Spring naar content

Oproep deelname werkgroep participatie

14 februari 2022

Participatie van onze cliënten en dan vooral betaald werk en onderwijs is één van de speerpunten van Valente voor 2022. In het jaarplan staat dit als volgt vastgelegd:

  • Stevige verbinding van leden rondom het thema participatie en werk.
  • Overzicht van activiteiten, resultaten en beste interventies als het gaat om toeleiding naar betaald werk en onderwijs, en het delen van deze kennis via publicaties en bijeenkomsten.
  • Faciliteren samenwerking met werkgevers en andere partners.
  • Extra bekendheid geven aan belang werken/onderwijs.

Nieuwe collega op dossier participatie

Vanaf 1 februari 2021 werkt Gabe de Vries vier uur per week aan het dossier participatie. Gabe is ook werkzaam bij lid-organisatie Cordaan als projectmanager IPS en manager GGZ. Hij is gepromoveerd op het onderwerp “Werkhervatting bij depressie” en heeft vele jaren gewerkt als manager en als behandelaar op het thema arbeid en GGZ-problematiek. Gabe is te bereiken via gdevries@cordaan.nl en wordt secretarieel en organisatorisch ondersteund door Julia Hulshof, projectsecretaris Valente.

Oprichting werkgroep

Om uitvoering te geven aan de doelen uit het jaarplan, willen we een werkgroep participatie opstarten. Deze werkgroep heeft tot taak om te inventariseren wat leeft binnen de partners t.a.v. werk en scholing voor onze cliënten, te inventariseren waar behoefte aan is, maar bovenal ook inventariseren wat al heel goed gaat.

Vraag aan de leden is om in de eigen organisatie te kijken wie een bijdrage wil leveren in deze werkgroep. We willen een werkgroep opstarten met een diversiteit aan functies van lidorganisaties, bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, uitvoerders en managers. We willen een keer in de 6 weken (digitaal) bij elkaar komen. De verwachte inzet aan tijd is vier uur per maand. Heb je vragen of wil je je aanmelden? Mail dan naar Julia Hulshof via julia.hulshof@valente.nl.