Spring naar content

Voornemen vereenvoudiging governancestructuur Valente

10 oktober 2023


Valente heeft het voornemen om de governancestructuur te vereenvoudigen. Dit is nog een actiepunt dat voortkomt uit de fusie tot Valente.

Hoe is de governancestructuur nu?
Een van de voorgangers van Valente, Federatie Opvang, bestond uit een stichting en vereniging. Valente heeft deze governancestructuur overgenomen omdat het opheffen van de stichting te veel tijdsdruk zou opleveren voor het fusieproces. Dat betekent dat er op dit moment een stichting Valente en een vereniging Valente is. Stichting Valente is werkgever voor het personeel, draagt zorg voor de externe projectenportefeuille en borgt de methodiek Veerkracht.

Wat is de wenselijke governancestructuur?
We willen alleen Vereniging Valente in standhouden. De belangrijkste reden is de wens voor vereenvoudiging van de governance. Voordelen daarbij zijn heldere beslislijnen, aanzienlijk minder administratieve lasten en het wegnemen van het risico op btw heffing. Daarnaast komt het personeel ‘op de juiste plek’, waardoor personeel dat werk verricht voor de vereniging ook daadwerkelijk in dienst komt van de vereniging.

Op welke manier willen we de governancestructuur vereenvoudigen?
Door een juridische fusie tussen stichting Valente en vereniging Valente. Daarvoor is eerst nodig dat stichting Valente wordt omgezet in een vereniging. Een stichting en een vereniging kunnen namelijk niet met elkaar fuseren.

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 november informeren we de leden verder over de voorgenomen juridische fusie. Op 21 december vindt er een extra ALV plaats waar we het besluit tot juridische fusie ter goedkeuring voorleggen.

Zijn er vragen of willen jullie aandachtspunten meegeven? Neem contact op met bestuurssecretaris Linda van den Brink (linda.vandenbrink@valente.nl).