Spring naar content

Handreiking Taakgericht werken gepubliceerd

06 juli 2020

Op 24 juni heeft de Stuurgroep i-Sociaal Domein de handreiking ‘Kiezen voor de taakgerichte uitvoeringsvariant’ goedgekeurd. De taakgerichte uitvoeringsvariant is één van de drie varianten waaruit een gemeente kan kiezen voor de inkoop, bekostiging en verantwoording voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Sinds de decentralisatie van de Wmo ondersteuning en de Jeugdhulp naar de gemeente is veel aandacht gegaan naar de andere twee uitvoeringsvarianten ‘inspanning’ en ‘output’. Dat was noodzakelijk omdat de diversiteit in afspraken tussen de gemeente en aanbieder enorme administratieve lasten heeft veroorzaakt. Deze uitvoeringsvarianten zijn ondertussen geprotocolleerd en geüniformeerd om de administratieve lasten bij de aanbieder én gemeente zo laag mogelijk te maken.

Taakgericht werken, het uitvoeren van een taak voor een (deel) populatie voor een bepaalde prijs, is in de Wmo 2015 en de Jeugdwet tot nu toe op zeer kleine schaal toegepast. Binnen de Maatschappelijke Opvang en de Vrouwenopvang is deze vorm van financiering vanuit de centrumgemeente echter niet onbekend. De term ‘paradigmashift’, die in de handreiking is gebruikt, kan daarom enige verbazing wekken.

Verder met de puzzel

Taakgericht werken is aanlokkelijk omdat de beoogde administratieve lasten erg laag zijn. Goede invoering van de taakgerichte variant die voor alle partijen (aanbieder en gemeente) werkt is echter niet eenvoudig. Gemeenten die tot deze vorm van financiering willen overgaan staan voor vraagstukken die bij de andere uitvoeringsvarianten minder prominent aanwezig zijn. Om gemeenten, maar ook aanbieders, te helpen met invoering van de Taakgerichte uitvoeringsvariant is er een inleidende handreiking gemaakt die een deel van de puzzel laat zien.

Een belangrijk deel van de puzzel is het ontwikkelen van een visie op zorg. De gemeente heeft een visie en werkt deze uit met aanbieders en inwoners. Na die uitwerking wordt duidelijk voor welke zorg een uitvoeringsvariant wenselijk is. Als blijkt dat een deel heel goed taakgericht uitgevoerd kan worden geeft deze handreiking zicht op de keuzes en aandachtspunten die voor liggen.

De puzzel is niet af, verdere uitwerking is noodzakelijk. De stuurgroep i-Sociaal Domein heeft daarom besloten deze inleidende handreiking verder door te ontwikkelen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Gerard van Dam (gerard.vandam@valente.nl)