Spring naar content

Update: coronavirus in MO, VO en BW

03 december 2020

Bekijk ook de overzichtspagina Valente en corona voor downloads zoals richtlijnen en goede voorbeelden, en ouder nieuws.

3 december 2020 – Coronabonus en loonbeslag

Werkgevers worstelen met de vraag of deze zorgbonus onder een eventueel loonbeslag valt. Moet de werkgever de zorgbonus afdragen aan de deurwaarder wanneer er beslag op loon is gelegd? Volgens André Moerman van de LOSR (Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden) en SchuldInfo.nl, is dat niet het geval. Kijk hier voor meer informatie: Zorgbonus valt niet onder beslag (schuldinfo.nl).


30 november 2020 – Mondkapje verplicht vanaf 1 december

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. Lees verder bij Rijksoverheid.

Sommige mensen hoeven geen mondkapje op waar dat verplicht is. Mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, hoeven geen mondkapje op. En mensen die daarvan ernstig ontregeld raken ook niet. Bekijk daarvoor deze Q&A’s:

Binnen deze regeling is de persoon die geen mondkapje kan dragen zelf verantwoordelijk om desgevraagd aan te tonen dat hij/zij niet kan voldoen aan de mondkapjesplicht.  Er wordt geen officiële medische verklaring gevraagd en zorgaanbieders hoeven dan ook niet voor alle cliënten die aan de uitzondering voldoen een verklaring af te geven dat een cliënt vanwege zijn/haar aandoening niet kan voldoen aan de mondkapjesplicht. Toch kan het in individuele gevallen wel voorkomen dat cliënten zelf vragen om een verklaring van een hulpverlener of zorgaanbieders het zelf wenselijk vinden voor patiënten zorg te dragen voor een passend bewijs. Het staat organisaties bij zo’n verzoek ook vrij om op een passende wijze cliënten te helpen aan bewijsmateriaal waarmee zij aannemelijk kunnen maken aan een handhaver dat ze vallen onder de uitzondering, passend binnen de mogelijkheden die een hulpverlener daarbij ziet. Een optie is dat de zorgaanbieders een kaartje, dat mensen zelf kunnen downloaden van de site van Vilans, meer effect geeft door daar desgevraagd bijvoorbeeld een stempel van de zorgaanbieder op te zetten.


23 november 2020 – Accountantsprotocol en productieverantwoording Wmo 2015 en Jeugdwet beschikbaar

Financiële verantwoording door corona is dit jaar anders dan normaal. De stuurgroep i-Sociaal Domein heeft een aanpak goedgekeurd die rekening houdt met de compensatiemaatregelen. De VNG onderstreept het belang van deze aanpak om administratieve lasten voor de aanbieder én gemeente zo laag mogelijk te houden.

Op 17 november heeft een webinar plaatsgevonden om de verantwoording toe te lichten. Deze is terug te zien via Youtube en de presentatie is beschikbaar.

Neem voor meer informatie contact op met Gerard van Dam via gerard.vandam@valente.nl en 06 15124297. Zie ook het overzicht compensatiemaatregelen.


17 november 2020 – Meerkosten en Continuïteitsbijdrage forensische zorg i.v.m. corona

In het kader van de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20157) is de divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) in samenwerking met de Nederlandse GGZ, Valente, VGN en het Leger des Heils tot een uitwerking gekomen.

Alle aanbieders van forensische zorg ontvingen op vrijdag 13 december brieven. De eerste brief gaat over de meerkosten en sluit aan bij de regelingen die ook van toepassing zijn op de andere zorgdomeinen. Voor de meerkosten wordt geen onderscheid gemaakt tussen zorgtypen.

De andere brief gaat over de continuïteitsbijdrage en wijkt af van de regelingen voor andere zorgdomeinen. De divisie ForZo/JJI heeft gekozen voor een eigen uitwerking van de continuïteitsbijdrage, omdat de financiering/verantwoording binnen de forensische zorg anders lopen dan bij de reguliere zorg. Deze uitwerking geldt voor alle forensische zorgaanbieders. Hierbij wordt wel een onderscheid gemaakt tussen zorgtypen (vergelijkbaar met de percelen binnen de aanbesteding van forensische zorg).


