Spring naar content

Vernieuwende woonvorm in Leiderdorp vanuit Weer Thuis

20 augustus 2020

Op donderdag 16 juli jl. ondertekenden directeur-bestuurder Chrétien Mommers van woningcorporatie Rijnhart Wonen, wethouder Daan Binnendijk van gemeente Leiderdorp en directeur-bestuurder Emmy Klooster van De Binnenvest de samenwerkingsovereenkomst voor de eerste Leiderdorpse ‘Friends-woning’. Een vernieuwende woonvorm die Rijnhart Wonen bij wijze van proef sinds 1 november 2019 beschikbaar stelt voor het tijdelijk huisvesten van drie kwetsbare jongeren. In de samenwerkingsovereenkomst staan afspraken over begeleiding op maat met als doel kwetsbare mensen voor te bereiden op zelfstandig wonen.

In de gemeente Leiderdorp ligt voor kwetsbare mensen, van wie het leven door omstandigheden ontregeld is of dreigt te raken,  een opgave. De samenwerkingsovereenkomst Friends-woning onderstreept de noodzaak en ambitie om waar mogelijk en nodig als partners samen te werken om deze doelgroep een goed thuis in de wijk te geven. Door woningen, voorzieningen en begeleiding te bieden. Rijnhart Wonen, gemeente Leiderdorp en De Binnenvest hopen met de proef kwetsbare huurders nu en in de toekomst passend te ondersteunen zodat zij naar vermogen meedraaien in een inclusieve samenleving.

Vernieuwende stap in het sociaal domein
Met de vernieuwende woonvorm krijgen de drie jongeren, die met begeleiding goed in staat zijn hun eigen leven te organiseren, een kans. Een zorgbegeleider van De Binnenvest, een organisatie gespecialiseerd in begeleiding naar zelfstandig wonen begeleidt de jongere huurders. De woonconsulent van Rijnhart Wonen onderhoudt contact met de zorgbegeleider van De Binnenvest.

Voor de bewoners gelden in de woning verder dezelfde regels als voor iedere andere huurder. De verwachting is dat de jongeren een periode van maximaal twee jaar nodig hebben. Het doel is dat zij daarna kunnen doorstromen naar een zelfstandige woning.

Proef met doel uitstroom naar zelfstandig wonen
De samenwerkingsovereenkomst vormt een belangrijke basis om uitstroom naar zelfstandig wonen goed te regelen. Deze overeenkomst is in die zin dan ook geen afronding, maar een eerste stap in een proces om tot optimale samenwerking tussen partijen te komen. Een belangrijke afspraak is dat zowel tussentijds als na twee jaar de betrokken partijen evalueren of deze proef heeft bijgedragen aan een nieuwe vorm van huisvesting in een inclusieve samenleving.

Wonen is de basis
De samenwerking valt onder de Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg Leidse regio van de regionale prestatieafspraken tussen gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties. Deze prestatieafspraken komen weer voort uit het landelijk actieprogramma ‘Weer Thuis’ van o.a. Valente, Aedes en VNG. Het actieprogramma beoogt de beweging in uitstroom uit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen op gang te brengen.

In de Leidse regionale uitvoeringsagenda zijn zes thema’s geformuleerd. Eén van die thema’s is: ‘wonen is de basis’. Wonen vormt de basis bij de aanpak van dakloosheid. Afgesproken is in proefprojecten met de maatschappelijke partners klein te beginnen, te kijken wat wel of niet werkt. Om te kunnen leren van knelpunten en het daarna bij bewezen succes verder uit te breiden. De Friends-woning is één van die projecten en is met ondersteuning van een projectleider van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, gerealiseerd.

Reacties ondertekenaars:

Wethouder Daan Binnendijk: ‘We zetten met deze Friends-woning een vernieuwende stap in het sociaal domein. We willen zoveel mogelijk samen met onze inwoners werken aan herstel en vergroten van de participatiemogelijkheden. Ik ben er trots op dat we vanuit een gezamenlijke ambitie kwetsbare bewoners helpen om uiteindelijk weer zelfstandig te gaan wonen en goede ondersteuning in de eigen omgeving bieden.’

‘Wij zien het als onze taak om te zorgen voor goede huisvesting voor mensen met een zorgvraag’, zegt Chrétien Mommers, Rijnhart wonen. ‘Vanuit onze nieuwe koers denken wij daarom na over het realiseren van vernieuwende woon(zorg)vormen. Het gaat over het zorgen voor een match van de juiste persoon, in de juiste woning in de juiste omgeving; een omgeving die krachtig genoeg is om kwetsbare huurders op te vangen en een omgeving die ook past bij de huurder. Bijzonder aan de proef is dat de buurt deze draagt. We hebben eind 2019 een kennismaking tussen de drie bewoners van de Friends-woning en de direct omwonenden georganiseerd en dat heeft goed uitgepakt. De bewoners werden met open armen ontvangen en dat geeft vertrouwen. Want het succes van een dergelijke proef valt of staat met betrokkenheid van de buurtbewoners.”

Emmy Klooster, De Binnenvest: “Goede samenwerking op het vlak van financiën, het zich thuis gaan voelen in de wijk, het opbouwen van een netwerk en het zoeken van een zinvolle dagbesteding, is essentieel voor kwetsbare mensen. Maar ook de samenwerking rondom moeilijke fasen is van belang; als er sprake is van terugval, van overlast of andere problemen. Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zijn voorwaarden voor een geslaagde deelname aan de samenleving. In dit geval gaat het om drie jongeren met een lichte ondersteuningsbehoefte. Tot slot blijft het voor ons erg belangrijk om, in samenwerking met onze partners, geschikte en betaalbare woningen voor jongeren uit onze doelgroep beschikbaar te krijgen. ”