Spring naar content

Update: coronavirus in MO, VO en BW

15 februari 2021

Bekijk ook de overzichtspagina Valente en corona voor downloads zoals richtlijnen en goede voorbeelden, en ouder nieuws.

15-2-2021 – Continuïteitsbijdrage regeling en meerkosten 2021 COVID-19 forensische zorg

Op 8 februari jl. vond overleg plaats tussen DJI, de Nederlandse GGZ, Valente en VGN. Onderwerp: Hoe kunnen we komen tot goede afspraken voor de kosten die de aanbieders van forensische zorg ook dit jaar maken als gevolg van COVID-19.

Ook in 2021 worden aanbieders in hun bedrijfsvoering geraakt door gevolgen van het coronavirus. Afgesproken is om in de komende periode op basis van de ervaringen met de regeling die we voor het jaar 2020 hebben afgesproken en de situatie die zich in dit jaar voordoet een regeling te treffen die passend is voor 2021. Het gaat dan zowel om de kant van de compensatie van de inkomensderving als om de meerkosten die gemaakt moeten worden.

De verwachting is dat er over enkele maanden een voldoende duidelijk beeld is om tot een afspraak te komen. In de tussentijd wordt vervolgoverleg gepland. U kunt ons helpen door uw ervaring met de regeling voor 2020 en tips voor 2021 met ons te delen. Contactpersoon hiervoor is Tonny van Hensbergen.

FZ-aanbieders die niet op deze afspraken kunnen wachten en in acute nood komen, kunnen dat melden bij DJI en dan is overleg mogelijk.


22-01-2021 – Avondklok

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het straatverbod in avond en nacht, om het coronavirus verder te bedwingen. Op zaterdag 23 januari, om 21:00 uur wordt de avondklok van kracht, tot en met 9 februari. In een brief aan de Kamer beschrijft de regering de regels. Naar buiten mag alleen voor werk, voor medische hulp aan mens of dier, voor een noodzakelijke reis naar of van het buitenland, voor een uitvaart, voor een rechtszitting of -procedure, voor gasten van een live avondprogramma die beschikken over een uitnodiging van de omroep.  
Wie toch naar buiten wil, moet een formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ meenemen en kunnen tonen. En als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je daarnaast een werkgeversverklaring tonen. Via Rijksoverheid.nl worden de briefjes gepubliceerd.
Soms is een formulier niet nodig, schrijft het kabinet, namelijk voor: opsporingsambtenaren, medewerkers van hulpdiensten, voor het uitlaten van de hond, dak- en thuisloze mensen of bij ‘dringende’ medische omstandigheden. De uitzondering geldt ook voor mensen bij wie het thuis niet veilig is.Als het thuis niet veilig is, mag je op straat tijdens de avondklok en krijg je geen boete. Dit geldt voor personen die acuut in gevaar zijn en een veilige plek zoeken, maar ook voor personen die zich thuis niet veilig voelen, maar voor wie er geen direct gevaar is. Ook zij kunnen over straat om bij een bekende terecht te kunnen. Onveilige thuissituatie wordt gezien als een calamiteit; personen hoeven geen verklaring bij zich te hebben.


21-01-2021 – Uitvraag vaccinaties

Alle leden hebben woensdag 20 januari 2021 een mail ontvangen van Valente met de vraag om informatie over de groepen en het aantal mensen in onze sector die gevaccineerd gaan worden. We werken hieraan mee op verzoek van het RIVM en het ministerie van VWS. Het kennen van aantallen is van belang vanwege de huidige schaarste aan vaccins en het belang dat de verschillende vaccins aan de juiste doelgroepen worden verstrekt. Leden die ook lid zijn van De Nederlandse ggz zullen een vergelijkbare uitvraag ontvangen. Voor die leden is het van belang slechts op één uitvraag te reageren. Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Esme Wiegman of Rina Beers.


14-11-2021 Praatplaat vaccinaties

Rijksoverheid heeft een praatplaat laten maken om het onderwerp vaccinaties bespreekbaar te maken met bijvoorbeeld cliënten. De praatplaat staat hier.


