Spring naar content

Versterking beleid kwetsbare groepen nodig

26 augustus 2021

Valente wil dat het Rijk meer gaat doen voor mensen die getroffen worden door dakloosheid of huiselijk geweld of die te maken hebben met ernstige psychische problemen. In een brief aan (demissionair) minister-president Rutte en minister Kaag vraagt Valente om besluiten te nemen over de voortzetting en intensivering van beleid inzake aanpak huiselijk geweld, aanpak woningnood en dakloosheid en ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen. Daarbij kan het kabinet profiteren van het adviesEen thuis voor iedereen’ van de interdepartementale commissie onder leiding van Bernard ter Haar. Ook het adviesHerstel begint bij een huis’ van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving is hiervoor een bouwsteen.


Huisvesting, ondersteuning en veiligheid zijn hoofdzaak

De organisaties die lid zijn van Valente helpen jaarlijks bijna 150.000 mensen. Huisvesting, ondersteuning en veiligheid zijn daarbij de belangrijkste ingrediënten. Valente vraagt het Rijk extra te investeren in mogelijkheden voor gemeenten en woningcorporaties om de problemen van deze grote groep mensen op te lossen en veiligheid in wijken te vergroten. Extra middelen voor het sociaal domein en voor sociale huurwoningen zijn onontbeerlijk daarbij.

Beleidsprogramma’s lopen af in 2021

Meerdere beleidsprogramma’s (en de bijbehorende middelen) lopen af in 2021. Het gaat dan om het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ voor de aanpak van huiselijk geweld. Ook de ‘Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Opvang’ loopt af, evenals de vorig jaar gestarte ‘Brede Aanpak Dakloosheid’ en het ‘Actieprogramma Dakloze Jongeren’. Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties hebben nog een hele forse opgave uit te voeren om het papieren beleid van de beleidsprogramma’s om te zetten in concrete maatregelen en structurele ondersteuning van kwetsbare burgers. Nu er nog geen nieuw kabinet is om structureel nieuw beleid in te zetten, vindt Valente het cruciaal dat er geen hiaat ontstaat en ook in 2022 voortgebouwd kan worden aan oplossingen. Het demissionaire kabinet moet hierover een besluit nemen.