Spring naar content

Gezamenlijke reactie Internetconsultatie ‘Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015’

19 mei 2020

Valente heeft samen met GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Jeugdzorg Nederland, en Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) gereageerd op de internetconsultatie over het wetsvoorstel ‘Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015.

De beoogde effecten van deze wet zijn:

  • Beperking uitvoeringslasten van aanbesteden
  • Bewerkstelligen van reële prijzen in de Jeugdwet
  • Bewerkstelligen van op continuïteit gerichte opdrachtverlening of subsidiëring

Of deze effecten ook worden bereikt is afhankelijk van de invulling door de aanbieders en de gemeenten zelf.

In het voortraject hebben diverse leden ons gewezen op de knelpunten die zij ervaren op het gebied van inkoop en aanbesteden. Die knelpunten zullen met deze wet niet allemaal worden opgelost. We blijven ons dan ook op diverse fronten inzetten om tot verbeteringen te komen.

Neem voor meer informatie contact op met Tonny van Hensbergen.