Spring naar content

Update: coronavirus in MO, VO en BW

13 juli 2020

Dit bericht wordt continu aangevuld bij nieuwe informatie, en gedeeld op social media. Houd onze Twitter en LinkedIn dus in de gaten. Lees alles over Valente en corona hier. (Nieuws van de afgelopen weken kun je hier lezen.)

Belangrijkste/meest recente nieuws:


Update 13-7-2020 – Nieuwe subsidiemogelijkheden zorg op afstand: SET COVID-19 2.0

Bent u aanbieder van wijkverpleging, huisartsenzorg, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of geestelijke gezondheidszorg? Wilt u investeren in de structurele inzet van digitale zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking of een psychische aandoening? Dan kunt u later deze maand wellicht gebruik maken van de nieuwe regeling SET COVID-19 2.0. Lees meer


Update 25-6-2020, 10:02 – Verlenging vergoeding meerkosten Wmo en Jeugd t/m 31 dec

Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorgaanbieders meerkosten. Dat kan variëren van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. De eerder gemaakte afspraken tussen VNG en het Rijk zijn van 1 juli verlengd tot en met 31 december 2020. Lees meer in het bericht van VNG.


Update 23-6-2020, 11:30 – Als we samen kwetsbaar zijn, zijn we samen één

Wat leert de coronacrisis ons over kwetsbaarheid en kracht van mensen met ernstige psychische problemen? Net als berichtgeving over ouderen wordt in de media vooral de toenemende kwetsbaarheid benadrukt. Niet ten onrechte, maar geldt dit voor al die mensen? Is er ook een andere kant? Paola Buitelaar, ervaringsdeskundig beleidsadviseur bij Valente & RIBW Brabant, en Louise Olij, directeur bij HVO-Querido, schreven samen een artikel.


Update 22-6-2020, 16:00 – Compensatiemaatregelen corona

Valente heeft een overzicht gemaakt om duidelijkheid te krijgen in de vele compensatiemaatregelen die er zijn rond corona. Als er updates of aanvullende maatregelen komen, brengen we je op de hoogte met een nieuwsbericht op onze site. Vanaf onze pagina ‘Valente en corona’ linken we ook door naar dit overzicht. Het overzicht staat hier.


Update 8-6-2020, 11:57 – Informatiekaart opstarten reguliere zorg

Nadat de focus sinds maart op het coronavirus lag, komt de ‘gewone’ zorg nu weer op gang. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om dat opstarten van de reguliere zorg te coördineren. De NZa werkt hierbij nauw samen met partijen uit het zorgveld en zorgverzekeraars en partners. Zorgaanbieders en verzekeraars nemen het voortouw, gecoördineerd door de overheid. Het ontstane stuwmeer van zorg is groot. De verwachting is dat het oplossen daarvan een kwestie van een lange adem gaat zijn.

Voor communicatie over het opstarten van de reguliere zorg heeft de Nza een informatiekaart gemaakt (onderaan deze pagina te downloaden). Deel deze vooral met uw medewerkers.


Update 4-6-2020, 16:44 – Overzicht van coronaprotocollen

VNO-NCW en de Rijksoverheid hebben een nieuwe website www.mijncoronaprotocol.nl. Hierop zijn alle vastgestelde protocollen van branches en publieke organisaties zoals OV en onderwijs te vinden. Ook voorziet de site in voorbeelden van hoe ondernemers de RIVM-voorschriften invullen in de praktijk. De nieuwe website wordt wekelijks aangevuld met definitieve protocollen en informatie over de 1,5 meter economie.


Update 2-6-2020, 14:41 – Nieuwe richtlijn en compensatie

De nieuwe richtlijn afbouw en ombouw maatschappelijke opvang is gepubliceerd. Zie hier.

Zie ook de link naar de brief van de minister van BZK over de compensatie aan gemeenten. Hierin staat dat gemeenten voor de maatregelen tot 1 juli via de reguliere verdeelsleutels gecompenseerd worden voor de kosten als gevolg van corona.


Update 28-5-2020, 12:45 – Advies OMT o.a. vervoer naar dagbesteding

Vandaag verscheen een nieuw advies van het Outbreak Management Team (OMT), onder meer over vervoer naar dagbesteding. Ook is er een Q&A opgesteld.