8-1-2021 Vaccinaties van start

Deze week zijn de vaccinaties in Nederland van start gegaan. Valente is al geruime tijd met VWS in contact over de vaccinatie van medewerkers en cliënten in maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en (forensisch) beschermd wonen. Deze week werden we (onaangenaam) verrast door de informatie dat ‘onze’ zorgmedewerkers op dit moment niet onder de groep Wmo-ondersteuning vallen, maar onder ‘overige medewerkers’. Uitzondering geldt voor de zorgmedewerkers intramurale ggz, waar 24-uurs beschermd wonen onder valt. Voor al onze zorgmedewerkers zou op dit moment echter gelden dat werkgevers de vaccinatie zouden moeten organiseren. Dat is voor de meeste organisaties echter geen optie, omdat er geen zorgpersoneel in huis is dat kan vaccineren.

Valente is nu met VWS in overleg om alsnog af te spreken dat onze organisaties bij de GGD terecht kunnen.

Er zijn nog een paar andere opties en mogelijkheden:

  • Organisaties die intramurale verpleeghuiszorg of gehandicaptenzorg bieden en aangesloten zijn bij Actiz of VGN, kunnen nu al mee in de eerste ‘flow’ bij de GGD en gebruik maken van de voorbeeldbrief die door deze koepels is verspreid of daar is op te vragen.
  • Organisaties die onderdeel uitmaken van een GGZ-instelling of er de voorkeur aan geven zelf te vaccineren kunnen in de bestaande ‘flow’ van werkgever blijven en binnen de GGZ-organisatie afspraken maken.

Wat betreft onze cliënten stellen we aan VWS voor dat cliënten binnen de diverse flows kunnen vallen, afhankelijk van de zorgsetting en medische indicatie:

  • Cliënten tussen 18 en 60 jaar met een eigen huisarts kunnen worden meegenomen in de flow van de huisartsenzorg, als er sprake is van een medische indicatie;
  • Cliënten die geen huisarts hebben via de GGD;
  • Intramurale cliënten in een setting met een instellingsarts door de instellingsarts, volgens de voorgestelde flow. (Dit betreft waarschijnlijk slechts een heel klein aantal organisaties.)

We vragen aan VWS prioriteit voor de medewerkers en cliënten in de daklozenopvang.

We zullen jullie zo spoedig mogelijk informeren zodra er meer duidelijkheid is.


5-1-2021 – Werkwijze en documenten voor zorginstellingen

In deze werkwijze van het RIVM staat dat wij als branchevereniging een signaal krijgen wanneer onze leden hun medewerkers kunnen uitnodigen voor vaccinatie. Onze leden worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. We zijn nog in afwachting van een voorbeeldbrief voor Valente-leden.

Infographic RIVM over COVID-vaccinatie:

Informatie over landelijke registratie bij het RIVM:

Factsheet COVID-vaccinatie van het CBG:


5-1-2021 – Vaccinatiestrategie

Op 4 januari heeft het ministerie van VWS de vaccinatiestrategie gepubliceerd (zie deze brief en deze flowchart). Valente heeft bij VWS uiteraard gepleit voor een nadrukkelijke plek voor medewerkers en cliënten binnen onze doelgroepen. Er wordt prioriteit gegeven aan de vaccinatie van patiënten en cliënten in de ggz die intramuraal worden behandeld (inclusief forensische zorg), de zorgmedewerkers in intramurale settingen én de zorgmedewerkers van de ggz-crisisdiensten.
Binnen de groep van patiënten/cliënten zijn in elk geval te onderscheiden: cliënten die wonen in een (kleinschalige) instelling voor beschermd wonen, 60-plussers, mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en mensen die gedwongen worden behandeld. Samen met hun zorgverleners gaat het om zo’n 85.000 personen.  
Aan ons pleidooi om ook de dak- en thuislozenopvang hieronder te scharen, is (nog) geen gehoor gegeven. Hier blijven we bij VWS en de Tweede Kamer op aandringen.

