Spring naar content

Bezuinigingen forensische zorg voorlopig van de baan

03 oktober 2022

Vrijdag 23 september heeft de minister voor Rechtsbescherming een brief aan de Kamer verstuurd met maatregelen om de taken en middelen van DJI weer in balans te brengen.

Het maatregelenpakket dat de minister nu aan de Kamer heeft gecommuniceerd bestaat uit:

  1. Gevangeniswezen: bevriezen capaciteit op huidige niveau
  2. Herinvoeren van eigen bijdrage forensische zorg
  3. Uitstel bovenwettelijke verduurzaming gebouwen
  4. Besparingen op de bedrijfsvoering DJI

Succesvolle lobby van het Forensisch Netwerk en de branches

Eén van de voorgenomen maatregelen betrof het alleen aanbieden van forensisch begeleid wonen, ambulante behandeling en begeleiding na een klinisch behandeltraject. Oftewel: het afschaffen van FBW en ambulante behandeling en begeleiding als er geen zorg aan vooraf is gegaan. Deze maatregel was voor het FN (Valente, de Nederlandse ggz en VGN) onacceptabel, onhaalbaar en contraproductief.

Het FN heeft de reacties op deze maatregel in diverse bijeenkomsten met DJI en het ministerie van JenV toegelicht. Ook ontvingen de minister en de vaste Kamercommissie brieven met onze bezwaren. Deze bezwaren zijn gehoord, want in het definitieve pakket van maatregelen is de maatregel van tafel.  

Het FN heeft meegedacht over alternatieve maatregelen, zoals de herintroductie van de eigen bijdrage voor forensische cliënten. Deze herintroductie voorkomt ongelijkheid tussen cliënten.

Hoe nu verder

Er resteert een tekort van 46 miljoen in 2024 en ongeveer 23 miljoen structureel. De minister heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om hier maatregelen voor te treffen. Voorjaar 2023 komt een nieuwe Kamerbrief met aanvullende maatregelen. Het Forensisch Netwerk blijft betrokken.

Contact hierover?

Tonny van Hensbergen

senior beleidsadviseur

tonny.vanhensbergen@valente.nl

06 15219060

Thema’s

forensische zorg

Meer informatieover Tonny van Hensbergen