Update 28-5-2020, 12:25 – Addendum financiële uitgangspunten regio-aanpak kwetsbare patiënten COVID-19

Op 10 april 2020 verstuurde VWS een brief met daarin de financiële uitgangspunten regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patiënten in verband met corona. Hierin werd gemeld dat met partijen gekeken wordt naar de meest pragmatische wijze van toerekening van kosten aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) dan wel de Wet langdurige zorg (Wlz) ingeval een cliënt met een Wlz-indicatie in een Coronacentrum wordt opgenomen, zonder de betrokken zorgaanbieders hiermee onnodig te belasten. In aanvulling op een brief van 10 april verstuurde VWS dinsdagavond een addendum:


Update 25-5-2020, 16:30 – Anderhalve meter

De Tussenvoorziening in Utrecht, een van de leden van Valente, deelt graag een aantal documenten om de anderhalve meter in opvanginstellingen werkbaar te maken.


Update 18-5-2020, 13:36 – Testbeleid uitgebreid

Het testbeleid wordt per 18 mei 2020 uitgebreid. Ook zorgverleners die aan kwetsbare mensen thuis zorg verlenen komen daarvoor nu in aanmerking. U vindt de richtlijn hier.


Update 14-5-2020, 13:34 – Handreiking algemene voorzieningen

Het Landelijk Platform MIND (cliënten en naasten in de ggz) heeft het initiatief genomen om in samenspraak met de VNG en Valente een handreiking te maken voor het weer starten van laagdrempelige voorzieningen in het sociaal domein. Algemene voorzieningen hebben de functie om laagdrempelig ontmoeting mogelijk te maken voor kwetsbare mensen, alsook om een vangnet/landingsplek te bieden om een crisis te voorkomen én om de zogenaamde ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’ te bereiken. Er is grote variatie in dit type voorzieningen, bijvoorbeeld kunnen Huizen van de Wijk, Buurtcentra, Inloophuizen, Eetpunten, Steunpunten, Zelfregiecentra, Herstelacademies en Respijtvoorzieningen genoemd worden. De handreiking staat hier.


Update 14-5-2020, 13:34 – Eerste doordenking maatschappelijke gevolgen coronacrisis

Het SCP publiceerde een eerste doordenking maatschappelijke gevolgen coronacrisis. Daarin staat onder andere (op pagina 36 e.v.):

“Naast de stress die het verontrustende nieuws over de gevolgen van de ziekte zelf veroorzaakt, hebben ook de maatregelen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan effect op de psychische gezondheid van mensen. De maatregel om sociale afstand tot elkaar te houden kan leiden tot stress, angst, boosheid en frustratie en verveling, zeker als de periode langer (dan tien dagen) duurt (Brooks et al. 2020).

Er zijn ook aanwijzingen voor psychische gevolgen op de langere termijn, na de periode van quarantaine (ibid). Klachten kunnen, bijvoorbeeld, variëren van posttraumatische stress, smetvrees, angst voor en vermijden van drukke plaatsen, alcoholmisbruik en depressie. Zorgen om financiële gevolgen van de sociale isolatie en baanverlies spelen daarbij waarschijnlijk ook een rol.” Lees verder in de overdenking.


Update 11-5-2020, 10:55 – Handreiking Sociaal werk in gebouwen en locaties

Nederland start langzaam maar zeker op vanuit de lockdownsituatie. De afgelopen weken kon de uitoefening van veel sociaal werk op daarvoor bestemde locaties doorgaan, omdat onze sector op de lijst van cruciale beroepen staat. Sociaal Werk Nederland maakt een handreiking.


Update 11-5-2020, 10:35 – Persoonlijke beschermingsmiddelen – eerste noodpakketten binnenkort ook beschikbaar voor sociaal werk

Wie huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgt bij mensen thuis, komt voortaan in specifieke gevallen ook in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat geldt ook voor sociaal werkers, zo heeft minister Van Rijn voor Medische Zorg op 6 mei jl. besloten. Het gaat om situaties waarbij zorg aan iemand met COVID-19 – of verdenking daarop – niet uitgesteld kan worden. Lees hier meer.