Grote lijnen vaccinatiestrategie
De basisstrategie is starten met de meest kwetsbare groepen en de ring van medewerkers daaromheen. De optelsom van de Engelse virusvariant, de verwachte derde golf daardoor en de discontinuïteit die dan dreigt in de acute ziekenhuiszorg, leidt tot aanpassing van de basisstrategie. Besloten is dat ziekenhuizen per ROAZ-regio zelf gaan vaccineren voor de IC-COVID-SEH en ambulancemedewerkers.
Veel hangt af van het beschikbaar komen van het Astra Zeneca vaccin dat voor de meerderheid van de mensen gebruikt gaat worden (onder 60, alle doelgroepen). Het Pfizer vaccin is bedoeld voor de 60+-doelgroep, maar zolang Astra Zeneca nog niet leverbaar is, wordt Pfizer ook ingezet voor de zorgmedewerkers.
Op basis van de beschikbare Pfizer vaccins worden voor de eerste 8 weken van 2021 ruim 400.000 afspraken ingepland. Dat betreft ruim 200.000 medewerkers en kwetsbare mensen; 2 afspraken per persoon. Zodra Astra Zeneca beschikbaar is volgen de afspraken met de volgende groepen. Onduidelijk is wanneer dat is.
Over de financiering: via de bestaande meerkostenregeling kunnen reiskosten en uitvaltijd van medewerkers gedeclareerd worden. 

Vervolg
Komende tijd zal er regelmatig een update komen over de uitvoering van de strategie vanwege de afhankelijkheden van beschikbaarheid van de verschillende vaccins.
Vanuit Valente zullen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden via onze website.
Bij vragen kun je contact opnemen met Esmé Wiegman (directeur Valente) via esme.wiegman@valente.nl en 06 21703581.


23 december 2020 – Vaccinatiestrategie en tijdlijn eerste vaccinatieronde

Klik hier voor de brief van minister De Jonge over de uitwerking van de vaccinatiestrategie tegen COVID-19 en klik hier voor de roadmap vaccinatiestrategie.

Klik hier voor de tijdlijn van de eerste vaccinatieronde tegen COVID-19 voor zorgmedewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-ondersteuning. Onder de groep WMO-ondersteuning wordt ook BW, MO en VO verstaan. De groepsindeling is nog op hoofdlijnen. Naar verwachting volgt volgende week woensdag een update met een meer gedetailleerde uitwerking van prioritering.


17 december 2020 – Reguliere zorg in coronatijd

Het Ministerie van VWS heeft samen met met de Patiëntenfederatie, de Federatie van Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM een nieuwe informatiekaart ‘Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten?’ gemaakt. Deze is te vinden op www.rijksoverheid.nl/zorgnodigincoronatijd.


15 december 2020 – Nieuwe richtlijn online voor de maatschappelijke opvang

De nieuwe maatregelen betekenen dat we voor de maatschappelijke opvang weer toegaan naar de situatie zoals in maart/april en de twee weken in november. We roepen alle gemeenten op de opvang open te stellen voor álle dak- en thuisloze mensen via de richtlijn voor dak- en thuisloze mensen. Een nieuwe versie daarvan is zojuist gepubliceerd: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/11/05/richtlijn-opvang-dak–en-thuisloze-mensen

In deze richtlijn is ook de uitzonderingsregel van max. 30 personen weggehaald. Ook voor de MO geldt nu dus dat er max. 30 personen in één ruimte aanwezig mogen zijn.


15 december 2020 – Lockdownmaatregelen tot 20 januari 2021

De regering heeft bekend gemaakt dat alle contacten tot een minimum beperkt moeten blijven om de verspreiding van corona tegen te gaan. Het ministerie van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten welke gevolgen dit heeft voor verschillende kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met psychische problematiek, mensen die met huiselijk geweld te maken hebben en dakloze mensen. Het algemene advies is: ‘Blijf zoveel mogelijk thuis’. Voor kwetsbare groepen geldt dat dagbesteding en begeleiding doorgaan. Waar dagbesteding of jongerenwerk in buurthuizen of zalen van bibliotheken plaatsvindt, kan dit ook doorgang vinden. Ook de ambulante zorg en dagbehandeling van cliënten in de ggz vindt doorgang.

