Spring naar content

Woningnood belemmert herstel

05 november 2020

De Tweede Kamer spreekt maandag 9 november 2020 over de begroting Wonen van het ministerie van Binnenlands Zaken. In (vrouwen)opvang en beschermd wonen verblijven mensen door de woningnood veel langer dan nodig. Valente vraagt om actie van het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

Heel veel mensen in Nederland wachten op een betaalbare en veilige woonplek. Duizenden volwassenen en kinderen verblijven nu onnodig lang op locaties voor (vrouwen)opvang en beschermd wonen. Betaalbare en passende woningen zijn voor hen nauwelijks te vinden. Hun leven staat stil terwijl ze ervoor klaar zijn om met herwonnen zelfredzaamheid het leven weer op te pakken in een eigen woning. Valente wil dat het kabinet de woningcorporaties in staat stelt om met voorrang betaalbare woningen voor kwetsbare groepen te bouwen. Daar kan Nederland de mogelijkheden bij betrekken die het Europese corona-herstelfonds biedt aan de lidstaten.

Valente constateert dat de Taskforce Wonen en Zorg van dit kabinet onvoldoende tot geen aandacht heeft voor de doelgroepen van beschermd wonen, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. Zorgaanbieders worden nauwelijks bij gesprekken met gemeenten en corporaties betrokken en kunnen geen inbreng leveren aan prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties. Terwijl voor een duurzame uitstroom uit beschermd wonen ggz en opvang afspraken nodig zijn over huisvesting én de noodzakelijke begeleiding en ondersteuning. Corporaties zijn niet bereid cliënten te plaatsen in huurwoningen als er geen begeleiding wordt geboden. De ambulantisering van de ggz en de transformatie van beschermd wonen en opvang dreigen hierdoor stil komen te liggen. Valente wil daarom dat een extra onderdeel  aan de Taskforce toegevoegd wordt dat tot doel heeft een aparte inhaalslag te organiseren voor het maken van prestatieafspraken over huisvesting voor de doelgroepen (vrouwen)opvang en beschermd wonen ggz.