Spring naar content

Update: coronavirus in MO, VO en BW

12 oktober 2020

Bekijk ook de overzichtspagina Valente en corona voor downloads zoals richtlijnen en goede voorbeelden, en ouder nieuws.

12 oktober 2020 – Nieuwe richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen

  • Gedurende de coronacrisis heeft het ministerie van VWS samen met VNG, COMO, MIND, Valente en andere partijen richtlijnen opgesteld voor de opvang van dak- en thuisloze mensen tijdens de crisis. Op 1 juni is de laatste versie hiervan gepubliceerd, die gericht was op het af- en ombouwen van de maatschappelijke opvang in een nieuwe fase van de crisis.
  • De nieuwe richtlijn dient ter vervanging van de eerdere richtlijnen en biedt handvatten voor de huidige fase van de crisis in combinatie met het herfst- en winterseizoen waarin in periodes van vrieskou meer dak- en thuisloze mensen opgevangen zullen worden.
  • In lijn met de landelijke aanpak om indien nodig met name regionale maatregelen te treffen, kan het voorkomen dat op regionaal niveau aanvullende maatregelen worden getroffen die ook de maatschappelijke opvang raken.
  • De maatschappelijke opvang valt onder de uitzonderingsregel voor het maximumaantal van 30 personen binnen. Het is toegestaan om meer dan 30 mensen binnen op te vangen met inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen de bedden. Concentraties van mensen moet echter zoveel mogelijk worden voorkomen. Slaapplekken voor grotere groepen mensen moeten zoveel mogelijk worden opgedeeld in kleinere compartimenten.
  • In het geval van een landelijke lockdown met het advies ‘blijf binnen’ worden gemeenten wederom opgeroepen de opvang te openen voor niet-rechthebbende daklozen. Houd de updates van deze richtlijn daarom in de gaten.

6 oktober 2020 – Toegang tot prioriteitstesten

Er wordt ontzettend hard gewerkt aan de uitbreiding van de testcapaciteit. De testcapaciteit groeit flink en zal de komende weken verder groeien. Dat betekent dat, met enige vertraging, de doorlooptijden naar verwachting zullen zakken. Binnenkort wordt de balans opgemaakt, maar vooralsnog blijft de prioriteitsregeling voor zorgmedewerkers en leraren van kracht.

Veel mensen doen een beroep op de prioriteitsregeling. Het ministerie ontvangt daarbij ook signalen dat er sprake is van onbedoeld gebruik van de prioriteitsplekken. Ook wordt geconstateerd dat bepaalde beroepsgroepen ten onrechte niet in aanmerking komen voor een plek in de prioriteitsteststraten.

Om deze knelpunten het hoofd te bieden, zet VWS erop in dat de testcapaciteit in zijn geheel wordt uitgebreid. Tot die tijd is er een beroepenlijst opgesteld voor zorgmedewerkers die in ieder geval aanmerking kunnen komen voor voorrang. Uiteraard blijft gelden dat deze medewerkers klachten moeten hebben die bij Covid-19 kunnen passen en onmisbaar moeten zijn voor de continuïteit van de zorgverlening en zich niet kunnen laten vervangen.


24 september 2020 – Toekenning zorgbonus COVID-19 voor MO/VO/BW

In het voorjaar besloot de Tweede Kamer dat medewerkers in de zorg een bonus verdienen vanwege hun inzet tijdens de coronacrisis. De bonus bedraagt € 1.000,- netto. De subsidie kan worden aangevraagd van 1 t/m 29 oktober 2020 via Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Op deze site vind je tevens de regeling, handleiding en FAQ.

VWS publiceerde de regeling op 17 september, alsook een lijst met beroepen die wel en die niet in aanmerking komen voor de bonus. Met deze afbakening op beroepen ligt er zoals voorzien een lastige taak voor werkgevers. Voor de zorgprofessionals die niet in aanmerking komen, geldt echter ‘nee, tenzij’: “Zorgaanbieders hebben de ruimte om ook voor deze medewerkers een bonus aan te vragen. Het betreft hier een afweging van de zorgaanbieder.” Hiermee is een ruimhartige toekenning mogelijk aan íedere medewerker die direct of indirect betrokken is geweest bij de strijd tegen COVID-19.

Leden die graag willen afstemmen met Valente kunnen contact opnemen met:

Rina Beers
rina.beers@valente.nl
06 13846484

en

Esmé Wiegman
esme.wiegman@valente.nl
06 21703581


21 september 2020 – Informatie testbeleid voorrang zorgmedewerkers

Het ministerie van VWS heeft Valente en de overige zorgbranches geïnformeerd over de uitvoering van de voorrangsregeling voor het testen van zorgmedewerkers die symptomen van Covid-19 hebben.

In de brief die op 18 september 2020 is ontvangen schrijft het ministerie dat zorgmedewerkers vanaf 21 september met prioriteit getest kunnen worden. De prioriteitsregeling is een tijdelijke maatregel. Zodra de testcapaciteit weer
voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met voorrang te testen. Medewerkers van organisaties voor beschermd wonen, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang vallen onder de regeling als ze voldoen aan de in de brief opgenomen voorwaarden.

Hoe werkt de prioriteitsregeling?
Op de website van de rijksoverheid staat informatie over de prioriteitsregeling, en een apart prioriteitsnummer van de GGD waar zorgmedewerkers een afspraak kunnen maken voor de test. Ook staat op de website wat zorgmedewerkers mee moeten nemen naar de teststraat.


21 september 2020 – Centrale criteria voor zorgmedewerkers ten tijde van quarantaine

Zorgmedewerkers volgen in de basis het beleid voor alle burgers in Nederland: tijdens quarantaine blijf je thuis. Alleen in uitzonderingssituaties, waarbij de continuïteit van zorg in het geding kan komen door dreigende personele krapte, is er ruimte voor uitzonderingen. De instelling formuleert criteria (eventueel met benoemen van specifieke functies) wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt en waarbij werknemers ten tijde van quarantaine bij uitzondering wel kunnen werken. Werkgevers kunnen dit in overleg met de bedrijfsarts en personeelsvertegenwoordiging en eventueel de GGD formuleren. Lees meer bij de Nederlandse ggz.

Bekijk ook de overzichtspagina Valente en corona voor downloads zoals richtlijnen en goede voorbeelden, en ouder nieuws.