Gemeenten openen de nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen (rechthebbenden én niet-rechthebbenden). Ook moeten voldoende plekken voor (niet-)rechthebbenden beschikbaar zijn waar zij overdag naar binnen kunnen voor een maaltijd, om warm te worden en voor sanitaire behoeften. Aangezien even tijd nodig is dit te regelen, gaat dit 16 december in.

Voor kinderen en volwassenen die thuis niet veilig zijn, zijn het telefoonnummer van Veilig Thuis (0800-2000) en de chatfunctie bereikbaar (https://veiligthuis.nl/huisregels-chat-veilig-thuis/). Slachtoffers die vanuit huis niet kunnen bellen of chatten met Veilig Thuis, kunnen middels het codewoord ‘Masker 19’ bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. In zo’n geval zal de apotheek, indien mogelijk samen met het slachtoffer, VT bellen.


3 december 2020 – Coronabonus en loonbeslag

Werkgevers worstelen met de vraag of deze zorgbonus onder een eventueel loonbeslag valt. Moet de werkgever de zorgbonus afdragen aan de deurwaarder wanneer er beslag op loon is gelegd? Volgens André Moerman van de LOSR (Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden) en SchuldInfo.nl, is dat niet het geval. Kijk hier voor meer informatie: Zorgbonus valt niet onder beslag (schuldinfo.nl).


30 november 2020 – Mondkapje verplicht vanaf 1 december

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. Lees verder bij Rijksoverheid.

Sommige mensen hoeven geen mondkapje op waar dat verplicht is. Mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, hoeven geen mondkapje op. En mensen die daarvan ernstig ontregeld raken ook niet. Bekijk daarvoor deze Q&A’s:

Binnen deze regeling is de persoon die geen mondkapje kan dragen zelf verantwoordelijk om desgevraagd aan te tonen dat hij/zij niet kan voldoen aan de mondkapjesplicht.  Er wordt geen officiële medische verklaring gevraagd en zorgaanbieders hoeven dan ook niet voor alle cliënten die aan de uitzondering voldoen een verklaring af te geven dat een cliënt vanwege zijn/haar aandoening niet kan voldoen aan de mondkapjesplicht. Toch kan het in individuele gevallen wel voorkomen dat cliënten zelf vragen om een verklaring van een hulpverlener of zorgaanbieders het zelf wenselijk vinden voor patiënten zorg te dragen voor een passend bewijs. Het staat organisaties bij zo’n verzoek ook vrij om op een passende wijze cliënten te helpen aan bewijsmateriaal waarmee zij aannemelijk kunnen maken aan een handhaver dat ze vallen onder de uitzondering, passend binnen de mogelijkheden die een hulpverlener daarbij ziet. Een optie is dat de zorgaanbieders een kaartje, dat mensen zelf kunnen downloaden van de site van Vilans, meer effect geeft door daar desgevraagd bijvoorbeeld een stempel van de zorgaanbieder op te zetten.


23 november 2020 – Accountantsprotocol en productieverantwoording Wmo 2015 en Jeugdwet beschikbaar

Financiële verantwoording door corona is dit jaar anders dan normaal. De stuurgroep i-Sociaal Domein heeft een aanpak goedgekeurd die rekening houdt met de compensatiemaatregelen. De VNG onderstreept het belang van deze aanpak om administratieve lasten voor de aanbieder én gemeente zo laag mogelijk te houden.

Op 17 november heeft een webinar plaatsgevonden om de verantwoording toe te lichten. Deze is terug te zien via Youtube en de presentatie is beschikbaar.

Neem voor meer informatie contact op met Gerard van Dam via gerard.vandam@valente.nl en 06 15124297. Zie ook het overzicht compensatiemaatregelen.


17 november 2020 – Meerkosten en Continuïteitsbijdrage forensische zorg i.v.m. corona

In het kader van de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20157) is de divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) in samenwerking met de Nederlandse GGZ, Valente, VGN en het Leger des Heils tot een uitwerking gekomen.

Alle aanbieders van forensische zorg ontvingen op vrijdag 13 december brieven. De eerste brief gaat over de meerkosten en sluit aan bij de regelingen die ook van toepassing zijn op de andere zorgdomeinen. Voor de meerkosten wordt geen onderscheid gemaakt tussen zorgtypen.

