Spring naar content

Meicirculaire 2022 Gemeentefonds

03 juni 2022

Op 1 juni is de meicirculaire van het Gemeentefonds gepubliceerd. Daarin is de verdeling van de extra middelen voor de aanpak van dakloosheid opgenomen. Ook zijn er toevoegingen aan de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang en de Integratie uitkering Beschermd Wonen. In deze samenvatting hebben we de belangrijkste zaken op een rij gezet.

Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang

Het kabinet heeft besloten, in reactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ over de toeslagenaffaire, dat maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. In dat kader wordt in 2022 een bedrag van € 21 miljoen en over de periode 2023-2025 jaarlijks een bedrag van € 20 miljoen toegevoegd aan de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang in het kader van kind- en gezinsbescherming. Het totaal van de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang bedraagt in 2022 ruim € 231 miljoen. De middelen zijn objectief verdeeld volgens de actuele maatstaven van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang.

Beschermd wonen

De omvang van de integratie-uitkering Beschermd wonen stijgt met ruim € 90 miljoen als gevolg van vier mutaties op het gebied van loon en prijsbijstelling, volume indexatie en additionele loon- en prijsbijstelling. De integratie uitkering beschermd wonen stijgt daarmee in 2023 en volgende jaren naar ruim € 1.5 miljard. Alle mutaties zijn over de centrumgemeenten verdeeld naar rato van het aandeel in het huidige historische macrobudget.

Maatschappelijke opvang

Voor de maatschappelijke opvang zijn twee decentralisatie uitkeringen in de meicirculaire opgenomen. De eerste decentralisatie uitkering betreft de brede aanpak van dakloosheid. Deze uitkering omvat in 2022 € 61.9 miljoen. De middelen zijn verdeeld over de 43 centrumgemeenten volgens het objectieve verdeelmodel maatschappelijke opvang. Het kabinet heeft structureel vanaf 2022 € 65 miljoen ter beschikking gesteld voor de aanpak van dakloosheid. In 2022 blijft € 3.1 miljoen op de begroting van VWS voor de bekostiging van o.m. onderzoek en landelijke subsidies. Over de verdeling van de middelen in 2023 en volgende is nog geen besluit genomen.

De decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang bedraagt in 2022 en volgende jaren ruim € 385 miljoen euro en heeft in de omvang geen wijzigingen ondergaan. Door het verschuiven van bepaalde regiogemeenten naar een andere centrumgemeente, zijn er wel verschillen in de verdeling te zien. In 2021 bedroeg de decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang ruim € 475 miljoen vanwege de compensatie van extra kosten voor opvang tijdens corona.

DUUP regeling

Het kabinet stelt sinds 2021 geld beschikbaar voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s om mensen die de prostitutie willen verlaten, hierbij te ondersteunen. In de septembercirculaire 2020 zijn meerjarig middelen toegevoegd voor het uitstapprogramma voor prostituees. Voor 2022 komt naast de structurele € 3 miljoen eenmalig € 1 miljoen extra beschikbaar. De middelen worden verdeeld over 18 centrumgemeenten maatschappelijke opvang.

Contact hierover?