatssecretaris geeft aan dat keuzes daarin aan een volgend kabinet gericht zullen zijn. Die keuzes zullen dus niet eerder dan 2026 gemaakt worden, als het huidige kabinet de termijn vol maakt.