Spring naar content

Word lid van Valente

Biedt jouw organisatie maatschappelijke opvang, beschermd & begeleid wonen of vrouwenopvang? Dan ben je ons vast al eens tegengekomen. Valente is dé branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. We zijn een sterke partner in belangenbehartiging (lobby), kennisdeling (vakmanschap) en verbinding (netwerken) in de sector.

Wees gehoord en gebruik je stem

We vertellen je graag meer over Valente en wat het lidmaatschap inhoudt.

Waarom lidmaatschap van Valente een goed idee is

Voordelen lidmaatschap

Belangenbehartiging

We zien belangenbehartiging als een van onze kerntaken. We reiken data aan, zetten ervaringsdeskundigheid in en laten via storytelling een krachtige stem horen bij politiek, rijksoverheid, gemeenten en andere financiers. In wisselende coalities spreken we hen aan op hun verantwoordelijkheden, altijd gericht op samenwerking en vanuit een proactieve toonzetting. We streven naar verbetering van de positie van de cliënt, dragen bij aan de bewustwording van de impact van stigmatisering en signaleren en/of heffen tekortkomingen in het stelsel op. Hierdoor kunnen onze leden hun dienstverlening verbeteren en vernieuwen. Door zowel bottom-up als top-down te werken en het delen van ervaring en expertise, kunnen we onze belangenbehartiging zowel lokaal, regionaal als landelijk meer kracht bijzetten.

Ontmoeten en verbinden

Valente is een netwerkorganisatie. De vereniging bestaat uit allerlei netwerken met verschillende thema’s. We werken vanuit het van-voor-door leden principe. Hierdoor beschik je over een groot netwerk en ontmoet je collega’s die voor dezelfde opgaven en uitdagingen als jij staan. Het is prettig om jouw vragen en ervaringen te kunnen delen, elkaar tips te geven en samen op te trekken. Leden van Valente ontmoeten elkaar bij talloze gelegenheden. Bijvoorbeeld bij de ledenvergaderingen en bijeenkomsten van de basisnetwerken (voor bestuurders), kennissessies over zorg en kwaliteit (voor uitvoerende professionals) of de netwerkdagen voor ervaringsdeskundigen.

Kennisdelen

Valente is dé plek met kennis over de branche. De leden organiseren allerlei bijeenkomsten over diverse thema’s, waar uitsluitend leden hun kennis kunnen brengen en halen. Daarnaast faciliteren we een kennisbank, met daarin de meest actuele informatie die van belang is voor onze branche. We werken dit jaar toe naar een besloten en interactieve community omgeving. Daar vindt kennisdeling plaats, doordat leden elkaar helpen door vragen te stellen en te beantwoorden. We maken op deze manier gebruik van de kracht van het collectief.

Vakmanschap en innovatie

We zetten ons in op vakmanschap en innovatie, door bijvoorbeeld het delen van ervaringen met veelgebruikte methodieken. We faciliteren processen rondom kwaliteits- en normenkaders en betrekken leden actief bij de totstandkoming en implementatie.

Op de hoogte

Wij informeren onze leden over actuele ontwikkelingen, geven achtergrondinformatie en zorgen voor kennisuitwisseling. Dat doen we via berichten op onze website, via social media, in de digitale ledennieuwsbrief, via social media en met publicaties en factsheets.

Kennis en duiding van wetgeving

Leden van Valente kunnen ons raadplegen over wetgeving die specifiek toeziet op zorg, ondersteuning en hulpverlening aan mensen in beschermd wonen of (vrouwen)opvang. Dat betreft op dit moment specifiek de Wmo2015, de Wet langdurige zorg, de Wet forensische zorg, de Participatiewet en de Wet basisregistratie Personen. Bij vragen over andere wetgeving kunnen we gericht verwijzen naar deskundigen in ons netwerk.

Voor juridische vragen met betrekking tot de CAO Sociaal Werk of de CAO GGZ kun je terecht bij Sociaal Werk Nederland of de Nederlandse ggz.

