Spring naar content

Afscheidsblog Jolanda Gerritsen: ‘Een brede benadering loont’

18 april 2023

Jolanda Gerritsen neemt afscheid als bestuurder van Valente en van de vrouwenopvang. In een blog kijkt ze terug op de afgelopen jaren en blikt vooruit op wat ze hoopt voor de sector.

‘De afgelopen jaren heb ik met veel plezier deelgenomen aan de doorontwikkeling van de landelijke branchevereniging Valente. Binnenkort ben ik geen lid meer maar ik zal mijn ervaring meenemen en verbinden met mijn nieuwe werkzaamheden bij de Ouder- en Kindteams in Amsterdam. Hoe verhouden de organisaties die verbonden zijn aan Valente zich tot het welzijnswerk en de basisteams in de wijken? Ik denk dat deze sectoren veel aan elkaar kunnen hebben.

Aansluiting

Zo’n vijftien jaar geleden werkte ik in een welzijnsorganisatie die zich bezighield met ouderondersteuningsprogramma’s. Met programma’s werden ouders in de wijk ondersteund bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun peuters en kleuters thuis. De resultaten waren succesvol, kinderen deden het beter op school. Bovendien kregen ouders en kinderen een hechte band door samen dingen te ondernemen. De ouders die deelnamen waren veelal moeders, het lukte niet goed om de vaders erbij te betrekken. Daardoor misten we een essentiële groep en ontstonden soms spanningen. Hadden deze vaders hier geen behoefte aan?

Om dit te onderzoeken namen we deel aan het landelijke programma “MAN 2.0”. Hierbij ontmoetten de vaders elkaar in een groep. De gesprekken, meestal openhartig, gingen over hun eigen opvoeding en wat de invloed hiervan was op opvoeding die zij vervolgens gaven richting hun eigen kinderen. Door deze specifieke interventie voor vaders kwam er meer evenwicht binnen de gezinnen. Zo vonden we wél de noodzakelijke aansluiting met de vaders, beide ouders kregen meer inzicht in hoe hun kind te ondersteunen. En daar had het kind het meeste profijt van.

Brede benadering

Acht jaar geleden ging ik werken in de vrouwenopvang, eerst vijf jaar in Utrecht bij Moviera en de laatste drie jaren in Rotterdam bij Arosa. In beide steden was er bij de hulp rondom huiselijk geweld aan gezinnen sprake van een vergelijkbare zoektocht. De focus lag op hulp en opvang aan slachtoffers en hun kinderen maar voor de plegers, vaak ook slachtoffers in het verleden, was er minimale hulp. Ook hier was er een worsteling om een essentiële groep meer bij de hulp te betrekken en om veiligheid te creëren.

Bij Moviera in Utrecht probeerde we plegers te betrekken door diverse interventies te ontwikkelen. Er werd een pool van ervaringsdeskundigen met een pleger-achtergrond opgezet. Deze ervaringsdeskundigen gaven voorlichtingen aan professionals om hen te leren de gezinnen te helpen vanuit een breder perspectief en er werd een lotgenotengroepen voor plegers gestart. Ook ontwikkelden we de intensieve ambulante interventie “Take a Break” die de kans gaf om thuis het hele gezin te helpen zodat er geen opvang nodig was.

Bij het Rotterdamse Arosa startten we juist met de plegers door opvang te geven bij het tijdelijk huisverbod. Hier boden we hulp aan op een rustige en veilige plek, en de achterblijvers werden bij de hulp betrokken. Ook hier introduceerden we “Take a Break”, met succes. Interventies met zowel pleger als slachtoffer, alle betrokkenen hebben vruchten afgeworpen. Patronen werden doorbroken en veiligheid bleek toch mogelijk.

Bovenstaande ontwikkelingen in zowel het welzijnswerk als de vrouwenopvang laten zien dat een brede benadering loont. Lijkt het bereiken van bepaalde groepen niet mogelijk, dan is het juist de uitdaging om creatief te onderzoeken vanuit verschillende perspectieven hoe deze aansluiting toch te vinden.

Ingrediënten bij het ontwerpen van een duurzame vernieuwing zijn het samenbrengen van verschillende perspectieven, zoals ervaringsdeskundigen, mensen uit de doelgroep, en gedreven professionals, ondersteund door onderzoekers in samenwerking met gemeenten. Al werkende de interventie samen ontwikkelen en het laten fungeren als een vliegwiel om bestaande werkwijzen aan te passen.

Duurzame vernieuwingen

In mei ga ik werken bij de Ouder- en Kindteams in Amsterdam die de basishulp bieden aan gezinnen. Ook hier verwacht ik dat vernieuwingen op zijn plaats zijn om de kinderen en ouders in de wijk beter te helpen. Denk onder meer aan het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Hier ligt een mooie kans om het welzijnswerk, de basishulp en de (specialistische) hulp vanuit de organisaties aangesloten bij Valente bijeen te brengen. De verbinding tussen deze werksoorten, vanuit Valente, welzijn en basishulp zal duurzame vernieuwingen opleveren waar de kinderen en ouders profijt van hebben. Ik kijk ernaar uit!’

Jolanda Gerritsen werkte van 2016-2023 bij vrouwenopvangorganisatie Moviera en aansluitend bij Arosa, waar ze nu vertrekt. Sinds januari 2022 was ze bestuurslid bij Valente. Vanaf 1 mei zal ze werken bij de Ouder- en Kindteams in Amsterdam die de basishulp bieden aan gezinnen.

Contact hierover?

Essa Reijmers

senior beleidsadviseur

essa.reijmers@valente.nl

06 15679666

Thema’s

vrouwenopvang, huiselijk geweld, mensenhandel

Meer informatieover Essa Reijmers