Spring naar content

Hoe staat het met de implementatie van het Verdrag van Istanbul in Nederland?

03 april 2023

Overheidsreactie en Schaduwrapportage aanbevelingen GREVIO 

Eind januari leverde Nederland haar overheidsreactie op de aanbevelingen van GREVIO uit 2020 in bij de Raad van Europa. Tot eind maart was er gelegenheid voor non-gouvernementele organisaties om daar weer op te reageren vanuit hun perspectief. Het landelijk netwerk VN-Vrouwenverdrag coördineerde en schreef een gezamenlijke schaduwrapportage. Valente en het landelijk netwerk vrouwenopvang leverden veel input voor deze schaduwrapportage, waarin verschillende perspectieven samenkomen, die een breed beeld geven van hoe non-gouvernementele organisaties aankijken tegen de implementatie in de praktijk – en de hiaten hierin.  

Input van Valente 

Hoofdlijn van onze reactie: de overheidsreactie is zeer procesmatig, met weinig oog voor de uitwerking van de processen in de praktijk. Ook hebben wij aandacht gevraagd voor de noodzaak van meer samenhang en continuïteit in aanpak en beleid en het nog altijd ontbreken van overstijgende nationale coördinatie of monitoring, zoals het Verdrag van Istanbul vraagt. Als goed voorbeeld van nieuw en gendersensitief beleid, met oog voor samenhang en continuïteit hebben wij het Nationaal Actieprogramma Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld benoemd: hier moeten grote ambities het echter zonder (extra) budget doen. Ook wijzen we op het feit implementatie en borging van kennis nog zwak zijn. Zorg is geuit over het gebrek aan genderperspectief in het Toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming. Samen met anderen signaleren we gebrek aan kennis over gender, trauma, femicide en intieme terreur bij partners die besluiten nemen over omgang en ouderlijk gezag en vragen opnieuw aandacht voor de impact daarvan in gerechtelijke procedures. 

Brede ondertekening 

De Schaduwrapportage is ondertekend door een breed scala van in totaal 47 organisaties en netwerken, waaronder Valente, enkele individuele leden, de Nederlandse Vrouwenraad, Comensha, Bureau Clara Wichmann, Atria, Emancipator, het Aidsfonds, de FNV, het Nederlands Juristen Comité voor Mensenrechten en anderen. 

Contact hierover?

Essa Reijmers

senior beleidsadviseur

essa.reijmers@valente.nl

06 15679666

Thema’s

vrouwenopvang, huiselijk geweld, mensenhandel

Meer informatieover Essa Reijmers