Spring naar content

Valente bij presentatie plan van aanpak dakloosheid

05 december 2022
Maarten van Ooijen en Hugo de Jonge bij de presentatie van het plan van aanpak dakloosheid.

Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en (veilige) opvang, spreekt van harte commitment uit aan het plan van aanpak dakloosheid dat vandaag gepresenteerd wordt. Bij de presentatie van het plan door het kabinet vanmiddag, sprak Valente-directeur Esmé Wiegman enkele woorden.

‘Leden van Valente benadrukken de urgentie om dakloosheid per 2030 te beëindigen. We zullen alles doen wat binnen ons vermogen ligt om dit te helpen realiseren. We hebben elkaar nodig om dit plan te realiseren: maatschappelijke opvangorganisaties, ervaringsdeskundigen, corporaties, gemeenten, met de ministeries van VWS, SZW en BZK en de brede coalitie dakloosheid. Wij zullen elkaar de komende jaren hard nodig hebben. 

Aan dakloosheid ligt bestaansonzekerheid ten grondslag, dikwijls in combinatie met gebrek aan huisvesting. We zijn blij dat dit plan van aanpak niet enkel over dakloosheid gaat, maar ook over bestaanszekerheid en de noodzaak van passende huisvesting. Laat deze dag vooral een betekenisvol moment zijn voor mensen die met het monster van dakloosheid worstelen.

Eigen regie van mensen en sociale inclusie dienen volgens Valente leidend te zijn.

  • We werken aan ‘zo thuis als mogelijk’. We houden daarbij rekening met de diverse behoeften van dakloze mensen van alle leeftijden. We creëren daartoe een palet aan passende woon-zorgoplossingen.
  • We leveren begeleiding op maat met aandacht voor bestaanszekerheid in samenwerking met gemeenten, corporaties en andere zorg- en welzijnspartijen.
  • We zijn deelnemer in korte en lange termijn samenwerkingsafspraken met gemeenten en woningcorporaties voor (afdoende) passende woon- en begeleidingsruimte waardoor het aantal duurzaam gehuisveste mensen toeneemt en dakloosheid jaarlijks aantoonbaar wordt teruggedrongen.
  • We dragen zorg voor het in gang zetten van adequate hulp op alle noodzakelijke levensgebieden vanuit de principes van herstelondersteunende zorg, waarbij bestaanszekerheid garanderen en het (weer) kunnen (blijven) wonen het uitgangspunt is.
  • Op plekken waar Wonen Eerst nog geen of onvoldoende oplossing biedt, zorgen we voor voldoende noodopvang en acute bescherming tegen dakloosheid van een goed kwalitatief niveau, volgens vastgestelde normen.
  • We werken structureel met de inzet van ervaringskennis en -deskundigheid zowel in beleid als de uitvoering.
  • We zorgen voor continue en structurele kwaliteitsverbetering, en delen landelijke, regionale en lokale kennis.
  • We werken mee aan landelijke monitoring op zowel de voortgang van de transformatie (dashboard VNG) als de kwantitatieve meting van het aantal dakloze mensen (ETHOS Light) zodat data benut kunnen worden om beleid en uitvoering te versterken.
  • We helpen gemeenteraden de voortgang van de aanpak te controleren. Lokaal moet het gebeuren!

In het realiseren van huisvesting dragen we bij aan menselijke waardigheid en een zinvol bestaan. Met dit plan van aanpak doen we iets aan samenlevingsopbouw, waarin voor iedereen plek is. Waarin diversiteit en inclusiviteit de norm is.

Op systeemniveau kunnen we randvoorwaarden scheppen, met de uitvoering van dit plan van aanpak. Uiteindelijk draait het erom dat mensen gezien worden en erkend in hun bestaan. Laatst zei iemand in de opvang tegen mij: “Het feit dat je me niet negeert, is vandaag voor mij al genoeg.” Uiteindelijk is dit bestaanszekerheid, het bijzondere wat gebeurt in de ontmoeting met de ander. Dat je je gezien weet.’

Brief over aanpak dakloosheid

Download hieronder de brief van Valente aan de Tweede Kamer over de bespreking van het plan van aanpak dakloosheid:

VA22-088 Commissiedebat Maatschappelijke opvang 07-12-2022

Brief t.b.v. commissiedebat MO/BW&B 7 december 2022

Op 7 december 2022 debatteren de leden van de Tweede Kamer met staatssecretaris van Ooijen over beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Download hieronder de brief van Valente en de Nederlandse ggz en MIND aan de Tweede Kamer:

VA22-087 Brief commissiedebat beschermd wonen 7 dec. 2022 – Valente MIND dNLggz

Esmé Wiegman spreekt enkele woorden bij de presentatie van het plan van aanpak dakloosheid.

Contact hierover?