Spring naar content

Keurmerk Vrouwenopvang geactualiseerd

29 januari 2024

In 2020 startten leden van Valente die vrouwenopvang bieden het keurmerk ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’. 90% van de vrouwenopvang organisaties hebben het keurmerk behaald. Op basis van de ervaringen van het behalen en het houden van het keurmerk, heeft nu een eerste actualisatie plaats gevonden.

De actualiseerde versie kun je per heden vinden op de website van het keurmerk.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  1. Voor het keurmerk geldt in principe een resultaatverplichting. Normen die gerelateerd zijn aan samenwerkingspartners en capaciteit vormen hierop een uitzondering; hierop geldt een inspanningsverplichting. Dit geldt voor normen 4.2 (samenwerking) en 5.1 (capaciteit). 
  1. Normelementen die buiten de invloedssfeer liggen, worden niet langer als kritische normen opgenomen. Dit geldt voor norm 5.1 (capaciteit).  
  1. Nieuwe toevoegingen aan het normenkader: 
  • Gendersensitief werken  
  • Interne auditing 
  • Clienttevredenheidsonderzoek 
  1. In norm 4.2 (samenwerking) wordt een onderscheid gemaakt tussen samenwerkingspartners waar afspraken mee gemaakt moeten worden (scholen, Veilig Thuis en politie) en organisaties waar mogelijk afspraken mee gemaakt kunnen worden. 
  1. Norm 1.10 (SKJ registratie) wordt gelijkgesteld aan de norm ‘verantwoorde werktoedeling’ in de Jeugdwet.  
  1. De frequentie van externe audit wordt verlaagd naar minimaal 1 keer per 2 jaar, tenzij kritische normelementen niet in orde zijn; dan vindt de eerstvolgende audit na één jaar plaats. 

Er geldt een overgangstermijn van zes maanden voor keurmerkhouders. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 1.2 van de handleiding.

Contact hierover?

Mijke Caminada

senior beleidsadviseur

mijke.caminada@valente.nl

06 11529019

Thema’s

kinderen & doorbreken van gezinspatronen

Meer informatieover Mijke Caminada