Spring naar content

Format berekening omzetgarantie beschikbaar voor zorgaanbieders Wmo en Jeugdwet

15 juni 2020

VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te laten verrichten om goede zorg te verlenen en kwetsbare mensen te beschermen. Om de uitvoering van de regeling te bespoedigen en administratieve lasten rondom de aanvraag en de verantwoording over 2020 te beperken is nu een format beschikbaar om de aanspraak op grond van de omzetgarantie te onderbouwen en in te dienen.

Het format bevat alle informatie die op dit moment nodig is om de afspraken omtrent de omzetgarantie uit te voeren. Aanvullende informatie uitvragen is niet noodzakelijk. Hiermee worden onnodige administratieve uitvoeringslasten voorkomen.

De VNG en de zorgbranches roepen gemeenten en zorgaanbieders, die nog geen afspraken hebben gemaakt waar beide partijen tevreden over zijn, zeer dringend op om dit format te gebruiken, waar mogelijk ook met terugwerkende kracht.

Het format Omzetgarantie is opgesteld door de branches van zorgaanbieders, VNG, VWS en het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Het format is getoetst door een accountant. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein stelt het format beschikbaar op haar website onder de community ‘Administratieve en financiële processen tijdens coronacrisis’ (onder ‘bestanden’) en ondersteunt partijen bij het gebruik van dit format. De community van het Ketenbureau is ook de plek waar u de komende maanden verder wordt geïnformeerd en kunnen gemeenten en zorgaanbieders reageren op berichten, vragen stellen en ervaringen uitwisselen.

Om de eenduidigheid bij het afhandelen van de afspraken rondom financiële zekerheid bij corona te vergroten en administratieve lasten te verminderen, volgen de komende tijd nog meerdere formats:

  1. Een standaard addendum om lopende contracten tussen gemeenten en aanbieders te kunnen wijzigen.
  2. Een format registratieformulier voor de verrekening van de meerkosten volgens de afspraak VNG en Rijk Meerkosten in Wmo en jeugd.
  3. Een accountantsprotocol dat geschikt is voor de verantwoording van de bijzondere middelen in coronatijd (volgt later dit jaar).