De andere brief gaat over de continuïteitsbijdrage en wijkt af van de regelingen voor andere zorgdomeinen. De divisie ForZo/JJI heeft gekozen voor een eigen uitwerking van de continuïteitsbijdrage, omdat de financiering/verantwoording binnen de forensische zorg anders lopen dan bij de reguliere zorg. Deze uitwerking geldt voor alle forensische zorgaanbieders. Hierbij wordt wel een onderscheid gemaakt tussen zorgtypen (vergelijkbaar met de percelen binnen de aanbesteding van forensische zorg).


10 november 2020 – Antigeen testen

Bericht van VWS: Zoals u weet gaan de ontwikkelingen rondom het testen op COVID-19 in Nederland zeer snel. Inmiddels zijn naast de zeer betrouwbare PCR-test ook antigeen(snel)testen beschikbaar. Het ministerie van VWS wil graag dat de zorgsector deze testen zo snel mogelijk kan inzetten. Daarom informeren wij u via deze weg over de mogelijkheid om vanaf dinsdag 10 november, deze antigeen(snel)testen te bestellen via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Deze testen kunnen, volgens de geldende richtlijnen (zie verderop onder inzet en gebruik antigeen(snel)testen), ingezet worden voor zowel personeel in de zorg als patiënten/cliënten. Voor de sectoren die al onderdeel uitmaken van de infrastructuur van het LCH geldt dat uitlevering van de antigeen(snel)testen spoedig kan plaatsvinden. Dit betreft de volgende sectoren die het overgrote deel van de zorg in Nederland beslaan: ziekenhuiszorg, ambulancediensten, verpleeg- of verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, huisarts/huisartsenpost, verloskundige praktijken, acute mondzorg, jeugdzorg, revalidatiezorg, woonzorg, laboratoria, trombosediensten en fysiotherapeuten. Deze lijst is niet uitputtend, zie verderop onder bestellen antigeen(snel)testen informatie over hoe zorgaanbieders kunnen een aanvraag kunnen indienen. Voor sectoren uit de zorg die niet genoemd zijn, die wel antigeen(snel)testen willen bestellen via het LCH, zal het ministerie van VWS samen met het LCH bekijken hoe dit mogelijk te maken.

Inzet en gebruik van antigeen(snel)testen

Het ministerie van VWS hecht er waarde aan te vermelden dat deze antigeen(snel)testen voorlopig ingezet dienen te worden volgens het nu geldende testbeleid. Dat betekent dat deze testen alleen ingezet kunnen worden voor mensen met klachten. De antigeen(snel)testen zijn namelijk nog niet gevalideerd om te gebruiken voor personen die geen symptomen hebben. Bovendien is het belangrijk dat, zoals het OMT aangeeft in haar advies n.a.v. 83e en 84e OMT van 2 november jl., een negatieve antigeen(snel)testen in de zorg, zowel voor patiënten/cliënten als voor personeel dat werkt in de zorg wordt opgevolgd met een PCR-test ter herbevestiging. De antigeen(snel)test is bij een positieve uitslag is betrouwbaar, en kan door de snel verkregen diagnose sneller duidelijk maken of er sprake is van een besmetting. Zie voor uitgebreidere informatie het betreffende OMT-advies.

Het ministerie van VWS heeft samen met de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ), het RIVM en de GGD’en, de uitgangspunten voor het testen buiten de GGD-teststraten op een rij gezet, zodat voor iedereen inzichtelijk is waar men zich aan moet houden. Deze uitgangspunten gelden ook bij gebruik van antigeen(snel)testen. (‘Uitgangspunten voor inzet testen op COVID-19 buiten de GGD-testlocaties’, zie hier voor de meest actuele versie). Belangrijkste voorwaarden zijn het zorgen voor veilige afname van monsters en uitvoering van testen door speciaal daarvoor getraind personeel, met adequate persoonlijke beschermingsmiddelen en onder medische verantwoordelijkheid van een (bedrijfs)arts met een BIG-registratie en het borgen verplichte melding (op grond van Wet Publieke Gezondheid) van positieve personen bij de regionale GGD. Neem daarom goed deze uitgangspunten door voor u de antigeen(snel)testen bestelt.

