Spring naar content

Gebrek aan voortgang indexering sociaal domein

09 januari 2020

In december 2019 sprak een BOZ-delegatie – waaronder GGZ Nederland – met VWS over de noodzaak tot indexering van de tarieven in de Wmo- en Jeugdwet. Een jaar geleden was in datzelfde verband met de minister afgesproken dat hij met VNG in gesprek zou gaan over het toepassen van de OVA in de tarieven in de Wmo en Jeugd-ggz. Naar nu blijkt is er ondanks diverse overleggen tussen VWS en VNG geen afspraak gemaakt. Ook de acties van GGZ Nederland, Valente en Sociaal Werk Nederland naar VNG (onder meer brief jeugd, brief sociaal domein, brief sociaal werk) leiden tot onvoldoende resultaat bij zorgaanbieders in de regio.

GGZ Nederland heeft haar teleurstelling uitgesproken over deze uitkomsten en de urgentie voor de sector en het personeel benadrukt. VWS gaf desgevraagd aan het probleem te herkennen en de urgentie te delen, en verwijst naar de aangekondigde maatregelen in de Jeugdwet (waaronder een AMvB met indexeringsafspraken) en de evaluatie van de AMvB Reële tarieven in de Wmo.

Valente neemt – mede namens GGZ Nederland – deel aan de begeleidingscommissie AMvB reële tarieven in de Wmo waar in juni 2019 is afgesproken om op korte termijn toe te werken naar een gezamenlijke richtlijn voor loon- en prijsindexatie (zie Kamerbrief).  De VNG heeft in haar commissievergadering echter besloten niet in te stemmen met het voorstel de onderhandelingen over een landelijke richtlijn over indexatie nu te starten. Eerst moet het Rijk de financiële randvoorwaarden (structurele middelen en middelen voor indexatie) adequaat regelen. Wel blijven gemeenten graag in gesprek met branches in het sociaal domein, aldus de VNG. Valente en GGZNL bekijken welke vervolgstappen te nemen.