10 november 2020 – Antigeen testen

Bericht van VWS: Zoals u weet gaan de ontwikkelingen rondom het testen op COVID-19 in Nederland zeer snel. Inmiddels zijn naast de zeer betrouwbare PCR-test ook antigeen(snel)testen beschikbaar. Het ministerie van VWS wil graag dat de zorgsector deze testen zo snel mogelijk kan inzetten. Daarom informeren wij u via deze weg over de mogelijkheid om vanaf dinsdag 10 november, deze antigeen(snel)testen te bestellen via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Deze testen kunnen, volgens de geldende richtlijnen (zie verderop onder inzet en gebruik antigeen(snel)testen), ingezet worden voor zowel personeel in de zorg als patiënten/cliënten. Voor de sectoren die al onderdeel uitmaken van de infrastructuur van het LCH geldt dat uitlevering van de antigeen(snel)testen spoedig kan plaatsvinden. Dit betreft de volgende sectoren die het overgrote deel van de zorg in Nederland beslaan: ziekenhuiszorg, ambulancediensten, verpleeg- of verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, huisarts/huisartsenpost, verloskundige praktijken, acute mondzorg, jeugdzorg, revalidatiezorg, woonzorg, laboratoria, trombosediensten en fysiotherapeuten. Deze lijst is niet uitputtend, zie verderop onder bestellen antigeen(snel)testen informatie over hoe zorgaanbieders kunnen een aanvraag kunnen indienen. Voor sectoren uit de zorg die niet genoemd zijn, die wel antigeen(snel)testen willen bestellen via het LCH, zal het ministerie van VWS samen met het LCH bekijken hoe dit mogelijk te maken.

Inzet en gebruik van antigeen(snel)testen

Het ministerie van VWS hecht er waarde aan te vermelden dat deze antigeen(snel)testen voorlopig ingezet dienen te worden volgens het nu geldende testbeleid. Dat betekent dat deze testen alleen ingezet kunnen worden voor mensen met klachten. De antigeen(snel)testen zijn namelijk nog niet gevalideerd om te gebruiken voor personen die geen symptomen hebben. Bovendien is het belangrijk dat, zoals het OMT aangeeft in haar advies n.a.v. 83e en 84e OMT van 2 november jl., een negatieve antigeen(snel)testen in de zorg, zowel voor patiënten/cliënten als voor personeel dat werkt in de zorg wordt opgevolgd met een PCR-test ter herbevestiging. De antigeen(snel)test is bij een positieve uitslag is betrouwbaar, en kan door de snel verkregen diagnose sneller duidelijk maken of er sprake is van een besmetting. Zie voor uitgebreidere informatie het betreffende OMT-advies.

Het ministerie van VWS heeft samen met de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ), het RIVM en de GGD’en, de uitgangspunten voor het testen buiten de GGD-teststraten op een rij gezet, zodat voor iedereen inzichtelijk is waar men zich aan moet houden. Deze uitgangspunten gelden ook bij gebruik van antigeen(snel)testen. (‘Uitgangspunten voor inzet testen op COVID-19 buiten de GGD-testlocaties’, zie hier voor de meest actuele versie). Belangrijkste voorwaarden zijn het zorgen voor veilige afname van monsters en uitvoering van testen door speciaal daarvoor getraind personeel, met adequate persoonlijke beschermingsmiddelen en onder medische verantwoordelijkheid van een (bedrijfs)arts met een BIG-registratie en het borgen verplichte melding (op grond van Wet Publieke Gezondheid) van positieve personen bij de regionale GGD. Neem daarom goed deze uitgangspunten door voor u de antigeen(snel)testen bestelt.

