Spring naar content

Verlenging overgangsperiode ggz-behandeling voor Wlz-cliënten

12 juli 2022

Minister Helder heeft besloten om de overgangsperiode voor ggz-behandeling in de Wlz voor ggz-cliënten te verlengen tot 1 januari 2024. Dat betekent dat ggz-cliënten met een Wlz-indicatie hun ambulante ggz-behandeling tot 1 januari 2024 krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet (en niet uit de Wlz).

Positionering ggz behandeling in de langdurige zorg

Sinds 1 januari 2021 kunnen cliënten met een psychische stoornis direct toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz), indien zij voldoen aan de geldende zorginhoudelijke criteria. Ten behoeve van een zorgvuldige invoering van deze wetswijziging heeft de toenmalig staatssecretaris Blokhuis een overgangsperiode ingesteld.

Gedurende deze overgangsperiode komt nog niet alle ggz-behandeling voor deze cliënten ten laste van de Wlz. Voor cliënten die ‘verblijf zonder behandeling’ krijgen (bijvoorbeeld in beschermd wonen) geldt dat het verblijf ten laste komt van de Wlz, maar dat hun (ambulante) ggz behandeling tijdens de overgangsperiode nog ten laste komt van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor cliënten die ‘verblijf met behandeling’ krijgen komt nu al alle langdurige zorg, inclusief (ggz) behandeling, ten laste van de Wlz.

Na afloop van de overgangsperiode komt de ggz-behandeling voor alle cliënten met een Wlz-indicatie op grond van een psychische stoornis ten laste van de Wlz, zo is in de wet geregeld nu.

Verlenging overgangsperiode tot 1 januari 2024

Deze overgangsperiode zou oorspronkelijk gelden tot 1 januari 2022, maar is later verlengd tot 1 januari 2023. Minister Helder heeft besloten deze overgangsperiode nog een laatste keer met een jaar te verlengen tot 1 januari 2024. De belangrijkste reden daarvoor is de afspraak in het coalitieakkoord om ‘behandeling in de Wlz’ over te hevelen van de Wlz naar de Zvw. De uitwerking van deze afspraak is nog gaande. De minister wil de positionering van ggz-behandeling in samenhang met de uitwerking van de afspraak in het coalitieakkoord bezien.

In het derde kwartaal van 2022 zal de minister de Tweede Kamer informeren over de verdere stappen rond behandeling in de Wlz, inclusief de positionering van ggz-behandeling vanaf 1 januari 2024.

Auteur: Rina Beers