Bestellen antigeen(snel)testen

De antigeen(snel)testen kunnen besteld worden via het LCH, via de bekende portals. Voor ziekenhuizen en ambulancediensten is dat https://corona.qrs.nl/login. Voor de overige zorgaanbieders is dat https://mediq.nl/actueel/landelijk-consortium-hulpmiddelen. De antigeen(snel)testen kunnen vanaf dinsdag 10 november besteld worden. De kosten voor deze testen bedragen de inkoopprijs + 15% opslag. De kosten kunnen op dezelfde wijze gedeclareerd worden zoals dat voor PCR-testen gebeurd. Wij vragen alle zorgaanbieders alleen het aantal testen te bestellen dat zij ook echt verwachten nodig te hebben om zo een evenredige verdeling mogelijk te maken. Bij een vermoeden van hamstergedrag kan besloten worden minder antigeen(snel)testen uit te leveren dan aangevraagd zijn. Het ministerie van VWS is blij dat uitlevering via de voor de zorg bekende infrastructuur van het LCH kan plaatsvinden. Zorgaanbieders hebben reeds ervaring opgedaan met deze werkwijze bij het bestellen via deze portals van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor meer informatie, onder andere over de wijze van registratie, wordt verwezen naar: https://mediq.nl/actueel/landelijk-consortium-hulpmiddelen/veelgesteldevragen. Voor registratie is in ieder geval een AGB-code noodzakelijk. 

Uiteraard is het ministerie van VWS graag bereid eventuele vragen over de inzet van de antigeen(snel)testen te beantwoorden of door te verwijzen naar de juiste personen. Hiervoor kunt u contact (laten) opnemen met de gebruikelijke contactpersonen bij met ministerie van VWS.


26 oktober 2020 – Informatiekaart toegang tot zorg

Opnieuw een enorme toename van coronabesmettingen en veel zieke mensen die corona zorg nodig hebben. Dat vraagt noodgedwongen om het afschalen van de reguliere zorg. Dit betekent ook aanpassingen in de communicatie met patiënten. Daarom heeft de NZa een vernieuwde informatiekaart Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten? gemaakt. Deze informatiekaart is in samenwerking met de Patiëntenfederatie, de Federatie van Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS tot stand gekomen.


12 oktober 2020 – Nieuwe richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen

  • Gedurende de coronacrisis heeft het ministerie van VWS samen met VNG, COMO, MIND, Valente en andere partijen richtlijnen opgesteld voor de opvang van dak- en thuisloze mensen tijdens de crisis. Op 1 juni is de laatste versie hiervan gepubliceerd, die gericht was op het af- en ombouwen van de maatschappelijke opvang in een nieuwe fase van de crisis.
  • De nieuwe richtlijn dient ter vervanging van de eerdere richtlijnen en biedt handvatten voor de huidige fase van de crisis in combinatie met het herfst- en winterseizoen waarin in periodes van vrieskou meer dak- en thuisloze mensen opgevangen zullen worden.
  • In lijn met de landelijke aanpak om indien nodig met name regionale maatregelen te treffen, kan het voorkomen dat op regionaal niveau aanvullende maatregelen worden getroffen die ook de maatschappelijke opvang raken.
  • De maatschappelijke opvang valt onder de uitzonderingsregel voor het maximumaantal van 30 personen binnen. Het is toegestaan om meer dan 30 mensen binnen op te vangen met inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen de bedden. Concentraties van mensen moet echter zoveel mogelijk worden voorkomen. Slaapplekken voor grotere groepen mensen moeten zoveel mogelijk worden opgedeeld in kleinere compartimenten.
  • In het geval van een landelijke lockdown met het advies ‘blijf binnen’ worden gemeenten wederom opgeroepen de opvang te openen voor niet-rechthebbende daklozen. Houd de updates van deze richtlijn daarom in de gaten.

Bekijk ook de overzichtspagina Valente en corona voor downloads zoals richtlijnen en goede voorbeelden, en ouder nieuws.