Cao & Werkgeversfunctie

Wij zijn geen werkgeversbranche, zoals de Nederlandse ggz en Sociaal Werk Nederland. Dat betekent dat Valente niet zelfstandig partij is bij cao-onderhandelingen.

Voor leden van Valente die de cao Sociaal Werk volgen, hebben Valente en Sociaal Werk Nederland samenwerkingsafspraken gemaakt in de vorm van een koepellidmaatschap. Valente maakt onderdeel uit van de onderhandelingsdelegatie van werkgeverszijde voor de sociaal werk cao-onderhandelingen. Meer informatie over de samenwerking vind je hier.

Er zijn geen samenwerkingsafspraken tussen de Nederlandse ggz en Valente voor leden van Valente die de cao ggz volgen. Leden van Valente die de cao ggz volgen, dienen zich rechtstreeks tot de Nederlandse ggz te wenden, mits ze lid zijn bij hen.

Meer informatie over Valente vind je hier.
Meer informatie over de Nederlandse ggz vind je hier.


Lidmaatschapsvereisten

Valente hanteert een aantal lidmaatschapsvereisten, zoals opgenomen in onze statuten en het verenigingsreglement:

  • Leden zijn rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen die werkzaam zijn op het terrein van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en organisaties voor begeleid en beschermd wonen of op een vergelijkbaar terrein, zorgorganisaties voor mensen met een langdurige GGZ-problematiek, alsmede rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen die daaraan een bijdrage van betekenis kunnen leveren.
  • Leden zijn verplicht te voldoen aan de kwaliteitsbepalingen die zijn opgenomen in de voor hen toepasselijke wet- en regelgeving.
  • Leden zijn in het bezit van een kwaliteits(zorg) systeem waardoor zij op een systematische manier invulling geven aan kwaliteit.
  • Leden dienen de governancecode toe te passen, zoals de Zorgbrede Governancecode Zorg van de Brancheorganisaties Zorg of de Governancecode Sociaal Werk

Contributie

De grondslag voor de jaarlijkse contributie is een heffing op basis van een promillage van de bruto loonsom. We maken gebruik van een lage ondergrens aan contributiebedrag, waardoor kleinere leden zoveel mogelijk in de gelegenheid worden gesteld lid te zijn. Je vindt het contributiereglement hier.

Is jouw organisatie lid van Sociaal Werk Nederland én Valente, dan krijg je 40% korting op het lidmaatschap bij Sociaal Werk Nederland. Het is aanvullend mogelijk een abonnement op Juridische Zaken Online (JZO) bij Sociaal Werk Nederland af te sluiten. Meer informatie over het koepellidmaatschap vind je hier.

Proeflidmaatschap

Het is mogelijk voor nieuwe leden om vrijblijvend voor een proeflidmaatschap van maximaal 1 jaar te kiezen. Er wordt een regulier contributiebedrag betaald, maar er geldt in dat jaar geen opzegtermijn. Na dat jaar is het proeflidmaatschap afgelopen en wordt het nieuwe lid gevraagd of ze het proeflidmaatschap willen omzetten in een regulier lidmaatschap met bijbehorend opzegtermijn.

Statuten

De statuten vind je bij verenigingszaken.

Procedure

Om lid te worden dien je de volgende stappen te doorlopen:

Aanvraag

Beoordeling & besluitvorming

  • Er volgt een eerste screening o.b.v. de lidmaatschapscriteria. Bij positieve beoordeling, volgt een kennismakingsgesprek met de bestuurlijke vertegenwoordigers van de aanvragende organisatie & Valente
  • Bij positief verloop van het kennismakingsgesprek, wordt de aanvraag met een positief advies voorgelegd aan het bestuur
  • Het bestuur besluit of het lidmaatschap wordt bekrachtigd

We heten je welkom in de vereniging en maken je graag wegwijs!

Meer informatie

Bij vragen kun je altijd contact opnemen met onze bestuurssecretaris Linda van den Brink via linda.vandenbrink@valente.nl of 06-10624341.

Lid worden?

Wil je deel uitmaken van Valente, vraag dan een lidmaatschap aan door het aanvraagformulier in te vullen. We nemen contact met je op.