Bestellen antigeen(snel)testen

De antigeen(snel)testen kunnen besteld worden via het LCH, via de bekende portals. Voor ziekenhuizen en ambulancediensten is dat https://corona.qrs.nl/login. Voor de overige zorgaanbieders is dat https://mediq.nl/actueel/landelijk-consortium-hulpmiddelen. De antigeen(snel)testen kunnen vanaf dinsdag 10 november besteld worden. De kosten voor deze testen bedragen de inkoopprijs + 15% opslag. De kosten kunnen op dezelfde wijze gedeclareerd worden zoals dat voor PCR-testen gebeurd. Wij vragen alle zorgaanbieders alleen het aantal testen te bestellen dat zij ook echt verwachten nodig te hebben om zo een evenredige verdeling mogelijk te maken. Bij een vermoeden van hamstergedrag kan besloten worden minder antigeen(snel)testen uit te leveren dan aangevraagd zijn. Het ministerie van VWS is blij dat uitlevering via de voor de zorg bekende infrastructuur van het LCH kan plaatsvinden. Zorgaanbieders hebben reeds ervaring opgedaan met deze werkwijze bij het bestellen via deze portals van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor meer informatie, onder andere over de wijze van registratie, wordt verwezen naar: https://mediq.nl/actueel/landelijk-consortium-hulpmiddelen/veelgesteldevragen. Voor registratie is in ieder geval een AGB-code noodzakelijk. 

Uiteraard is het ministerie van VWS graag bereid eventuele vragen over de inzet van de antigeen(snel)testen te beantwoorden of door te verwijzen naar de juiste personen. Hiervoor kunt u contact (laten) opnemen met de gebruikelijke contactpersonen bij met ministerie van VWS.


26 oktober 2020 – Informatiekaart toegang tot zorg

Opnieuw een enorme toename van coronabesmettingen en veel zieke mensen die corona zorg nodig hebben. Dat vraagt noodgedwongen om het afschalen van de reguliere zorg. Dit betekent ook aanpassingen in de communicatie met patiënten. Daarom heeft de NZa een vernieuwde informatiekaart Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten? gemaakt. Deze informatiekaart is in samenwerking met de Patiëntenfederatie, de Federatie van Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS tot stand gekomen.


12 oktober 2020 – Nieuwe richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen

  • Gedurende de coronacrisis heeft het ministerie van VWS samen met VNG, COMO, MIND, Valente en andere partijen richtlijnen opgesteld voor de opvang van dak- en thuisloze mensen tijdens de crisis. Op 1 juni is de laatste versie hiervan gepubliceerd, die gericht was op het af- en ombouwen van de maatschappelijke opvang in een nieuwe fase van de crisis.
  • De nieuwe richtlijn dient ter vervanging van de eerdere richtlijnen en biedt handvatten voor de huidige fase van de crisis in combinatie met het herfst- en winterseizoen waarin in periodes van vrieskou meer dak- en thuisloze mensen opgevangen zullen worden.
  • In lijn met de landelijke aanpak om indien nodig met name regionale maatregelen te treffen, kan het voorkomen dat op regionaal niveau aanvullende maatregelen worden getroffen die ook de maatschappelijke opvang raken.
  • De maatschappelijke opvang valt onder de uitzonderingsregel voor het maximumaantal van 30 personen binnen. Het is toegestaan om meer dan 30 mensen binnen op te vangen met inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen de bedden. Concentraties van mensen moet echter zoveel mogelijk worden voorkomen. Slaapplekken voor grotere groepen mensen moeten zoveel mogelijk worden opgedeeld in kleinere compartimenten.
  • In het geval van een landelijke lockdown met het advies ‘blijf binnen’ worden gemeenten wederom opgeroepen de opvang te openen voor niet-rechthebbende daklozen. Houd de updates van deze richtlijn daarom in de gaten.

Bekijk ook de overzichtspagina Valente en corona voor downloads zoals richtlijnen en goede voorbeelden, en ouder nieuws.