Spring naar content

Problemen openen betaalrekening

21 oktober 2021

Zowel de NVVK als Valente hebben signalen binnengekregen dat klanten regelmatig tegen problemen aanlopen bij het openen van een betaalrekening. Soms komt dit omdat de verkeerde procedure doorlopen is. De NVVK heeft daarom samen met Valente hieronder de verschillende procedures inzichtelijk gemaakt en we zijn bovendien in gesprek met verschillende banken om eventuele problemen op te lossen.

Iedere volwassene heeft een eigen betaalrekening nodig om mee te kunnen doen in de maatschappij. De banken en diverse hulpverlenende organisaties waaronder Valente hebben daarom al in 2001 afgesproken dat iedereen in Nederland, ouder dan 18 jaar met een bekend verblijfadres, een betaalrekening moet kunnen openen.

Convenant Basisbankrekening

Klanten op wie een of meer wettelijke weigerings- of opzeggingsgronden voor een (basis)betaalrekening van toepassing zijn kunnen middels het Convenant basisrekening toch een rekening openen. Denk hierbij aan klanten die bijvoorbeeld zijn veroordeeld voor – of worden verdacht van – een financieel delict. Dit kan alleen wanneer ze worden bijgestaan door een in het convenant erkende hulpverleningsinstantie. Alle leden van Valente vallen onder deze definitie. De aanvraag voor een convenant rekening moet ingediend worden bij de laatste bank waar de klant bij gebankierd heeft. Meer informatie is te vinden op www.basisbankrekening.nl

Een basisbetaalrekening óf een convenant-rekening kan alléén aangevraagd worden als de klant géén rekening meer heeft. Dit is wettelijk bepaald. Als er sprake is van een geblokkeerde rekening moet de klant eerst zelf in contact treden met de bank om te kijken of – en zo ja hoe – dit verholpen kan worden.

Het is afhankelijk van het soort registratie welke procedure doorlopen dient te worden.

Registratie in het Intern Verwijzingsregister (IVR)

Wanneer de klant een registratie in het Intern Verwijzingsregister (IVR) heeft, gaat de bank die de rekening opgezegd heeft (en deze registratie geplaatst heeft) ervan uit dat een aanvraag van een reguliere bankrekening elders (grote) kans van slagen heeft. Een aanvraag voor een basisbetaalrekening óf een convenant-rekening, wordt daarom bij een IVR vaak afgewezen, soms vergezeld van het verzoek om twee of drie schriftelijke afwijzingen van een reguliere bankrekening bij andere banken. Levert de klant die afwijzingen aan, dan wordt de aanvraag alsnog gehonoreerd.

Tip: laat de klant dus eerst een normale particuliere bankrekening aanvragen bij een ándere bank dan waar de klant eerder bankierde! Pas als dat niet lukt, moet je terug naar de ‘laatste’ bank voor een basisbetaalrekening/convenant-rekening.

Let op: vraag géén convenantrekening aan bij andere banken. Deze aanvraag wordt sowieso afgewezen vanwege de ‘laatste bank’ afspraak!

Registratie in het Extern Verwijzigingsregister (EVR)

Als de klant in het EVR (Extern Verwijzigingsregister) is opgenomen kan een beroep gedaan worden op de Convenant Basisbanrekening. Als een klant lange tijd zónder bankrekening geleefd heeft, is het aan te raden dit toe te lichten in de aanvraag, om twijfel over ‘laatste bank’ bij voorbaat weg te nemen. Hield de klant zijn/haar laatste (en inmiddels opgeheven) betaalrekening aan bij een bank die niet is aangesloten bij het Convenant Basisbankrekening? Dan kunt je alsnog terecht bij één van de banken die wél aan het convenant deelnemen. Vermeld bij de aanvraag dan nadrukkelijk bij welke bank de klant de laatste betaalrekening aanhield. De aangesloten banken zijn: ING Bank, Rabobank, ABN AMRO Bank, SNS Bank en Triodos Bank.

Aandachtspunten

Aanvullende eisen zoals budgetbeheer en bewijs van inkomen bij aanvraag mogen alleen gesteld worden als er sprake is van een wettelijke weigeringsgrond. Als er geen wettelijke weigeringsgrond is, zijn banken verplicht om een basisbetaalrekening te verstrekken o.b.v. de Wft zónder aanvullende eisen. Eisen als verplicht (beschermings)bewind of budgetbeheer gedurende 8 jaar, of inzicht in (wijze van) betaling van zorgzekering, lijken vooralsnog geen grondslag te hebben en zijn daarom door de NVVK en Valente geagendeerd voor evaluatie.

Wanneer de juiste procedure is gevolgd maar er alsnog een afwijzing is gegeven door de bank of er onterecht aanvullende eisen worden gesteld kan er contact opgenomen worden met Valente. Contactpersoon is Marthe Riemeijer: marthe.riemeijer@valente.nl