Spring naar content

Valente positief over 200 miljoen – maar er is meer nodig

23 april 2020

Het kabinet stelt €200 miljoen beschikbaar voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) maakt dit vandaag bekend. VWS beoogt met dit geld bij te dragen aan preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding. Valente is positief over het extra geld. Een structureel vervolg op deze forse impuls is vervolgens wel nodig.

Staatssecretaris Blokhuis (VWS): ‘Doel is dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en mensen die dak- en thuisloos zijn zo snel mogelijk aan een eigen woonplek met begeleiding te helpen. Als mensen toch in de opvang moeten verblijven, dan bij voorkeur niet langer dan drie maanden.’ Valente is blij met de nadruk op preventie en vraagt al langer om een structureel andere aanpak. Een aanpak die gericht is op het voorkómen van dakloosheid, die het recht op huisvesting voorop zet, en die ook verder kijkt naar schuldhulpverlening en begeleiding. 

Door de €200 miljoen voor de aanpak van dakloosheid nu toe te kennen, kunnen gemeenten al een aantal voorbereidende acties in gang zetten. Op deze manier kan er op 1 juni, wanneer het geld beschikbaar komt, direct met de uitvoering worden gestart. Later dit voorjaar presenteert staatssecretaris Blokhuis, samen met staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken), het plan van aanpak om dak- en thuisloosheid terug te dringen.

Geen herstel zonder huis

Het nieuws over extra geld kwam twee dagen na de aanbieding van het RVS-rapport ‘Herstel begin bij een huis’ aan Staatssecretaris Blokhuis. De Staatssecretaris beaamt dat de groep dakloze mensen, sinds 2009 ruim verdubbeld, steeds meer divers is geworden. Beleid en hulpverlening zijn daar onvoldoende op afgestemd en vereisen maatwerk, en domeinoverstijgend samenwerken.

‘Deze incidentele impuls verdient straks een structureel vervolg’, zegt Esmé Wiegman, directeur van Valente. ‘Er is hard geld nodig om de komende jaren een flinke slag te maken, en een zeer concrete en gedragen actieagenda op woningen om de enorme aantallen dakloze mensen terug te dringen.’ Het moet afgelopen zijn met de governancestructuur waarin gemeenten en Rijk naar elkaar kunnen wijzen, en waar de mensen om wie het gaat tussendoor glippen. ‘Mensen hebben niet alleen recht op huisvesting, maar ook op maatwerk’, zegt Wiegman. 

Van de 43 centrumgemeenten hebben 21 gemeenten concrete plannen ingediend met extra maatregelen die zij voor deze doelgroep willen treffen en waar zij gelijk in juni mee kunnen starten. De overige gemeenten hebben meer tijd nodig voor het maken van een plan en krijgen de mogelijkheid om in 2021 alsnog te starten met de uitvoering.